xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 TROSOLWG O’R DDEDDF

  1. Cyflwyniad i Rannau 1 a 2 ac i brif gysyniadau’r Ddeddf hon

   1. 1.Contractau meddiannaeth

   2. 2.Mathau o landlord

   3. 3.Darpariaethau sylfaenol a darpariaethau atodol contractau meddiannaeth

   4. 4.Sut i wybod pa ddarpariaethau yn y Ddeddf hon sy’n ddarpariaethau sylfaenol

  2. Trosolwg o weddill y Ddeddf

   1. 5.Trosolwg o Rannau 3 i 9: gweithredu a therfynu contractau meddiannaeth

   2. 6.Trosolwg o Rannau 10 ac 11: darpariaeth gyffredinol

 3. RHAN 2 CONTRACTAU MEDDIANNAETH A LANDLORDIAID

  1. PENNOD 1 CONTRACTAU MEDDIANNAETH

   1. 7.Tenantiaethau a thrwyddedau sy’n gontractau meddiannaeth

   2. 8.Contractau diogel a chontractau safonol

  2. PENNOD 2 NATUR CONTRACTAU Y GALL LANDLORDIAID CYMUNEDOL A LANDLORDIAID PREIFAT EU GWNEUD ETC.

   1. Diffiniadau

    1. 9.Landlordiaid cymunedol

    2. 10.Landlordiaid preifat

   2. Contractau a wneir â landlordiaid cymunedol neu a fabwysiedir ganddynt

    1. 11.Contract a wneir â landlord cymunedol

    2. 12.Contract a fabwysiedir gan landlord cymunedol

    3. 13.Hysbysiad o gontract safonol

    4. 14.Adolygu hysbysiad

    5. 15.Hysbysiad o’r hawl i benderfynu parhau ar gontract safonol cyfnod penodol

    6. 16.Contractau safonol rhagarweiniol

   3. Contractau a wneir â landlordiaid preifat neu a fabwysiedir ganddynt

    1. 17.Contract a wneir â landlordiaid preifat neu a fabwysiedir ganddynt

  3. PENNOD 3 DARPARIAETHAU SYLFAENOL CONTRACTAU MEDDIANNAETH

   1. 18.Darpariaethau sylfaenol

   2. 19.Telerau sylfaenol a darpariaethau sylfaenol: diffiniadau

   3. 20.Ymgorffori ac addasu darpariaethau sylfaenol

   4. 21.Effaith peidio ag ymgorffori darpariaethau sylfaenol ac addasu darpariaethau sylfaenol

   5. 22.Pwerau o ran darpariaethau sylfaenol

  4. PENNOD 4 DARPARIAETHAU ATODOL CONTRACTAU MEDDIANNAETH

   1. 23.Darpariaethau atodol

   2. 24.Ymgorffori ac addasu darpariaethau atodol

   3. 25.Effaith peidio ag ymgorffori darpariaethau atodol ac addasu darpariaethau atodol

  5. PENNOD 5 MATERION ALLWEDDOL A THELERAU YCHWANEGOL CONTRACTAU MEDDIANNAETH

   1. 26.Materion allweddol mewn perthynas â phob contract meddiannaeth

   2. 27.Materion allweddol pellach mewn perthynas â chontractau safonol

   3. 28.Telerau ychwanegol

  6. PENNOD 6 CONTRACTAU ENGHREIFFTIOL

   1. 29.Datganiad ysgrifenedig enghreifftiol o gontract

 4. RHAN 3 DARPARIAETHAU SY’N GYMWYS I BOB CONTRACT MEDDIANNAETH

  1. PENNOD 1 TROSOLWG

   1. 30.Trosolwg o’r Rhan hon

  2. PENNOD 2 DARPARU GWYBODAETH

   1. Datganiad ysgrifenedig o’r contract

    1. 31.Datganiad ysgrifenedig

    2. 32.Yr hyn y mae datganiad ysgrifenedig i’w gynnwys

    3. 33.Newidiadau golygyddol

    4. 34.Methu â darparu datganiad ysgrifenedig etc.

    5. 35.Methu â darparu datganiad: digolledu

    6. 36.Datganiad ysgrifenedig anghyflawn

    7. 37.Datganiad anghywir: cais deiliad y contract i’r llys

    8. 38.Datganiad anghywir: cais landlord i’r llys am ddatganiad bod contract yn gontract safonol

   2. Y landlord yn darparu gwybodaeth am y landlord

    1. 39.Y landlord yn darparu gwybodaeth am y landlord

    2. 40.Digolledu am dorri amodau adran 39

   3. Ffurf hysbysiadau, datganiadau a dogfennau eraill

    1. 41.Ffurf hysbysiadau etc.

  3. PENNOD 3 PRYD Y GELLIR GORFODI CONTRACT

   1. 42.Pryd y gellir gorfodi telerau contract meddiannaeth

  4. PENNOD 4 BLAENDALIADAU A CHYNLLUNIAU BLAENDAL

   1. Sicrwydd

    1. 43.Ffurf sicrwydd

    2. 44.Ffurf sicrwydd: dwyn achosion gerbron y llys sirol

   2. Cynlluniau blaendal

    1. 45.Gofyniad i ddefnyddio cynllun blaendal

    2. 46.Cynlluniau blaendal: darpariaeth bellach

    3. 47.Cynlluniau blaendal: dehongli

  5. PENNOD 5 CYD-DDEILIAID CONTRACT A CHYD-LANDLORDIAID

   1. Cyd-ddeiliaid contract

    1. 48.Cyd-ddeiliaid contract: cyd-atebolrwydd etc.

    2. 49.Ychwanegu cyd-ddeiliad contract

    3. 50.Ychwanegu cyd-ddeiliad contract: cydsyniad landlord

    4. 51.Ychwanegu cyd-ddeiliad contract: materion ffurfiol

   2. Cyd-ddeiliaid contract: goroesi

    1. 52.Cyd-ddeiliad contract yn peidio â bod yn barti i’r contract meddiannaeth

   3. Cyd-landlordiaid

    1. 53.Cyd-landlordiaid

  6. PENNOD 6 YR HAWL I FEDDIANNU HEB YMYRRAETH

   1. 54.Yr hawl i feddiannu heb ymyrraeth gan y landlord

  7. PENNOD 7 YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL AC YMDDYGIAD GWAHARDDEDIG ARALL

   1. 55.Ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad gwaharddedig arall

   2. 56.Y pŵer i ddiwygio adran 55

  8. PENNOD 8 DELIO

   1. Hawliau i ddelio â chontract meddiannaeth

    1. 57.Dulliau o ddelio a ganiateir

    2. 58.Delio, a chydsyniad y landlord

   2. Contractau isfeddiannaeth

    1. 59.Contractau isfeddiannaeth: dehongli

    2. 60.Nid yw contract isfeddiannaeth byth yn cael effaith fel trosglwyddiad

    3. 61.Methiant i gydymffurfio ag amodau a osodir gan y prif landlord

    4. 62.Y prif gontract yn dod i ben

    5. 63.Y prif gontract yn dod i ben: darpariaeth bellach

    6. 64.Hawliad meddiant yn erbyn deiliad y contract pan fo isddeiliad

    7. 65.Gorchymyn adennill meddiant estynedig yn erbyn isddeiliad

    8. 66.Gwahardd deiliad y contract ar ôl cefnu ar gontractau

    9. 67.Rhwymedïau’r deiliad contract sydd wedi ei wahardd

    10. 68.Y pŵer i amrywio cyfnodau sy’n ymwneud â gwahardd ar ôl achos o gefnu ar gontract

   3. Trosglwyddo

    1. 69.Ffurf trosglwyddiad

    2. 70.Effaith trosglwyddiad awdurdodedig

    3. 71.Effaith trosglwyddiad heb ei awdurdodi

    4. 72.Gweithredoedd a chyfamodau

   4. Olynu

    1. 73.Olynu yn dilyn marwolaeth

    2. 74.Personau sy’n gymwys i olynu

    3. 75.Olynydd â blaenoriaeth

    4. 76.Olynydd wrth gefn: aelod o’r teulu

    5. 77.Olynydd wrth gefn: gofalwr

    6. 78.Mwy nag un olynydd cymwys

    7. 79.Effaith olyniaeth

    8. 80.Amnewid olynydd ar ôl terfynu’n gynnar

    9. 81.Effaith amnewid olynydd

    10. 82.Hysbysiad o hawliau o dan adran 80

    11. 83.Olyniaeth: dehongli

  9. PENNOD 9 CYDSYNIAD Y LANDLORD

   1. 84.Cydsyniad y landlord: rhesymoldeb

   2. 85.Cais i’r llys yn ymwneud â chydsyniad

   3. 86.Cydsyniad y landlord: amseriad

  10. PENNOD 10 DIGOLLEDU

   1. 87.Digolledu oherwydd methiannau yn ymwneud â darparu datganiadau ysgrifenedig etc.

   2. 88.Yr hawl i osod yn erbyn

 5. RHAN 4 CYFLWR ANHEDDAU

  1. PENNOD 1 RHAGARWEINIAD

   1. 89.Cymhwyso’r Rhan

   2. 90.Contractau safonol cyfnod penodol: canfod hyd y cyfnod

  2. PENNOD 2 CYFLWR ANHEDDAU(MAE’R BENNOD HON YN GYMWYS I BOB CONTRACT DIOGEL, POB CONTRACT SAFONOL CYFNODOL A PHOB CONTRACT SAFONOL CYFNOD PENODOL A WNEIR AM GYFNOD O LAI NA SAITH MLYNEDD)

   1. Rhwymedigaethau’r landlord o ran cyflwr annedd

    1. 91.Rhwymedigaeth y landlord: annedd ffit i bobl fyw ynddi

    2. 92.Rhwymedigaeth y landlord i gadw annedd mewn cyflwr da

    3. 93.Rhwymedigaethau o dan adrannau 91 a 92: atodol

    4. 94.Penderfynu a yw annedd yn ffit i bobl fyw ynddi

   2. Cyfyngiadau ar rwymedigaethau’r landlord o dan y Bennod hon

    1. 95.Cyfyngiadau ar adrannau 91 a 92: cyffredinol

    2. 96.Cyfyngiadau ar adrannau 91 a 92: bai deiliad y contract

    3. 97.Cyfyngiadau ar adrannau 91 a 92: hysbysiad

   3. Mynediad i anheddau a hawliau meddianwyr a ganiateir

    1. 98.Hawl y landlord i fynd i’r annedd

    2. 99.Hawliau meddianwyr a ganiateir i orfodi’r Bennod

  3. PENNOD 3 AMRYWIOL(MAE’R BENNOD HON YN GYMWYS I BOB CONTRACT MEDDIANNAETH)

   1. 100.Cyflawni rhwymedigaethau atgyweirio yn llythrennol

   2. 101.Gwast ac ymddwyn fel tenant

 6. RHAN 5 DARPARIAETHAU NAD YDYNT OND YN GYMWYS I GONTRACTAU DIOGEL

  1. PENNOD 1 TROSOLWG

   1. 102.Trosolwg o’r Rhan

  2. PENNOD 2 AMRYWIO CONTRACTAU

   1. 103.Amrywio

   2. 104.Amrywio’r rhent

   3. 105.Amrywio cydnabyddiaeth arall

   4. 106.Amrywio telerau sylfaenol

   5. 107.Amrywio telerau atodol a thelerau ychwanegol

   6. 108.Cyfyngiad ar amrywio

   7. 109.Datganiad ysgrifenedig yn cofnodi amrywiad

   8. 110.Methu â darparu datganiad ysgrifenedig etc.

  3. PENNOD 3 CYD-DDEILIAID CONTRACT: TYNNU’N ÔL

   1. 111.Tynnu’n ôl

   2. 112.Tynnu’n ôl: pŵer i ragnodi terfynau amser

  4. PENNOD 4 DELIO

   1. Lletywyr

    1. 113.Lletywyr

   2. Trosglwyddo

    1. 114.Trosglwyddo i olynydd posibl

    2. 115.Trosglwyddo i olynydd posibl: cydsyniad y landlord

  5. PENNOD 5 CONTRACTAU SAFONOL YMDDYGIAD GWAHARDDEDIG

   1. 116.Gorchymyn sy’n arddodi contract safonol cyfnodol oherwydd ymddygiad gwaharddedig

   2. 117.Trosi i gontract diogel

  6. PENNOD 6 DARPARIAETHAU NAD YDYNT OND YN GYMWYS I GONTRACTAU DIOGEL GYDA LANDLORDIAID CYMUNEDOL

   1. 118.Trosglwyddo i ddeiliad contract diogel arall

   2. 119.Trosglwyddo i ddeiliad contract diogel arall: cydsyniad y landlord

 7. RHAN 6 DARPARIAETHAU NAD YDYNT OND YN GYMWYS I GONTRACTAU SAFONOL CYFNODOL

  1. PENNOD 1 TROSOLWG

   1. 120.Trosolwg o’r Rhan

  2. PENNOD 2 GWAHARDD AM GYFNODAU PENODEDIG

   1. 121.Gwahardd deiliad contract o annedd am gyfnodau penodedig

  3. PENNOD 3 AMRYWIO CONTRACTAU

   1. 122.Amrywio

   2. 123.Amrywio’r rhent

   3. 124.Amrywio cydnabyddiaeth arall

   4. 125.Amrywio telerau eraill

   5. 126.Amrywio telerau eraill gan y landlord: y weithdrefn hysbysu

   6. 127.Cyfyngiad ar amrywio

   7. 128.Datganiad ysgrifenedig yn cofnodi amrywiad

   8. 129.Methu â darparu datganiad ysgrifenedig etc.

  4. PENNOD 4 CYD-DDEILIAID CONTRACT: TYNNU’N ÔL

   1. 130.Tynnu’n ôl

   2. 131.Tynnu’n ôl: y pŵer i ragnodi terfynau amser

 8. RHAN 7 DARPARIAETHAU NAD YDYNT OND YN GYMWYS I GONTRACTAU SAFONOL CYFNOD PENODOL

  1. PENNOD 1 TROSOLWG

   1. 132.Trosolwg o’r Rhan

  2. PENNOD 2 GWAHARDD AM GYFNODAU PENODEDIG

   1. 133.Gwahardd deiliad contract o annedd am gyfnodau penodedig

  3. PENNOD 3 AMRYWIO CONTRACTAU

   1. 134.Amrywio

   2. 135.Cyfyngiad ar amrywio

   3. 136.Datganiad ysgrifenedig yn cofnodi amrywiad

   4. 137.Methu â darparu datganiad ysgrifenedig etc.

  4. PENNOD 4 CYD-DDEILIAID CONTRACT: TYNNU’N ÔL

   1. 138.Cyd-ddeiliad contract yn tynnu’n ôl gan ddefnyddio cymal terfynu deiliad contract

  5. PENNOD 5 DELIO: TROSGLWYDDIADAU

   1. Un deiliad contract

    1. 139.Trosglwyddiad ar farwolaeth unig ddeiliad contract

   2. Cyd-ddeiliaid contract

    1. 140.Trosglwyddiadau a orfodir

    2. 141.Buddiant cyd-ddeiliad contract

    3. 142.Trosglwyddo ar farwolaeth cyd-ddeiliad contract

 9. RHAN 8 CONTRACTAU SAFONOL Â CHYMORTH

  1. 143.Contract safonol â chymorth a llety â chymorth

  2. 144.Symudedd

  3. 145.Gwahardd dros dro

  4. 146.Gwahardd dros dro: canllawiau

 10. RHAN 9 TERFYNU ETC. CONTRACTAU MEDDIANNAETH

  1. PENNOD 1 TROSOLWG A DARPARIAETHAU RHAGARWEINIOL

   1. Trosolwg

    1. 147.Trosolwg o’r Rhan

   2. Terfynu a ganiateir, hawliadau meddiant a hysbysiadau yn ei gwneud yn ofynnol ildio meddiant

    1. 148.Terfynu a ganiateir etc.

    2. 149.Hawliadau meddiant

    3. 150.Hysbysiadau adennill meddiant

   3. Hysbysiadau yn ei gwneud yn ofynnol ildio meddiant: contractau safonol rhagarweiniol a chontractau safonol ymddygiad gwaharddedig

    1. 151.Contractau safonol rhagarweiniol a chontractau safonol ymddygiad gwaharddedig: hysbysiadau o dan adrannau 173 a 181

  2. PENNOD 2 TERFYNU ETC. HEB HAWLIAD MEDDIANT(MAE’R BENNOD HON YN GYMWYS I BOB CONTRACT MEDDIANNAETH)

   1. 152.Deiliad y contract yn terfynu’n fuan

   2. 153.Terfynu drwy gytundeb

   3. 154.Tor contract ymwrthodol ar ran y landlord

   4. 155.Marwolaeth unig ddeiliad contract

   5. 156.Marwolaeth landlord pan fo’r contract meddiannaeth yn drwydded

  3. PENNOD 3 TERFYNU POB CONTRACT MEDDIANNAETH (HAWLIAD MEDDIANT GAN LANDLORD)

   1. Tor contract

    1. 157.Tor contract

    2. 158.Datganiad ffug sy’n darbwyllo’r landlord i wneud contract i’w drin fel tor contract

    3. 159.Cyfyngiadau ar adran 157

   2. Seiliau rheoli ystad

    1. 160.Seiliau rheoli ystad

    2. 161.Cyfyngiadau ar adran 160

    3. 162.Seiliau rheoli ystad: cynlluniau ailddatblygu

  4. PENNOD 4 TERFYNU CONTRACTAU DIOGEL (HYSBYSIAD DEILIAD Y CONTRACT)

   1. 163.Hysbysiad deiliad y contract

   2. 164.Y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

   3. 165.Adennill meddiant

   4. 166.Cyfyngiadau ar adran 165

   5. 167.Terfynu contract yn dilyn hysbysiad deiliad y contract

  5. PENNOD 5 TERFYNU CONTRACTAU SAFONOL CYFNODOL

   1. Terfynu gan ddeiliad contract: hysbysiad deiliad contract

    1. 168.Hysbysiad deiliad contract

    2. 169.Y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

    3. 170.Adennill meddiant

    4. 171.Cyfyngiadau ar adran 170

    5. 172.Terfynu contract yn dilyn hysbysiad deiliad y contract

   2. Terfynu gan landlord: hysbysiad y landlord

    1. 173.Hysbysiad y landlord

    2. 174.Y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

    3. 175.Cyfyngiadau ar adran 173: ni chaniateir rhoi hysbysiad yn ystod pedwar mis cyntaf meddiannaeth

    4. 176.Cyfyngiadau ar adran 173: torri’r gofynion rhoi gwybodaeth

    5. 177.Cyfyngiadau ar adran 173: torri gofynion sicrwydd a blaendal

    6. 178.Adennill meddiant

    7. 179.Cyfyngiad ar adran 178

    8. 180.Terfynu contract yn dilyn hysbysiad y landlord

   3. Terfynu gan landlord: ôl-ddyledion rhent difrifol

    1. 181.Ôl-ddyledion rhent difrifol

    2. 182.Cyfyngiadau ar adran 181

   4. Terfynu contractau safonol cyfnodol a oedd yn gontractau safonol cyfnod penodol

    1. 183.Perthnasedd digwyddiadau o dan gontract safonol cyfnod penodol

  6. PENNOD 6 CONTRACTAU SAFONOL CYFNOD PENODOL: DIWEDD Y CYFNOD PENODOL

   1. 184.Diwedd y cyfnod penodol

   2. 185.Caniatáu i ddatganiad ysgrifenedig ymdrin â chontract safonol cyfnodol sy’n codi o dan adran 184(2)

  7. PENNOD 7 TERFYNU CONTRACTAU SAFONOL CYFNOD PENODOL

   1. Diwedd cyfnod penodol: hysbysiad y landlord

    1. 186.Hysbysiad y landlord mewn cysylltiad â diwedd cyfnod penodol

   2. Terfynu gan y landlord: ôl-ddyledion rhent difrifol

    1. 187.Ôl-ddyledion rhent difrifol

    2. 188.Cyfyngiadau ar adran 187

   3. Cymal terfynu deiliad y contract

    1. 189.Cymal terfynu deiliad contract

    2. 190.Y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

    3. 191.Adennill meddiant

    4. 192.Cyfyngiadau ar adran 191

    5. 193.Terfynu contract o dan gymal terfynu deiliad y contract

   4. Cymal terfynu’r landlord

    1. 194.Cymal terfynu’r landlord

    2. 195.Y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

    3. 196.Cyfyngiadau ar ddefnyddio cymal terfynu’r landlord: pedwar mis cyntaf meddiannaeth

    4. 197.Cyfyngiadau ar y defnydd o gymal terfynu’r landlord: torri’r gofynion rhoi gwybodaeth

    5. 198.Cyfyngiadau ar y defnydd o gymal terfynu’r landlord: gofynion sicrwydd a blaendal

    6. 199.Adennill meddiant

    7. 200.Cyfyngiad ar adran 199

    8. 201.Terfynu contract o dan gymal terfynu’r landlord

  8. PENNOD 8 ADOLYGIAD GAN LANDLORD O BENDERFYNIAD I ROI HYSBYSIAD YN EI GWNEUD YN OFYNNOL ILDIO MEDDIANT(NID YW’R BENNOD HON OND YN GYMWYS I GONTRACTAU SAFONOL RHAGARWEINIOL A CHONTRACTAU SAFONOL YMDDYGIAD GWAHARDDEDIG)

   1. 202.Adolygiad o benderfyniad i derfynu contract safonol rhagarweiniol neu gontract safonol ymddygiad gwaharddedig

   2. 203.Adolygiad y landlord o benderfyniad i roi hysbysiad

  9. PENNOD 9 HAWLIADAU MEDDIANT: PWERAU’R LLYS(MAE’R BENNOD HON YN GYMWYS I BOB CONTRACT MEDDIANNAETH)

   1. 204.Hawliadau meddiant

   2. 205.Gorchmynion adennill meddiant

   3. 206.Effaith gorchymyn adennill meddiant

   4. 207.Cymryd rhan mewn achos

   5. 208.Camliwio neu gelu ffeithiau i gael gorchymyn adennill meddiant

  10. PENNOD 10 HAWLIADAU MEDDIANT: PWERAU’R LLYS MEWN PERTHYNAS Â SEILIAU YN ÔL DISGRESIWN(MAE’R BENNOD HON YN GYMWYS I BOB CONTRACT MEDDIANNAETH)

   1. 209.Sail tor contract

   2. 210.Seiliau rheoli ystad

   3. 211.Pwerau i ohirio achosion ac i ohirio ildio meddiant

  11. PENNOD 11 HAWLIADAU MEDDIANT: PWERAU’R LLYS MEWN PERTHYNAS Â SEILIAU ABSOLIWT(NID YW’R BENNOD HON OND YN GYMWYS I GONTRACTAU DIOGEL)

   1. 212.Sail hysbysiad deiliad y contract

   2. 213.Adolygiad o hawliad a wneir ar sail absoliwt

   3. 214.Pwerau i ohirio ildio meddiant

  12. PENNOD 12 HAWLIADAU MEDDIANT: PWERAU’R LLYS MEWN PERTHYNAS Â SEILIAU ABSOLIWT(NID YW’R BENNOD HON OND YN GYMWYS I GONTRACTAU SAFONOL)

   1. Seiliau meddiant absoliwt mewn perthynas â chontractau safonol

    1. 215.Seiliau rhoi hysbysiad

    2. 216.Seiliau ôl-ddyledion rhent difrifol

   2. Troi allan dialgar: sail absoliwt sy’n dod yn sail yn ôl disgresiwn

    1. 217.Hawliadau meddiant dialgar er mwyn osgoi rhwymedigaethau i atgyweirio etc.

   3. Adolygiad a gohirio

    1. 218.Adolygiad o hawliad a wneir ar sail absoliwt

    2. 219.Pwerau i ohirio ildio meddiant

  13. PENNOD 13 CEFNU(MAE’R BENNOD HON YN GYMWYS I BOB CONTRACT MEDDIANNAETH)

   1. 220.Meddiannu anheddau y cefnwyd arnynt

   2. 221.Gwaredu eiddo

   3. 222.Rhwymedïau deiliad y contract

   4. 223.Pŵer i amrywio cyfnodau yn ymwneud â chefnu

   5. 224.Hawliau mynediad

  14. PENNOD 14 CYD-DDEILIAID CONTRACT: GWAHARDD A THERFYNU(MAE’R BENNOD HON YN GYMWYS I BOB CONTRACT MEDDIANNAETH)

   1. Gwahardd cyd-ddeiliaid contract

    1. 225.Anfeddiannaeth: gwahardd gan y landlord

    2. 226.Rhwymedïau am wahardd o dan adran 225

    3. 227.Anfeddiannaeth: gwahardd gan gyd-ddeiliad contract

    4. 228.Rhwymedïau am wahardd o dan adran 227

    5. 229.Pŵer i amrywio cyfnodau sy’n ymwneud â gwahardd cyd-ddeiliad contract

    6. 230.Ymddygiad gwaharddedig: gwahardd gan y landlord

   2. Terfynu

    1. 231.Terfynu contract meddiannaeth sydd â chyd-ddeiliaid contract

  15. PENNOD 15 FFORFFEDIAD A RHYBUDD I YMADAEL HEB FOD AR GAEL

   1. 232.Fforffediad a rhybuddion i ymadael

 11. RHAN 10 AMRYWIOL

  1. PENNOD 1 DARPARIAETHAU PELLACH YN YMWNEUD Â CHONTRACTAU MEDDIANNAETH

   1. Effaith cyrraedd 18

    1. 233.Effaith cyrraedd 18

   2. Rhwymedigaethau landlordiaid cymunedol i ymgynghori

    1. 234.Trefniadau ymgynghori

    2. 235.Datganiad o drefniadau ymgynghori

   3. Hysbysiadau, datganiadau a dogfennau eraill

    1. 236.Ffurf hysbysiadau, datganiadau a dogfennau eraill

    2. 237.Rhoi hysbysiadau, datganiadau a dogfennau eraill

  2. PENNOD 2 TRESMASWYR: TENANTIAETHAU A THRWYDDEDAU GOBLYGEDIG

   1. 238.Tenantiaethau a thrwyddedau goblygedig

  3. PENNOD 3 TENANTIAETHAU A THRWYDDEDAU SY’N BODOLI CYN I’R BENNOD HON DDOD I RYM

   1. 239.Diddymu tenantiaethau sicr, tenantiaethau diogel a thenantiaethau eraill

   2. 240.Trosi tenantiaethau a thrwyddedau sydd yn bodoli cyn i’r Bennod ddod i rym

   3. 241.Contractau sydd eisoes yn bodoli

   4. 242.Dehongli’r Bennod

 12. RHAN 11 DARPARIAETHAU TERFYNOL

  1. Dehongli’r Ddeddf

   1. 243.Awdurdodau lleol ac awdurdodau eraill

   2. 244.Landlord, lletywr a meddiannydd a ganiateir

   3. 245.Dyddiad meddiannu contract meddiannaeth

   4. 246.Annedd

   5. 247.Ystyr “amrywio” contract meddiannaeth

   6. 248.Y llys

   7. 249.Les, tenantiaeth ac ymadroddion cysylltiedig

   8. 250.Aelodau o deulu

   9. 251.Gorchymyn eiddo teuluol

   10. 252.Mân ddiffiniadau

   11. 253.Mynegai

  2. Cymhwysiad i’r Goron

   1. 254.Cymhwysiad i’r Goron

  3. Darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc.

   1. 255.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc.

  4. Rheoliadau

   1. 256.Rheoliadau

  5. Dod i rym ac enw byr

   1. 257.Dod i rym

   2. 258.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   TROSOLWG O DDARPARIAETHAU SYLFAENOL A YMGORFFORIR FEL TELERAU CONTRACTAU MEDDIANNAETH

   1. RHAN 1 CONTRACTAU DIOGEL

   2. RHAN 2 CONTRACTAU SAFONOL CYFNODOL

   3. RHAN 3 CONTRACTAU SAFONOL CYFNOD PENODOL

  2. ATODLEN 2

   EITHRIADAU I ADRAN 7

   1. RHAN 1 TENANTIAETHAU A THRWYDDEDAU NAD YDYNT O FEWN ADRAN 7 SY’N GONTRACTAU MEDDIANNAETH OS RHODDIR HYSBYSIAD

    1. 1.Y rheol

    2. 2.Contractau er budd rhywun arall: darpariaeth bellach

   2. RHAN 2 TENANTIAETHAU A THRWYDDEDAU O FEWN ADRAN 7 NAD YDYNT YN GONTRACTAU MEDDIANNAETH ONI RODDIR HYSBYSIAD

    1. 3.Y rheol

    2. 4.Ystyr “sefydliad gofal”

    3. 5.Ystyr “trefniant hwylus dros dro”

    4. 6.Ystyr “llety a rennir”

   3. RHAN 3 TENANTIAETHAU A THRWYDDEDAU NAD YDYNT BYTH YN GONTRACTAU MEDDIANNAETH

    1. 7.Y rheol

    2. 8.Ystyr “tenantiaeth hir”

    3. 9.Ystyr “llety’r lluoedd arfog”

    4. 10.Ystyr “llety mynediad uniongyrchol”

   4. RHAN 4 TENANTIAETHAU A THRWYDDEDAU Y MAE RHEOLAU ARBENNIG YN GYMWYS IDDYNT: DIGARTREFEDD

    1. 11.Nid yw tenantiaeth neu drwydded o fewn adran 7, ond...

    2. 12.(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan fo awdurdod tai...

   5. RHAN 5 TENANTIAETHAU A THRWYDDEDAU Y MAE RHEOLAU ARBENNIG YN GYMWYS IDDYNT: LLETY Â CHYMORTH

    1. 13.(1) Nid yw tenantiaeth neu drwydded sydd o fewn adran...

    2. 14.Ystyr y cyfnod perthnasol pan fo contractau blaenorol

    3. 15.Ymestyn y cyfnod perthnasol

    4. 16.Adolygiad y llys sirol o benderfyniad i ymestyn

   6. RHAN 6 PŴER I DDIWYGIO’R ATODLEN

    1. 17.Caiff Gweinidogion Cymru ddiwygio’r Atodlen hon drwy reoliadau.

  3. ATODLEN 3

   CONTRACTAU MEDDIANNAETH A WNEIR GYDA NEU A FABWYSIEDIR GAN LANDLORDIAID CYMUNEDOL Y CANIATEIR IDDYNT FOD YN GONTRACTAU SAFONOL

   1. 1.Contractau meddiannaeth drwy hysbysiad

   2. 2.Llety â chymorth

   3. 3.Meddiannaeth ragarweiniol

   4. 4.Llety i geiswyr lloches

   5. 5.Llety i bersonau sydd wedi eu dadleoli

   6. 6.Llety i bersonau digartref

   7. 7.Meddiannaeth yn rhinwedd swydd: cyffredinol

   8. 8.Meddiannaeth yn rhinwedd swydd: yr heddlu

   9. 9.Meddiannaeth yn rhinwedd swydd: y gwasanaethau tân ac achub

   10. 10.Llety myfyrwyr

   11. 11.Llety dros dro: tir sydd wedi ei gaffael ar gyfer datblygu

   12. 12.Llety dros dro: personau sy’n dechrau gwaith

   13. 13.Llety dros dro: trefniadau tymor byr

   14. 14.Llety dros dro: llety yn ystod gwaith

   15. 15.Llety nad yw’n llety cymdeithasol

   16. 16.Anheddau a fwriedir ar gyfer trosglwyddo

   17. 17.Pŵer i ddiwygio’r Atodlen

  4. ATODLEN 4

   CONTRACTAU SAFONOL RHAGARWEINIOL

   1. 1.Y cyfnod rhagarweiniol

   2. 2.Ystyr dyddiad cyflwyno pan fo contractau safonol rhagarweiniol blaenorol

   3. 3.Ymestyn y cyfnod rhagarweiniol

   4. 4.Adolygiad y landlord o benderfyniad i ymestyn cyfnod rhagarweiniol

   5. 5.Adolygiad y llys sirol o benderfyniad i ymestyn

   6. 6.Caiff datganiad ysgrifenedig ymdrin â chontract diogel sy’n codi ar ddiwedd contract safonol rhagarweiniol

   7. 7.(1) Caniateir amrywio contract diogel y mae datganiad ysgrifenedig perthnasol...

   8. 8.Telerau contract diogel a oedd yn gontract safonol rhagarweiniol

   9. 9.Nid yw’r ddyletswydd ar landlord i roi cyfeiriad ar ddechrau contract yn gymwys mewn perthynas â chontract diogel

  5. ATODLEN 5

   CYNLLUNIAU BLAENDAL: DARPARIAETH BELLACH

   1. 1.Cynlluniau blaendal

   2. 2.Cynlluniau blaendal awdurdodedig: dwyn achosion pan na fo’r contract meddiannaeth wedi dod i ben

   3. 3.Cynlluniau blaendal awdurdodedig: dwyn achosion pan fo’r contract meddiannaeth wedi dod i ben

   4. 4.Defnyddio blaendal sy’n bodoli eisoes mewn cysylltiad â chontract meddiannaeth wedi ei adnewyddu, neu mewn cysylltiad â math arall o gontract meddiannaeth sy’n cymryd lle’r contract gwreiddiol

   5. 5.Pŵer i ddiwygio’r Atodlen

  6. ATODLEN 6

   RHESYMOLDEB ATAL CYDSYNIAD, ETC.

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIOL

    1. 1.(1) Mae’r Atodlen hon yn gymwys at ddiben dyfarnu—

   2. RHAN 2 AMGYLCHIADAU A ALL FOD YN BERTHNASOL I RESYMOLDEB YN GYFFREDINOL

    1. 2.Statws contract meddiannaeth

    2. 3.Yr annedd

    3. 4.Amgylchiadau deiliad contract a meddianwyr eraill

    4. 5.(1) Ymddygiad deiliad y contract (gan gynnwys, yn benodol, pa...

    5. 6.Os yw deiliad y contract yn cyflawni tor contract meddiannaeth...

    6. 7.Amgylchiadau’r landlord

    7. 8.(1) Mae’n rhesymol i’r landlord wrthod cydsynio i drafodiad—

   3. RHAN 3 AMGYLCHIADAU A ALL FOD YN BERTHNASOL I RESYMOLDEB MEWN CYSYLLTIAD Â THRAFODION PENODOL

    1. 9.Adran 49: cyd-ddeiliad contract arfaethedig

    2. 10.(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan fo deiliad y...

    3. 11.Adran 114: trosglwyddiad i olynydd posibl mewn perthynas â chontract diogel

    4. 12.(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys os yw deiliad contract...

    5. 13.Adran 118: trosglwyddiad i ddeiliad contract diogel mewn perthynas â chontract diogel gyda landlord cymunedol

    6. 14.(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys os yw deiliad contract...

  7. ATODLEN 7

   CONTRACTAU SAFONOL YMDDYGIAD GWAHARDDEDIG

   1. 1.Y weithdrefn pan wneir cais am orchymyn o dan adran 116

   2. 2.Telerau contract safonol ymddygiad gwaharddedig

   3. 3.Y cyfnod prawf

   4. 4.Ymestyn y cyfnod prawf

   5. 5.Adolygiad y landlord o benderfyniad i ymestyn cyfnod prawf

   6. 6.Adolygiad y llys sirol o benderfyniad i ymestyn cyfnod prawf

   7. 7.Cais i’r llys i derfynu’r cyfnod prawf

   8. 8.Telerau contract diogel a oedd yn gontract safonol ymddygiad gwaharddedig

  8. ATODLEN 8

   SEILIAU RHEOLI YSTAD

   1. RHAN 1 Y SEILIAU

    1. SEILIAU AILDDATBLYGU

     1. 1.Sail A (gwaith adeiladu)

     2. 2.Sail B (cynlluniau ailddatblygu)

    2. SEILIAU LLETY ARBENNIG

     1. 3.Sail C (elusennau)

     2. 4.Sail D (annedd sy’n addas i bobl anabl)

     3. 5.Sail E (cymdeithasau tai ac ymddiriedolaethau tai: pobl y mae’n anodd eu cartrefu)

     4. 6.Sail F (grwpiau o anheddau ar gyfer pobl sydd ag anghenion arbennig)

    3. SEILIAU TANFEDDIANNAETH

     1. 7.Sail G (olynwyr wrth gefn)

     2. 8.Sail H (cyd-ddeiliaid contract)

    4. RHESYMAU RHEOLI YSTAD ERAILL

     1. 9.Sail I (rhesymau rheoli ystad eraill)

    5. DARPARIAETH SYLFAENOL

     1. 10.Darpariaeth sylfaenol sy’n gymwys i bob contract meddiannaeth

   2. RHAN 2 CYMERADWYO CYNLLUNIAU AILDDATBLYGU AT DDIBENION SAIL B

    1. 11.Cymeradwyo cynllun a chymeradwyo amrywio cynllun

    2. 12.Hysbysiad i ddeiliaid contract a effeithir

    3. 13.Penderfynu ynghylch cymeradwyo neu amrywio

    4. 14.Cynllun yn effeithio ar ran o annedd etc.

    5. 15.Amodau yn ymwneud â chymeradwyo

    6. 16.Darpariaeth arbennig ar gyfer landlordiaid cymunedol

  9. ATODLEN 9

   CONTRACTAU SAFONOL NAD YW’R CYFYNGIADAU YN ADRANNAU 175, 186(2) A 196 (HYSBYSIAD Y LANDLORD YN YSTOD CHWE MIS CYNTAF MEDDIANNAETH) YN GYMWYS IDDYNT

   1. 1.Contractau safonol ymddygiad gwaharddedig

   2. 2.Tenantiaethau a thrwyddedau sy’n gontractau meddiannaeth oherwydd hysbysiad a roddir o dan Ran 2 o Atodlen 2

   3. 3.Llety â chymorth

   4. 4.Llety i geiswyr lloches

   5. 5.Cymorth i bersonau sydd wedi eu dadleoli

   6. 6.Llety i bersonau digartref

   7. 7.Meddiannaeth yn rhinwedd swydd

   8. 8.Meddiannaeth yn rhinwedd swydd: yr heddlu

   9. 9.Meddiannaeth yn rhinwedd swydd: y gwasanaethau tân ac achub

   10. 10.Llety dros dro: tir sydd wedi ei gaffael ar gyfer datblygu

   11. 11.Llety dros dro: trefniadau tymor byr

   12. 12.Llety dros dro: llety yn ystod gwaith

   13. 13.Pŵer i ddiwygio’r Atodlen

  10. ATODLEN 10

   GORCHMYNION ADENNILL MEDDIANT AR SEILIAU DISGRESIWN ETC.: RHESYMOLDEB

   1. 1.Rhagarweiniol

   2. 2.Rhaid i’r llys, wrth benderfynu a yw’n rhesymol gwneud gorchymyn...

   3. 3.Mae paragraff 14 yn dynodi amgylchiad, sy’n ymwneud â chymorth...

   4. 4.Amgylchiadau o ran deiliad y contract

   5. 5.Os yw’r achos yn un lle y caniateir i’r llys...

   6. 6.Amgylchiadau o ran y landlord

   7. 7.Os yw’r landlord yn landlord cymunedol, effaith debygol peidio â...

   8. 8.Amgylchiadau o ran personau eraill

   9. 9.Contract meddiannaeth newydd wedi ei gynnig

   10. 10.Amgylchiadau mewn perthynas â hawliad meddiant ar sail tor contract

   11. 11.Amgylchiadau mewn perthynas â hawliad meddiant yn ymwneud ag adran 55

   12. 12.Amgylchiadau yn ymwneud â Sail G o’r seiliau rheoli ystad

   13. 13.Amgylchiadau yn ymwneud â Sail H o’r seiliau rheoli ystad

   14. 14.Cymorth mewn perthynas â digartrefedd heb fod yn berthnasol

  11. ATODLEN 11

   LLETY ARALL ADDAS

   1. 1.Rhagarweiniol

   2. 2.Seiliau rheoli ystad: tystysgrif awdurdod tai lleol

   3. 3.Llety addas

   4. 4.Anghenion deiliad y contract a’i deulu

   5. 5.Gorlenwi

   6. 6.Tystiolaeth o dystysgrif awdurdod tai lleol

  12. ATODLEN 12

   TROSI TENANTIAETHAU A THRWYDDEDAU PRESENNOL SY’N BODOLI CYN I BENNOD 3 O RAN 10 DDOD I RYM

   1. 1.Diffiniadau

   2. 2.Penderfynu a yw tenantiaeth neu drwydded sy’n bodoli eisoes yn gontract meddiannaeth

   3. 3.Penderfynu a yw contract wedi ei drosi yn gontract diogel neu’n gontract safonol

   4. 4.(1) Caiff y landlord o dan gontract wedi ei drosi...

   5. 5.Mae contract wedi ei drosi a oedd yn denantiaeth ragarweiniol...

   6. 6.Mae contract wedi ei drosi yn cael effaith fel contract...

   7. 7.(1) Mae contract wedi ei drosi y mae is-baragraff (2)...

   8. 8.(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan fo landlord cymunedol...

   9. 9.(1) Mae’r canlynol yn eithriadau ychwanegol i adrannau 11(1) a...

   10. 10.Mae contract diogel wedi ei drosi a oedd yn denantiaeth...

   11. 11.Datganiad ysgrifenedig o gontract wedi ei drosi a darparu gwybodaeth

   12. 12.Mae adrannau 36 a 37 (ceisiadau i’r llys) yn gymwys...

   13. 13.(1) Mae adran 39(1) (gwybodaeth am gyfeiriad y landlord) yn...

   14. 14.Amrywio

   15. 15.(1) Mae adrannau 104 a 123 (amrywio rhent) yn gymwys...

   16. 16.Gwast ac ymddwyn fel tenant

   17. 17.Delio

   18. 18.(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas â chontract...

   19. 19.(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas â chontract...

   20. 20.Olyniaeth

   21. 21.(1) Mae deiliad y contract o dan gontract wedi ei...

   22. 22.Gofyniad i feddiannu annedd fel prif gartref o dan gontractau penodol wedi eu trosi

   23. 23.Contractau safonol rhagarweiniol

   24. 24.Contract safonol ymddygiad gwaharddedig

   25. 25.Y landlord yn terfynu’r contract

   26. 26.(1) Nid yw adran 194 (cymal terfynu’r landlord) yn gymwys...

   27. 27.Mae Sail C o’r seiliau rheoli ystad (llety arbennig: elusennau)...

   28. 28.Y landlord yn terfynu contract a oedd yn denantiaeth sicr: seiliau meddiant absoliwt ychwanegol

   29. 29.(1) Mae’r paragraff hwn hefyd yn gymwys mewn perthynas â...

   30. 30.Tenantiaethau a thrwyddedau goblygedig

   31. 31.Y dyddiad meddiannu

   32. 32.Contractau meddiannaeth sy’n cymryd lle contractau eraill

   33. 33.Pŵer i ddiwygio’r Atodlen