Chwilio Deddfwriaeth

Nodiadau Esboniadol i Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. For more information about understanding Explanatory Notes Rhagor o Adnoddau.

 1. Cyflwyniad

  1. Tenantiaethau a thrwyddedau

  2. A yw tenantiaeth neu drwydded yn gontract meddiannaeth?

  3. Os felly, pa fath o gontract meddiannaeth ydyw?

  4. Beth yw telerau contract meddiannaeth?

   1. Darpariaethau sylfaenol

  5. Beth yw telerau contract meddiannaeth?

   1. Darpariaethau atodol

  6. Beth yw telerau contract meddiannaeth?

   1. Telerau yn ymwneud â materion allweddol a thelerau ychwanegol

  7. Ble mae telerau contract meddiannaeth yn cael eu nodi?

 2. Strwythur Y Ddeddf

 3. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Rhan 1 – Trosolwg O’R Ddeddf

   1. Adrannau 1 i 6 – Cyflwyniad i’r Ddeddf a throsolwg ohoni

   2. Atodlen 1 – Trosolwg o ddarpariaethau sylfaenol a ymgorfforir fel telerau contractau meddiannaeth

  2. Rhan 2 – Contractau Meddiannaeth a Landlordiaid

   1. Pennod 1 - Contractau Meddiannaeth

    1. Adran 7 – Tenantiaethau a thrwyddedau sy’n gontractau meddiannaeth

    2. Atodlen 2 – Eithriadau i adran 7

     1. Rhan 1 - Tenantiaethau a thrwyddedau nad ydynt o fewn adran 7 sy’n gontractau meddiannaeth os rhoddir hysbysiad

      1. Paragraff 1

      2. Paragraff 2

     2. Rhan 2 - Tenantiaethau a thrwyddedau o fewn adran 7 nad ydynt yn gontractau meddiannaeth oni roddir hysbysiad

      1. Paragraff 3

     3. Rhan 3 - Tenantiaethau a thrwyddedau nad ydynt byth yn gontractau meddiannaeth

      1. Paragraff 7

      2. Paragraff 8

      3. Paragraff 10

     4. Rhan 4 - Tenantiaethau a thrwyddedau y mae rheolau arbennig yn gymwys iddynt: digartrefedd

      1. Paragraff 11

      2. Paragraff 12

     5. Rhan 5 - Tenantiaethau a thrwyddedau y mae rheolau arbennig yn gymwys iddynt: llety â chymorth

      1. Paragraff 13

      2. Paragraff 14

      3. Paragraff 15

      4. Paragraff 16

    3. Adran 8 – Contractau diogel a chontractau safonol

   2. Pennod 2 - Natur Contractau Y Gall Landlordiaid Cymunedol a Landlordiaid Preifat Eu Gwneud Etc.

    1. Adran 9 – Landlordiaid cymunedol ac Adran 10 – Landlordiaid preifat

    2. Adran 11 – Contract a wneir â landlord cymunedol

    3. Atodlen 3 - Contractau meddiannaeth a wneir gyda neu a fabwysiedir gan landlordiaid cymunedol y caniateir iddynt fod yn gontractau safonol

    4. Adran 12 – Contract a fabwysiedir gan landlord cymunedol

    5. Adran 13 – Hysbysiad o gontract safonol

    6. Adran 14 – Adolygu hysbysiad

    7. Adran 15 – Hysbysiad o’r hawl i benderfynu parhau ar gontract cyfnod penodol

    8. Adran 16 – Contractau safonol rhagarweiniol

    9. Atodlen 4 - Contractau safonol rhagarweiniol

     1. Paragraff 1

     2. Paragraff 2

     3. Paragraff 3

     4. Paragraff 4

     5. Paragraff 5

     6. Paragraff 6

     7. Paragraff 7

     8. Paragraff 8

     9. Paragraff 9

    10. Adran 17 – Contractau a wneir â landlord preifat neu a fabwysiedir ganddo

   3. Pennod 3 – Darpariaethau Sylfaenol Contractau Meddiannaeth

    1. Adran 18 – Darpariaethau sylfaenol ac Adran 19 – Telerau sylfaenol a darpariaethau sylfaenol: diffiniadau

    2. Adran 20 – Ymgorffori ac addasu darpariaethau sylfaenol

    3. Adran 21 – Effaith peidio ag ymgorffori darpariaethau sylfaenol ac addasu darpariaethau sylfaenol

    4. Adran 22 – Pwerau o ran darpariaethau sylfaenol

   4. Pennod 4 - Darpariaethau Atodol Contractau Meddiannaeth

    1. Adran 23 – Darpariaethau atodol

    2. Adran 24 – Ymgorffori ac addasu darpariaethau atodol

    3. Adran 25 – Effaith peidio ag ymgorffori darpariaethau atodol ac addasu darpariaethau atodol

   5. Pennod 5 - Materion Allweddol a Thelerau Ychwanegol Contractau Meddiannaeth

    1. Adran 26 – Materion allweddol mewn perthynas â phob contract meddiannaeth

    2. Adran 27 – Materion allweddol pellach mewn contractau safonol

    3. Adran 28 – Telerau ychwanegol

   6. Pennod 6 - Contractau Enghreifftiol

    1. Adran 29 – Datganiadau ysgrifenedig enghreifftiol o gontractau

  3. Rhan 3 - Darpariaethau Sy’N Gymwys I Bob Contract Meddiannaeth

   1. Pennod 1

    1. Adran 30 – Trosolwg o’r Rhan hon

   2. Pennod 2 - Darparu Gwybodaeth

    1. Adran 31 – Datganiad ysgrifenedig

    2. Adran 32 – Yr hyn y mae datganiad ysgrifenedig i’w gynnwys

    3. Adran 33 – Newidiadau golygyddol

    4. Adran 34 – Methu â darparu datganiad ysgrifenedig etc.

    5. Adran 35 - Methu â darparu datganiad: digolledu

    6. Adran 36 – Datganiad anghyflawn

    7. Adran 37 – Datganiad anghywir: cais deiliad y contract i’r llys

    8. Adran 38 – Datganiad anghywir: cais landlord i’r llys am ddatganiad bod contract yn gontract safonol

    9. Adran 39 – Y landlord yn darparu gwybodaeth am y landlord ac Adran 40 – Digolledu am dorri amodau adran 39

    10. Adran 41 – Ffurf hysbysiadau etc.

   3. Pennod 3 - Pryd Y Gellir Gorfodi Contract

    1. Adran 42 – Pryd y gellir gorfodi telerau contract meddiannaeth

   4. Pennod 4 - Blaendaliadau a Chynlluniau Blaendal

    1. Adran 43 – Ffurf sicrwydd

    2. Adran 44 – Ffurf sicrwydd: dwyn achosion gerbron y llys sirol

    3. Adran 45 – Gofyniad i ddefnyddio cynllun blaendal

    4. Adran 46 – Cynlluniau blaendal: darpariaeth bellach

    5. Atodlen 5 – Cynlluniau blaendal: darpariaeth bellach

     1. Paragraff 1

     2. Paragraffau 2 a 3

     3. Paragraff 4

    6. Adran 47 - Cynlluniau blaendal: dehongli

   5. Pennod 5 – Cyd-Ddeiliaid Contract a Chyd-Landlordiaid

    1. Adran 48 – Cyd-ddeiliaid contract: cyd-atebolrwydd etc.

    2. Adran 49 – Ychwanegu cyd-ddeiliad contract

    3. Adran 50 – Ychwanegu cyd-ddeiliad contract: cydsyniad landlord

    4. Atodlen 6 – Rhesymoldeb atal cydsyniad etc.

     1. Rhan 1 – Rhagarweiniol

     2. Rhan 2 – Amgylchiadau a all fod yn berthnasol i resymoldeb yn gyffredinol

     3. Rhan 3 - Amgylchiadau a all fod yn berthnasol i resymoldeb mewn cysylltiad â thrafodion penodol

    5. Adran 51 – Ychwanegu cyd-ddeiliad contract: materion ffurfiol

    6. Adran 52 - Cyd-ddeiliad contract yn peidio â bod yn barti i’r contract meddiannaeth

    7. Adran 53 - Cyd-landlordiaid

   6. Pennod 6 - Yr Hawl I Feddiannu Heb Ymyrraeth

    1. Adran 54 – Yr hawl i feddiannu heb ymyrraeth gan y landlord

   7. Pennod 7 – Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Ac Ymddygiad Gwaharddedig Arall

    1. Adran 55 - Ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad gwaharddedig arall

    2. Atodlen 7 – Contractau safonol ymddygiad gwaharddedig

     1. Paragraff 1

     2. Paragraff 2

     3. Paragraff 3

     4. Paragraff 4

     5. Paragraffau 5 a 6

     6. Paragraff 7

     7. Paragraff 8

    3. Adran 56 – Y pŵer i ddiwygio adran 55

   8. Pennod 8 - Delio

    1. Adran 57 – Dulliau o ddelio a ganiateir ac Adran 58 - Delio, a chydsyniad y landlord

    2. Adran 59 - Contractau isfeddiannaeth: dehongli

    3. Adran 60 - Nid yw contract isfeddiannaeth byth yn cael effaith fel trosglwyddiad

    4. Adran 61 - Methiant i gydymffurfio ag amodau a osodir gan y prif landlord

    5. Adran 62 - Y prif gontract yn dod i ben

    6. Adran 63 - Y prif gontract yn dod i ben: darpariaeth bellach

    7. Adran 64 - Hawliad meddiant yn erbyn deiliad contract pan fo isddeiliad

    8. Adran 65 - Gorchymyn adennill meddiant estynedig yn erbyn isddeiliad

    9. Adran 66 - Gwahardd deiliad y contract ar ôl cefnu ar gontractau

    10. Adran 67 - Rhwymedïau’r deiliad contract sydd wedi ei wahardd

    11. Adran 68 - Y pŵer i amrywio cyfnodau sy’n ymwneud â gwahardd ar ôl achos o gefnu ar gontract

    12. Adran 69 – Ffurf trosglwyddiad ac Adran 70 – Effaith trosglwyddiad awdurdodedig

    13. Adran 71 – Effaith trosglwyddiad heb ei awdurdodi

    14. Adran 72 – Gweithredoedd a chyfamodau

    15. Adran 73 – Olynu yn dilyn marwolaeth

    16. Adrannau 74 i 76 – Personau sy’n gymwys i olynu

    17. Adran 77 – Olynydd wrth gefn: gofalwr

    18. Adran 78 – Mwy nag un olynydd cymwys

    19. Adran 79 – Effaith olyniaeth

    20. Adran 80 – Amnewid olynydd ar ôl terfynu’n gynnar ac Adran 81 – Effaith amnewid olynydd

    21. Adran 82 – Hysbysiad o hawliau o dan adran 80

    22. Adran 83 – Olyniaeth: dehongli

   9. Pennod 9 – Cydsyniad Y Landlord

    1. Adran 84 – Cydsyniad y landlord: rhesymoldeb

    2. Adran 85 – Cais i’r llys yn ymwneud â chydsyniad

    3. Adran 86 – Cydsyniad y landlord: amseriad

   10. Pennod 10 - Digolledu

    1. Adran 87 – Digolledu oherwydd methiannau sy’n ymwneud â darparu datganiadau ysgrifenedig etc.

    2. Adran 88 – Yr hawl i osod yn erbyn

  4. Rhan 4 - Cyflwr Anheddau

   1. Pennod 1

    1. Adran 89 – Cymhwyso’r Rhan

    2. Adran 90 – Contractau safonol cyfnod penodol: pennu hyd y cyfnod

   2. Pennod 2 – Cyflwr Anheddau

    1. Adran 91 – Rhwymedigaeth y landlord: annedd ffit i bobl fyw ynddi

    2. Adran 92 – Rhwymedigaeth y landlord o ran cyflwr yr annedd

    3. Adran 93 – Rhwymedigaethau o dan adrannau 91 a 92: atodol

    4. Adran 94 – Penderfynu a yw annedd yn ffit i bobl fyw ynddi

    5. Adran 95 – Cyfyngiadau ar adrannau 91 a 92: cyffredinol

    6. Adran 96 – Cyfyngiadau ar adrannau 91 a 92: bai deiliad y contract

    7. Adran 97 – Cyfyngiadau ar adrannau 91 a 92: hysbysiad

    8. Adran 98 – Hawl y landlord i fynd i’r annedd

    9. Adran 99 – Hawliau meddianwyr a ganiateir i orfodi’r Bennod

   3. Pennod 3 – Amrywiol

    1. Adran 100 - Cyflawni rhwymedigaethau atgyweirio yn llythrennol

    2. Adran 101 – Gwast ac ymddwyn fel tenant

  5. Rhan 5 - Darpariaethau Nad Ydynt Ond Yn Gymwys I Gontractau Diogel

   1. Pennod 1

    1. Adran 102 – Trosolwg o’r Rhan

   2. Pennod 2 - Amrywio Contractau

    1. Adran 103 – Amrywio

    2. Adrannau 104 – Amrywio’r rhent ac Adran 105 – Amrywio cydnabyddiaeth arall

    3. Adran 106 - Amrywio telerau sylfaenol

    4. Adran 107 – Amrywio telerau atodol a thelerau ychwanegol

    5. Adran 108 – Cyfyngiad ar amrywio

    6. Adran 109 – Datganiad amrywio ysgrifenedig

    7. Adran 110 – Methu â darparu datganiad ysgrifenedig etc.

   3. Pennod 3 - Cyd-Ddeiliaid Contract: Tynnu’N Ôl

    1. Adran 111 – Tynnu’n ôl

    2. Adran 112 - Tynnu’n ôl: pŵer i ragnodi terfynau amser

   4. Pennod 4 - Delio

    1. Adran 113 – Lletywyr

    2. Adrannau 114 a 115 - Trosglwyddo i olynydd posibl

   5. Pennod 5 - Contractau Safonol Ymddygiad Gwaharddedig

    1. Adran 116 - Gorchymyn sy’n arddodi contract safonol cyfnodol oherwydd ymddygiad gwaharddedig, ac Adran 117 – Trosi i gontract diogel

   6. Pennod 6 - Darpariaethau Nad Ydynt Ond Yn Gymwys I Gontractau Diogel Gyda Landlordiaid Cymunedol

    1. Adran 118 - Trosglwyddo i ddeiliad contract diogel arall, ac Adran 119 - Trosglwyddo i ddeiliad contract diogel arall: cydsyniad y landlord

  6. Rhan 6 – Darpariaethau Nad Ydynt Ond Yn Gymwys I Gontractau Safonol Cyfnodol

   1. Pennod 1

    1. Adran 120 – Trosolwg o’r Rhan

   2. Pennod 2 – Gwahardd am Gyfnodau Penodedig

    1. Adran 121 – Gwahardd deiliad contract o annedd am gyfnodau penodedig

   3. Pennod 3 - Amrywio Contractau

    1. Adran 122 - Amrywio

    2. Adran 123 – Amrywio’r rhent ac Adran 124 – Amrywio cydnabyddiaeth arall

    3. Adran 125 – Amrywio telerau eraill

    4. Adran 126 - Amrywio telerau eraill gan y landlord: y weithdrefn hysbysu

    5. Adran 127 - Cyfyngiad ar amrywio

    6. Adran 128 – Datganiad ysgrifenedig o amrywiad

    7. Adran 129 – Methu â darparu datganiad ysgrifenedig etc.

   4. Pennod 4 - Cyd-Ddeiliaid Contract: Tynnu’N Ôl

    1. Adran 130 – Tynnu’n ôl

    2. Adran 131 - Tynnu’n ôl: y pŵer i ragnodi terfynau amser

  7. Rhan 7 - Darpariaethau Nad Ydynt Ond Yn Gymwys I Gontractau Safonol Cyfnod Penodol

   1. Pennod 1

    1. Adran 132 – Trosolwg o’r Rhan

   2. Pennod 2 – Gwahardd am Gyfnodau Penodedig

    1. Adran 133 – Gwahardd deiliad contract o annedd am gyfnodau penodedig

   3. Pennod 3 - Amrywio Contractau

    1. Adrannau 134 a 135 – Amrywio a Chyfyngiad ar amrywio

    2. Adran 135 – Cyfyngiad ar amrywio

    3. Adran 136 – Datganiad ysgrifenedig o amrywiad

    4. Adran 137 – Methu â darparu datganiad ysgrifenedig etc.

   4. Pennod 4 - Cyd-Ddeiliaid Contract: Tynnu’N Ôl

    1. Adran 138 – Cyd-ddeiliad contract yn tynnu’n ôl gan ddefnyddio cymal terfynu deiliad contract

   5. Pennod 5 - Delio: Trosglwyddiadau

    1. Adran 139 – Trosglwyddiad ar farwolaeth unig ddeiliad contract

    2. Adran 140 – Trosglwyddiadau a orfodir

    3. Adran 141 – Buddiant cyd-ddeiliad contract

    4. Adran 142 – Trosglwyddo ar farwolaeth cyd-ddeiliad contract

  8. Rhan 8 – Contractau Safonol  Chymorth

   1. Adran 143 - Contract safonol â chymorth a llety â chymorth

   2. Adran 144 – Symudedd

   3. Adran 145 – Gwahardd dros dro

   4. Adran 146 – Gwahardd dros dro: canllawiau

  9. Rhan 9 – Terfynu Etc. Contractau Meddiannaeth

   1. Pennod 1 – Trosolwg a Darpariaethau Rhagarweiniol

    1. Adran 147 – Trosolwg o’r Rhan

    2. Adran 147 – Terfynu a ganiateir etc.

    3. Adran 149 - Hawliadau meddiant ac Adran 150 - Hysbysiadau adennill meddiant

    4. Adran 151 – Contractau safonol rhagarweiniol a chontractau safonol ymddygiad gwaharddedig: hysbysiadau o dan adrannau 173 a 181

   2. Pennod 2 - Terfynu Etc. Heb Hawliad Meddiant

    (Mae’R Bennod Hon Yn Gymwys I Bob Contract Meddiannaeth)

    1. Adran 152 – Deiliad y contract yn terfynu’n fuan

    2. Adran 153 – Terfynu drwy gytundeb

    3. Adran 154 – Tor contract ymwrthodol ar ran y landlord

    4. Adran 155 – Marwolaeth unig ddeiliad contract

    5. Adran 156 - Marwolaeth landlord pan fo’r contract meddiannaeth yn drwydded

   3. Pennod 3 - Terfynu Pob Contract Meddiannaeth

    (Hawliad Meddiant Gan Landlord)

    1. Adran 156 – Tor contract

    2. Adran 158 – Datganiad ffug sy’n darbwyllo’r landlord i wneud contract i’w drin fel tor contract

    3. Adran 159 – Cyfyngiadau ar adran 157

    4. Adran 160 – Seiliau rheoli ystad

    5. Atodlen 8 - Seiliau rheoli ystad

     1. Rhan 1 – Y Seiliau

      1. Seiliau ailddatblygu

       1. Paragraff 1 – Sail A (gwaith adeiladu)

       2. Paragraff 2 – Sail B (cynlluniau ailddatblygu)

      2. Seiliau llety arbennig

       1. Paragraff 3 – Sail C (elusennau)

       2. Paragraff 4 – Sail D (annedd sy’n addas i bobl anabl)

       3. Paragraff 5 – Sail E (cymdeithasau tai ac ymddiriedolaethau tai: pobl y mae’n anodd eu cartrefu)

       4. Paragraff 6 – Sail F (grwpiau o anheddau ar gyfer pobl sydd ag anghenion arbennig)

      3. Seiliau tanfeddiannaeth

       1. Paragraff 7 – Sail G (olynwyr wrth gefn)

       2. Paragraff 8 – Sail H (cyd-ddeiliaid contract)

      4. Rhesymau rheoli ystad eraill

       1. Paragraff 9 – Sail I (rhesymau rheoli ystad eraill)

    6. Adran 161 – Cyfyngiadau ar adran 160

    7. Adran 162 – Seiliau rheoli ystad: cynlluniau ailddatblygu

    8. Atodlen 8 – Seiliau Rheoli Ystad

     1. Rhan 2 – Cymeradwyo cynlluniau ailddatblygu at ddibenion sail B

      1. Paragraff 11

      2. Paragraff 12

      3. Paragraff 13

      4. Paragraff 14

      5. Paragraff 15

      6. Paragraff 16

   4. Pennod 4 - Terfynu Contractau Diogel (Hysbysiad Deiliad Y Contract)

    1. Adran 163 - Hysbysiad deiliad y contract ac Adran 164 – Y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

    2. Adran 165 – Adennill meddiant

    3. Adran 166 – Cyfyngiadau ar adran 165

    4. Adran 167 - Terfynu contract ar dderbyn hysbysiad deiliad y contract

   5. Pennod 5 - Terfynu Contractau Safonol Cyfnodol

    1. Adrannau 168 i 172 - Hysbysiad deiliad contract a’r cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

    2. Adran 173 – Hysbysiad y landlord ac Adran 174 - Y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

    3. Adran 175 – Cyfyngiadau ar adran 173: ni chaniateir rhoi hysbysiad yn ystod pedwar mis cyntaf meddiannaeth

    4. Atodlen 9 – Contractau safonol nad yw’r cyfyngiadau yn adrannau 175, 186(2) a 196 (Hysbysiad y landlord yn ystod chwe mis cyntaf meddiannaeth) yn gymwys iddynt

    5. Adran 176 – Cyfyngiadau ar adran 173: torri’r gofynion rhoi gwybodaeth

    6. Adran 177 - Cyfyngiadau ar adran 173: torri gofynion sicrwydd a blaendal

    7. Adran 178 – Adennill meddiant

    8. Adran 179 – Cyfyngiad ar adran 178

    9. Adran 180 – Terfynu contract yn dilyn hysbysiad y landlord

    10. Adran 181 – Ôl-ddyledion rhent difrifol

    11. Adran 182 – Cyfyngiadau ar adran 181

    12. Adran 183 – Perthnasedd digwyddiadau o dan gontract safonol cyfnod penodol

   6. Pennod 6 – Contractau Safonol Cyfnod Penodol: Diwedd Y Cyfnod Penodol

    1. Adran 184 – Diwedd y cyfnod penodol

    2. Adran 185 - Caniatáu i ddatganiad ysgrifenedig ymdrin â chontract safonol cyfnodol sy’n codi o dan adran 184(2)

   7. Pennod 7 – Terfynu Contractau Safonol Cyfnod Penodol

    1. Adran 186 – Hysbysiad y landlord mewn cysylltiad â diwedd cyfnod

    2. Adran 187 – Ôl-ddyledion rhent difrifol ac Adran 188 – Cyfyngiadau ar adran 187

    3. Adran 189 – Cymal terfynu deiliad contract ac Adran 190 – Y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

    4. Adran 191 – Adennill meddiant

    5. Adran 192 – Cyfyngiadau ar adran 191

    6. Adran 193 – Terfynu contract o dan gymal terfynu deiliad y contract

    7. Adran 194 – Cymal terfynu’r landlord ac Adran 195 - Y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

    8. Adrannau 196 i 201 – Cyfyngiadau ar y defnydd o gymal terfynu’r landlord a threfniadau ar gyfer adennill meddiant

   8. Pennod 8 - Adolygiad Gan Landlord O Benderfyniad I Roi Hysbysiad Yn Ei Gwneud Yn Ofynnol Ildio Meddiant

    (Nid Yw’R Bennod Hon Ond Yn Gymwys I Gontractau Safonol Rhagarweiniol a Chontractau Safonol Ymddygiad Gwaharddedig)

    1. Adran 202 – Adolygiad o benderfyniad i derfynu contractau safonol rhagarweiniol neu gontractau safonol ymddygiad gwaharddedig

    2. Adran 203 - Adolygiad y landlord o benderfyniad i roi hysbysiad

   9. Pennod 9 - Hawliadau Meddiant: Pwerau’R Llys

    (Mae’R Bennod Hon Yn Gymwys I Bob Contract Meddiannaeth)

    1. Adran 204 – Hawliadau meddiant

    2. Adran 205 – Gorchmynion adennill meddiant

    3. Adran 206 – Effaith gorchymyn adennill meddiant

    4. Adran 207 – Cymryd rhan mewn achos

    5. Adran 208 – Camliwio neu gelu ffeithiau i gael gorchymyn adennill meddiant

   10. Pennod 10 - Hawliadau Meddiant: Pwerau’R Llys Mewn Perthynas  Seiliau Yn Ôl Disgresiwn

    (Mae’R Bennod Hon Yn Gymwys I Bob Contract Meddiannaeth)

    1. Adran 209 – Hawliad ar sail tor contract

    2. Atodlen 10 – Gorchmynion adennill meddiant ar seiliau disgresiwn etc.: rhesymoldeb

    3. Adran 210 – Seiliau rheoli ystad

    4. Atodlen 11 – Llety arall addas

    5. Adran 211 – Pwerau i ohirio achosion ac i ohirio ildio meddiant

   11. Pennod 11 - Hawliadau Meddiant: Pwerau’R Llys Mewn Perthynas  Sail Absoliwt

    (Nid Yw’R Bennod Hon Ond Yn Gymwys I Gontractau Diogel)

    1. Adran 212 – Sail hysbysiad deiliad y contract

    2. Adran 213 – Adolygiad o hawliad a wneir ar sail absoliwt

    3. Adran 214 – Pwerau i ohirio ildio meddiant

   12. Pennod 12 – Hawliadau Meddiant: Pwerau’R Llys Mewn Perthynas  Seiliau Absoliwt

    (Nid Yw’R Bennod Hon Ond Yn Gymwys I Gontractau Diogel)

    1. Adran 215 – Seiliau rhoi hysbysiad

    2. Adran 216 – Seiliau ôl-ddyledion rhent difrifol

    3. Adran 217 – Hawliadau meddiant dialgar i osgoi rhwymedigaethau i atgyweirio etc.

    4. Adran 218 – Adolygiad o hawliad a wneir ar sail absoliwt

    5. Adran 219 – Pwerau i ohirio ildio meddiant

   13. Pennod 13 – Cefnu

    (Mae’R Bennod Hon Yn Berthnasol I Bob Contract Meddiannaeth)

    1. Adran 220 - Meddiannu anheddau y cefnwyd arnynt

    2. Adran 221 – Gwaredu eiddo

    3. Adran 222 – Rhwymedïau deiliad y contract

    4. Adran 223 – Pŵer i amrywio cyfnodau yn ymwneud â chefnu

    5. Adran 222 – Hawliau mynediad

   14. Pennod 14 - Cyd-Ddeiliaid Contract: Gwahardd a Therfynu

    (Mae’R Bennod Hon Yn Berthnasol I Bob Contract Meddiannaeth)

    1. Adran 225 – Anfeddiannaeth: gwahardd gan y landlord

    2. Adran 226 - Rhwymedïau am wahardd o dan adran 225

    3. Adran 227 – Anfeddiannaeth: gwahardd gan gyd-ddeiliad contract

    4. Adran 228 – Rhwymedïau am wahardd o dan adran 227

    5. Adran 229 - Pŵer i amrywio cyfnodau sy’n ymwneud â gwahardd cyd-ddeiliad contract

    6. Adran 230 – Ymddygiad gwaharddedig: gwahardd gan y landlord

    7. Adran 231 – Terfynu contract meddiannaeth sydd â chyd-ddeiliaid contract

   15. Pennod 15 - Fforffediad a Rhybudd I Ymadael Heb Fod Ar Gael

    1. Adran 232 – Fforffediad a rhybuddion i ymadael

  10. Rhan 10 – Amrywiol

   1. Pennod 1 - Darpariaethau Pellach Yn Ymwneud  Chontractau Meddiannaeth

    1. Adran 233 – Effaith cyrraedd 18

    2. Adran 234 – Trefniadau ymgynghori ac Adran 235 - Datganiad o drefniadau ymgynghori

    3. Adran 236 – Ffurf hysbysiadau, datganiadau a dogfennau eraill ac Adran 237 – Rhoi hysbysiadau, datganiadau a dogfennau eraill

   2. Pennod 2 - Tresmaswyr: Tenantiaethau a Thrwyddedau Goblygedig

    1. Adran 238 – Tenantiaethau a thrwyddedau goblygedig

   3. Pennod 3 - Tenantiaethau a Thrwyddedau Sy’N Bodoli Cyn I’R Bennod Hon Ddod I Rym

    1. Adrannau 239 i 241 – Trwyddedau a thenantiaethau sydd eisoes yn bodoli

    2. Atodlen 12 – Trosi tenantiaethau a thrwyddedau sy’n bodoli cyn cychwyn Pennod 3 o Ran 10

    3. Adran 242 – Dehongli’r Bennod

  11. Rhan 11 - Darpariaethau Terfynol

   1. Adrannau 243 i 258

 4. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill