Chwilio Deddfwriaeth

Nodiadau Esboniadol i Deddf Yr Amgylchedd (Cymru) 2016

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Yr Amgylchedd (Cymru) 2016. For more information about understanding Explanatory NotesRhagor o Adnoddau.

 1. Rhagarweiniad

 2. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Rhan 1 – Rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol

   1. Adran 1 – Diben

   2. Adran 2 – Adnoddau naturiol

   3. Adran 3 –Rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol

   4. Adran 4 – Egwyddorion rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol

   5. Adran 5 – Diben cyffredinol Corff Adnoddau Naturiol Cymru

   6. Adran 6 – Dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau

   7. Adran 7 – Rhestrau bioamrywiaeth a dyletswydd i gymryd camau i gynnal a gwella bioamrywiaeth

   8. Adran 8 – Dyletswydd i baratoi a chyhoeddi adroddiad ar gyflwr adnoddau naturiol

   9. Adran 9 – Dyletswydd i baratoi, cyhoeddi a gweithredu polisi adnoddau naturiol

   10. Adran 10 – Ystyr corff cyhoeddus yn adrannau 11 i 15

   11. Adran 11 – Datganiadau ardal

   12. Adran 12 – Cyfarwyddydau Gweinidogion Cymru i weithredu datganiadau ardal

   13. Adran 13 – Canllawiau ynghylch gweithredu datganiadau ardal

   14. Adran 14 – Dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth neu gymorth arall i CNC

   15. Adran 15 – Dyletswydd ar CNC i ddarparu cyngor neu gymorth arall i gyrff cyhoeddus

   16. Adran 16 – Pŵer i ymrwymo i gytundebau rheoli tir

   17. Adran 17 – Effaith cytundebau rheoli tir penodol ar olynwyr yn y teitl

   18. Adran 18 – Cymhwyso Atodlen 2 o Ddeddf Coedwigaeth 1967 i gytundebau rheoli tir

   19. Adran 19 – Effaith cytundebau ar neilltuo priffordd a rhoi hawddfraint

   20. Adran 20 – Darpariaethau trosiannol

   21. Adran 21 – Tir y Goron

   22. Adran 22 – Pŵer i atal dros dro ofynion statudol ar gyfer cynlluniau arbrofol

   23. Adran 23 – Pŵer CNC i gynnal cynlluniau arbrofol etc

   24. Adran 24 – Pŵer i ddiwygio cyfnodau ar gyfer paratoi a chyhoeddi dogfennau

   25. Adran 25 – Rheoliadau o dan y Rhan hon

   26. Adran 27 – Mân ddiwygiadau, diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

  2. Rhan 2 – Newid yn yr hinsawdd

   1. Adran 28 – Diben y Rhan hon

   2. Adran 29 – Targed allyriadau 2050

   3. Adran 30 – Targedau allyriadau interim

   4. Adran 31 – Cyllidebau carbon

   5. Adran 32 – Targedau allyriadau a chyllidebau carbon: egwyddorion

   6.  Adran 33 – Cyfrif allyriadau net Cymru

   7. Adran 34 – Allyriadau net Cymru

   8. Adran 35 – Allyriadau Cymru o hedfan a morgludiant rhyngwladol

   9. Adran 36 – Unedau carbon

   10. Adran 37 – Nwyon tŷ gwydr

   11. Adran 38 – Y waelodlin

   12. Adran 39 – Cynigion a pholisïau ar gyfer cyrraedd cyllidebau carbon

   13. Adran 40 – Cario symiau o un cyfnod cyllidebol i un arall

   14. Adran 41 – Datganiad terfynol ar gyfer cyfnod cyllidebol

   15. Adran 42 – Cynigion a pholisïau pan nad yw cyllideb garbon wedi ei chyrraedd

   16. Adran 43 – Datganiadau ar gyfer blynyddoedd targed interim a 2050

   17. Adran 44 – Corff cynghori

   18. Adran 45 – Adroddiadau cynnydd

   19. Adran 46 – Dyletswydd ar y corff cynghori i ddarparu cyngor a chymorth

   20. Adran 47 – Canllawiau i’r corff cynghori

   21. Adran 48 – Rheoliadau: gweithdrefn

   22. Adran 49 – Gofyniad i gael cyngor ynghylch cynigion i wneud rheoliadau

   23. Adran 50 – Cyngor ynghylch rheoliadau arfaethedig sy’n ymwneud â thargedau a chyllidebau

   24. Adran 51 – Mesur allyriadau

   25. Adran 52 – Arferion rhyngwladol ar adrodd ar garbon

  3. Rhan 3 – Codi Taliadau am Fagiau Siopa

   1. Adran 54 – Ystyr “bag siopa”

   2. Adran 55 – Gofyniad i godi tâl

   3. Adran 56 – Gwerthwyr nwyddau

   4. Adran 57 – Cymhwyso’r enillion

   5. Adran 58 - Gweinyddu

   6. Adran 59 – Cadw a chyhoeddi cofnodion

   7. Adran 60 - Gorfodi

   8. Adran 61 – Sancsiynau sifil

   9. Adran 62 – Rheoliadau o dan y Rhan hon

   10. Adran 64 – Mân ddiwygiadau, diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

  4. Rhan 4 – Casglu a Gwaredu Gwastraff

   1. Adran 65 – Gofynion sy’n ymwneud â chasglu ar wahân etc. wastraff

   2. Adran 66 – Gwahardd gwaredu gwastraff bwyd i garthffos

   3. Adran 67 – Pŵer i wahardd neu reoleiddio gwaredu gwastraff drwy losgi

   4. Adran 68 – Sancsiynau sifil

   5. Adran 69 - Rheoliadau

   6. Adran 70 – Mân ddiwygiadau, diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

  5. Rhan 5 – Pysgodfeydd ar gyfer Pysgod Cregyn

   1. Adran 71 – Ceisiadau am orchmynion sy’n ymwneud â physgodfeydd

   2. Adran 72 – Gofyniad i gynnwys darpariaethau amgylcheddol mewn gorchmynion sy’n ymwneud â physgodfeydd

   3. Adran 73 – Pŵer i gyflwyno hysbysiadau ar gyfer diogelu safleoedd morol Ewropeaidd

   4. Adran 74 – Pŵer i amrywio neu ddirymu gorchmynion i ddiogelu safleoedd morol Ewropeaidd

   5. Adran 75 – Darpariaeth atodol

  6. Rhan 6 – Trwyddedu morol

   1. Adran 76 – Cyngor a chymorth mewn perthynas â thrwyddedu morol

   2. Adran 77 – Ffioedd am fonitro, amrywio etc. drwyddedau morol

   3. Adran 78 – Darpariaeth bellach ynghylch talu ffioedd

   4. Adran 79 – Apelio yn erbyn amrywio etc drwydded forol am beidio â thalu ffi neu flaendal

   5. Adran 80 – Eithriadau rhag pŵer i ddirprwyo swyddogaethau awdurdod trwyddedu

  7. Rhan 7 – Amrywiol

   1. Adran 81– Sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

   2. Adrannau 82 i 85 – Draenio tir

   3. Adran 82 – Diddymu gofynion i gyhoeddi mewn papurau newydd lleol etc.

   4. Adran 83 – Prisio tir anamaethyddol er mwyn dosrannu costau draenio

   5. Adran 84 – Pŵer i wneud darpariaeth ar gyfer apelau yn erbyn ardollau arbennig

   6. Adran 85 – Pŵer mynediad: cydymffurfio â gorchymyn i lanhau ffosydd etc.

   7. Adran 86 – Is-ddeddfau a wneir gan Gorff Adnoddau Naturiol Cymru

  8. Rhan 8 – Cyffredinol

   1. Adran 87 – Dehongli

   2. Adran 88 – Dod i rym

  9. Atodlen 1 – Codi Taliadau am Fagiau Siopa: Sancsiynau Sifil

   1. Sancsiynau sifil

   2. Cosbau ariannol penodedig

   3. Cosbau ariannol penodedig: y weithdrefn

   4. Gofynion yn ôl disgresiwn

   5. Gofynion yn ôl disgresiwn: y weithdrefn

   6. Gofynion yn ôl disgresiwn: gorfodi

   7. Cyfuniad o sancsiynau

   8. Cosbau ariannol

   9. Adennill costau

   10. Apelau

   11. Cyhoeddusrwydd ar gyfer gosod sancsiynau sifil

   12. Personau sy’n atebol i sancsiynau sifil

   13. Canllawiau ynghylch defnyddio pwerau i osod sancsiynau sifil ac adennill costau

   14. Cyhoeddi camau gorfodi

   15. Cydymffurfio ag egwyddorion rheoleiddio

   16. Adolygu

   17. Atal dros dro

   18. Talu cosbau i Gronfa Gyfunol Cymru

  10. Atodlen 2

   1. Rhan 1: Rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol

   2. Rhan 2: Codi taliadau am fagiau siopa

   3. Rhan 3: Casglu a gwaredu gwastraff

   4. Rhan 4: Pwyllgor llifogydd ac erydu arfordirol

   5. Rhan 5: Is-ddeddfau

 3. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill