xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

2016 dccc 3

Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru i hyrwyddo rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol; i ddarparu ar gyfer targedau i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr; i ddiwygio’r gyfraith ar godi taliadau am fagiau siopa; i ddarparu ar gyfer casglu gwastraff ar wahân, gwahardd gwaredu gwastraff bwyd i garthffosydd ac i ddarparu ar gyfer gwahardd neu reoleiddio gwaredu gwastraff drwy losgi; i wneud darpariaeth ynghylch pysgodfeydd unigol a rheoleiddiedig ar gyfer pysgod cregyn; i wneud darpariaeth ynghylch ffioedd am drwyddedau morol; i sefydlu’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol; ac i wneud mân newidiadau i’r gyfraith ynghylch draenio tir ac is-ddeddfau a wneir gan Gorff Adnoddau Naturiol Cymru.

[21 Mawrth 2016]

Gan ei fod wedi ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac wedi derbyn cydsyniad Ei Mawrhydi, deddfir fel a ganlyn: