xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018

2018 dccc 4

Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ynghylch rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig gan Weinidogion Cymru ac awdurdodau lleol.

[13 Mehefin 2018]

Gan ei fod wedi ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac wedi derbyn cydsyniad Ei Mawrhydi, deddfir fel a ganlyn: