xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 3CYDNABOD CYRFF DYFARNU

Cydnabod cyrff dyfarnu

10Rheolau ynghylch ceisiadau am gydnabyddiaeth

(1)Rhaid i Gymwysterau Cymru wneud rheolau ynghylch gwneud ceisiadau iddo o dan y Rhan hon.

(2)Caiff y rheolau wneud darpariaeth wahanol at ddibenion gwahanol.

(3)Cânt wneud darpariaeth ynghylch—

(a)ffurf a chynnwys ceisiadau;

(b)y ffordd y mae ceisiadau i gael eu gwneud (gan gynnwys o ran unrhyw ffi sy’n daladwy mewn cysylltiad â chais).

(4)Rhaid i Gymwysterau Cymru gyhoeddi’r rheolau a wneir o dan yr adran hon.