xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

(a gyflwynwyd gan adran 11)

ATODLEN 3DARPARIAETH BELLACH YNGHYLCH CYDNABOD CYRFF DYFARNU

Cyfnod para cydnabyddiaeth

1(1)Mae’r gydnabyddiaeth o gorff dyfarnu yn cael effaith o ba ddyddiad bynnag a bennir gan Gymwysterau Cymru wrth gydnabod y corff.

(2)Mae’n peidio â chael effaith ar yr achlysur cynharaf o’r canlynol—

(a)pan gaiff ei hildio o dan baragraff 17;

(b)pan gaiff ei thynnu’n ôl o dan baragraff 19;

(c)pan fydd y corff dyfarnu (yn achos corff a gydnabyddir o dan adran 9) yn peidio â chael ei gydnabod o dan adran 8.

Amodau cydnabod safonol

2(1)Rhaid i Gymwysterau Cymru lunio a chyhoeddi amodau (yr ”amodau safonol”) y mae (yn ddarostyngedig i is-baragraffau (3) a (4)) pob cydnabyddiaeth o gorff dyfarnu i fod yn ddarostyngedig iddynt.

(2)Caiff yr amodau safonol, ymhlith pethau eraill, wneud darpariaeth ynghylch cydymffurfio â chyfarwyddydau a roddir i gorff cydnabyddedig gan Gymwysterau Cymru o dan y paragraff hwn.

(3)Caniateir i amodau safonol gwahanol gael eu gosod at ddibenion gwahanol, gan gynnwys ymhlith pethau eraill drwy gyfeirio at—

(a)disgrifiadau gwahanol o gyrff dyfarnu;

(b)cymwysterau gwahanol neu ddisgrifiadau gwahanol o gymhwyster (gan gynnwys drwy gyfeirio at ba un a yw cymhwyster yn gymhwyster a gymeradwywyd neu’n gymhwyster sydd wedi ei ddynodi o dan adran 29 ai peidio);

(c)amgylchiadau gwahanol y dyfernir cymhwyster odanynt;

(d)disgrifiadau gwahanol o berson y dyfernir cymhwyster iddo.

(4)Caiff Cymwysterau Cymru benderfynu, mewn achos penodol, nad yw cydnabyddiaeth o gorff dyfarnu i fod yn ddarostyngedig i amod safonol a bennir yn y penderfyniad a fyddai fel arall yn gymwys.

(5)Caniateir i benderfyniad o fewn is-baragraff (4) gael ei wneud naill ai ar adeg rhoi’r gydnabyddiaeth o dan sylw, neu wedi hynny, a chaiff Cymwysterau Cymru ei ddirymu.

(6)Ni chaiff yr amodau safonol gynnwys—

(a)amodau capio ffioedd (gweler paragraffau 6 i 11 am y rhain);

(b)amodau trosglwyddo (gweler paragraffau 12 i 16 am y rhain).

3(1)Caiff Cymwysterau Cymru ddiwygio’r amodau safonol; ac os yw’n gwneud hynny, mae pob cydnabyddiaeth (pa un a’i rhoddir cyn neu ar ôl i’r diwygiadau ddod i rym) i fod yn ddarostyngedig i’r amodau fel y’u diwygiwyd.

(2)Mae is-baragraff (1) yn ddarostyngedig i baragraff 2(3) a (4).

(3)Os yw Cymwysterau Cymru yn diwygio’r amodau safonol, rhaid iddo—

(a)cyhoeddi’r amodau fel y’u diwygiwyd,

(b)hysbysu pob corff cydnabyddedig am y diwygiadau, a pha bryd y maent i gael effaith.

(4)Caiff Cymwysterau Cymru ddarparu bod diwygiad i’r amodau i gael effaith ar ddyddiadau gwahanol mewn perthynas â chyrff gwahanol, neu mewn perthynas â disgrifiadau gwahanol o gorff.

(5)Nid yw diwygiad i gael ei drin fel pe bai’n cael effaith mewn perthynas â chorff cyn i’r corff gael ei hysbysu amdano.

Amodau arbennig y caniateir i gydnabyddiaeth fod yn ddarostyngedig iddynt

4(1)Caniateir i’r gydnabyddiaeth o gorff, yn ychwanegol, gael ei gwneud yn ddarostyngedig i unrhyw amodau eraill (“amodau arbennig”) a bennir gan Gymwysterau Cymru, naill ai ar adeg cydnabod y corff neu wedi hynny.

(2)Caiff yr amodau arbennig gynnwys—

(a)amodau capio ffioedd;

(b)amodau trosglwyddo;

(c)amodau sy’n gwneud darpariaeth ynghylch cydymffurfio â chyfarwyddydau a roddir o dan y paragraff hwn gan Gymwysterau Cymru.

(3)Caiff amodau arbennig wneud darpariaeth wahanol at ddibenion gwahanol, gan gynnwys ymhlith pethau eraill drwy gyfeirio at—

(a)cymwysterau gwahanol neu ddisgrifiadau gwahanol o gymhwyster (gan gynnwys drwy gyfeirio at ba un a yw cymhwyster yn gymhwyster a gymeradwywyd neu’n gymhwyster sydd wedi ei ddynodi o dan adran 29 ai peidio);

(b)amgylchiadau gwahanol y dyfernir cymhwyster odanynt;

(c)disgrifiadau gwahanol o berson y dyfernir cymhwyster iddo.

5(1)Caiff Cymwysterau Cymru ddiwygio neu ddirymu amod arbennig.

(2)Os yw Cymwysterau Cymru yn diwygio neu’n dirymu amod arbennig, rhaid iddo—

(a)hysbysu’r corff o dan sylw am y diwygiad neu’r dirymiad, a

(b)pennu pa bryd y mae’r diwygiad neu’r dirymiad i ddod i rym.

(3)Rhaid i’r dyddiad a bennir o dan is-baragraff (2)(b) beidio â rhagflaenu’r dyddiad hysbysu o dan is-baragraff (2)(a).

(4)Mae’r paragraff hwn yn ddarostyngedig i baragraff 11 (diwygio amod capio ffioedd).

Amodau capio ffioedd

6(1)Mae amod capio ffioedd yn amod arbennig sy’n cyfyngu ar y swm a godir gan gorff cydnabyddedig mewn cysylltiad â—

(a)dyfarnu gan y corff i berson gymhwyster a gymeradwywyd,

(b)dyfarnu gan y corff i berson ffurf ar gymhwyster sydd wedi ei dynodi o dan adran 29, neu

(c)darparu gan y corff unrhyw wasanaeth neu gyfleuster arall mewn cysylltiad â dyfarnu gan y corff i berson gymhwyster a gymeradwywyd neu ffurf ar gymhwyster sydd wedi ei dynodi o dan adran 29, yn ôl y digwydd,

pan fo’r cwrs addysg neu hyfforddiant sy’n arwain at y cymhwyster, ac y mae’r person o dan sylw yn ymgymryd ag ef, yn cael ei gyllido’n gyhoeddus.

(2)Mae cwrs addysg neu hyfforddiant yn cael ei gyllido’n gyhoeddus, at ddibenion y paragraff hwn,—

(a)os y’i cyllidir gan Weinidogion Cymru neu awdurdod lleol yng Nghymru, neu

(b)os y’i darperir gan neu ar ran ysgol a gynhelir yng Nghymru.

(3)Yn y paragraff hwn, ystyr “ysgol a gynhelir” yw—

(a)ysgol gymunedol, sefydledig neu wirfoddol;

(b)ysgol arbennig gymunedol.

7Dim ond os yw Cymwysterau Cymru wedi ei fodloni ei bod yn briodol gosod amod capio ffioedd er mwyn sicrhau gwerth am arian y caiff wneud hynny.

Y weithdrefn ar gyfer gosod amodau capio ffioedd

8(1)Cyn gosod amod capio ffioedd, rhaid i Gymwysterau Cymru roi i’r corff o dan sylw hysbysiad am ei fwriad i wneud hynny.

(2)Rhaid i’r hysbysiad—

(a)nodi’r amod capio ffioedd y mae Cymwysterau Cymru yn bwriadu ei osod;

(b)esbonio pam y mae Cymwysterau Cymru yn bwriadu gosod yr amod;

(c)pennu pa bryd y mae Cymwysterau Cymru yn bwriadu penderfynu pa un ai i’w osod.

(3)Wrth benderfynu pa un ai i osod yr amod, rhaid i Gymwysterau Cymru roi sylw i unrhyw sylwadau a gyflwynir gan y corff cydnabyddedig.

9(1)Os yw Cymwysterau Cymru yn penderfynu gosod yr amod capio ffioedd, rhaid iddo roi hysbysiad i’r corff cydnabyddedig am y penderfyniad.

(2)Rhaid i’r hysbysiad—

(a)rhoi gwybod i’r corff am ei hawl o dan drefniadau a wneir o dan baragraff 10 i wneud cais am adolygiad o’r penderfyniad,

(b)datgan y dyddiad olaf y caniateir gwneud unrhyw gais am adolygiad, ac

(c)pennu’r dyddiad y mae’r amod, yn absenoldeb cais am adolygiad, i gymryd effaith.

(3)Rhaid i’r dyddiad a bennir o dan is-baragraff (2)(c) fod yn ddyddiad ar ôl y dyddiad olaf y caniateir gwneud cais am adolygiad o dan drefniadau a wneir o dan baragraff 10.

Adolygu amodau capio ffioedd

10(1)Rhaid i Gymwysterau Cymru wneud trefniadau i benderfyniad o dan baragraff 9 i osod amod capio ffioedd fod yn ddarostyngedig i adolygiad ar gais y corff cydnabyddedig o dan sylw.

(2)Rhaid i’r trefniadau—

(a)pennu’r cyfnod y caniateir gwneud cais am adolygiad ynddo,

(b)gwneud darpariaeth i‘r person sy’n cynnal yr adolygiad wneud argymhellion i Gymwysterau Cymru mewn cysylltiad â’r amod capio ffioedd o dan sylw,

(c)gwneud darpariaeth i Gymwysterau Cymru, ar ôl ystyried yr argymhellion hynny, naill ai cadarnhau neu wrthdroi ei benderfyniad i osod yr amod, neu newid yr amod o dan sylw, a

(d)ei gwneud yn ofynnol i Gymwysterau Cymru hysbysu’r corff o dan sylw am ganlyniad yr adolygiad.

(3)Rhaid i’r trefniadau ei gwneud yn ofynnol i berson sy’n annibynnol ar Gymwysterau Cymru gynnal adolygiad.

(4)Mae person yn annibynnol ar Gymwysterau Cymru, at y diben hwn—

(a)yn achos unigolyn, os nad yw’n aelod o Gymwysterau Cymru nac yn aelod o staff Cymwysterau Cymru;

(b)yn achos corff, os nad yw unrhyw un o aelodau’r corff yn aelod o Gymwysterau Cymru nac yn aelod o staff Cymwysterau Cymru.

(5)Os yw Cymwysterau Cymru, yn dilyn adolygiad, yn cadarnhau ei benderfyniad i osod amod, neu’n newid yr amod o dan sylw, rhaid iddo roi hysbysiad i’r corff o dan sylw—

(a)sy’n nodi’r amod, fel y’i cadarnhawyd neu fel y’i newidiwyd,

(b)sy’n rhoi rhesymau dros y cadarnhad neu’r newid, ac

(c)sy’n datgan y dyddiad y bydd yr amod, neu’r amod fel y’i newidiwyd, yn cymryd effaith.

Diwygio amodau capio ffioedd

11Mae paragraffau 8 i 10 yn gymwys mewn cysylltiad â diwygio amod capio ffioedd o dan baragraff 5 fel pe bai’r diwygiad yn gyfystyr â gosod amod capio ffioedd.

Amodau trosglwyddo

12(1)Mae amod trosglwyddo yn amod arbennig sy’n ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu, yn achos digwyddiad a bennir yn yr amod, ac yn unol â chyfarwyddyd Cymwysterau Cymru, wneud trefniadau a bennir yn y cyfarwyddyd at ddiben sicrhau y caniateir i ffurf ar gymhwyster sy’n cael ei dyfarnu neu sydd wedi ei dyfarnu gan y corff gael ei dyfarnu gan gorff dyfarnu arall—

(a)pan fo’r ffurf ar gymhwyster wedi ei chymeradwyo gan Gymwysterau Cymru, neu

(b)pan fo’r ffurf ar gymhwyster wedi ei dynodi gan Gymwysterau Cymru o dan adran 29.

(2)Caiff y trefniadau gynnwys, ymhlith pethau eraill, ddarpariaeth ar gyfer trosglwyddo eiddo a hawliau ac ar gyfer gwneud taliadau.

(3)Dim ond os yw Cymwysterau Cymru wedi ei fodloni ei bod yn angenrheidiol rhoi cyfarwyddyd i gorff dyfarnu yn unol ag amod trosglwyddo er mwyn osgoi effeithiau andwyol sylweddol ar bersonau sy’n ceisio cael, neu y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt geisio cael, y ffurf ar gymhwyster y mae’r cyfarwyddyd yn ymwneud â hi y caiff wneud hynny.

13(1)Os yw Cymwysterau Cymru yn bwriadu rhoi cyfarwyddyd i gorff dyfarnu yn unol ag amod trosglwyddo, rhaid iddo roi i’r corff o dan sylw hysbysiad am y cynnig.

(2)Rhaid i’r hysbysiad—

(a)nodi’r cyfarwyddyd arfaethedig;

(b)esbonio pam y mae Cymwysterau Cymru yn bwriadu rhoi’r cyfarwyddyd;

(c)pennu pa bryd y mae’n bwriadu penderfynu pa un ai i roi’r cyfarwyddyd.

(3)Wrth benderfynu pa un ai i roi’r cyfarwyddyd, rhaid i Gymwysterau Cymru roi sylw i unrhyw sylwadau a gyflwynir gan y corff dyfarnu.

14(1)Os yw Cymwysterau Cymru yn penderfynu rhoi’r cyfarwyddyd, rhaid iddo roi i’r corff dyfarnu hysbysiad am y penderfyniad, sy’n nodi’r cyfarwyddyd.

(2)Rhaid i’r hysbysiad—

(a)rhoi gwybod i’r corff am ei hawl i wneud cais am adolygiad o’r penderfyniad,

(b)datgan y dyddiad olaf y caniateir gwneud unrhyw gais am adolygiad, ac

(c)pennu’r dyddiad erbyn pryd y mae’r cyfarwyddyd, yn absenoldeb cais am adolygiad, i gael effaith.

(3)Rhaid i’r dyddiad a bennir o dan is-baragraff (2)(c) fod yn ddyddiad ar ôl y dyddiad olaf y caniateir gwneud cais am adolygiad o dan drefniadau a wneir o dan baragraff 16.

15Os yw Cymwysterau Cymru yn rhoi cyfarwyddyd i gorff dyfarnu yn unol ag amod trosglwyddo, caiff, os yw’n ystyried ei bod yn rhesymol ac yn briodol gwneud hynny o dan yr amgylchiadau, dalu digollediad i’r corff mewn cysylltiad â’r golled y mae’r corff wedi ei chael oherwydd cydymffurfio â’r cyfarwyddyd.

Adolygu penderfyniad i roi cyfarwyddyd

16(1)Rhaid i Gymwysterau Cymru wneud trefniadau i’w benderfyniad i roi’r cyfarwyddyd y cyfeirir ato ym mharagraff 14 fod yn ddarostyngedig i adolygiad ar gais y corff dyfarnu o dan sylw.

(2)Rhaid i’r trefniadau—

(a)pennu’r cyfnod y caniateir gwneud cais am adolygiad ynddo,

(b)gwneud darpariaeth i’r person sy’n cynnal yr adolygiad wneud argymhellion i Gymwysterau Cymru mewn cysylltiad â’r cyfarwyddyd,

(c)gwneud darpariaeth i Gymwysterau Cymru, ar ôl ystyried yr argymhellion hynny, naill ai cadarnhau neu wrthdroi ei benderfyniad i roi’r cyfarwyddyd, neu newid y cyfarwyddyd, a

(d)ei gwneud yn ofynnol i Gymwysterau Cymru hysbysu’r corff o dan sylw am ganlyniad yr adolygiad.

(3)Rhaid i’r trefniadau ei gwneud yn ofynnol i berson sy’n annibynnol ar Gymwysterau Cymru gynnal adolygiad.

(4)Mae person yn annibynnol ar Gymwysterau Cymru, at y diben hwn—

(a)yn achos unigolyn, os nad yw’n aelod o Gymwysterau Cymru nac yn aelod o staff Cymwysterau Cymru;

(b)yn achos corff, os nad yw unrhyw un o aelodau’r corff yn aelod o Gymwysterau Cymru nac yn aelod o staff Cymwysterau Cymru.

(5)Os yw Cymwysterau Cymru, yn dilyn adolygiad, yn cadarnhau ei benderfyniad i roi cyfarwyddyd, neu’n newid y cyfarwyddyd o dan sylw, rhaid iddo roi hysbysiad i’r corff o dan sylw—

(a)sy’n nodi’r cyfarwyddyd, fel y’i cadarnhawyd neu fel y’i newidiwyd,

(b)sy’n rhoi rhesymau dros y cadarnhad neu’r newid, ac

(c)sy’n datgan y dyddiad y bydd y cyfarwyddyd, neu’r cyfarwyddyd fel y’i newidiwyd, yn cymryd effaith.

Ildio cydnabyddiaeth

17(1)Caiff corff cydnabyddedig roi hysbysiad (“hysbysiad idlio”) i Gymwysterau Cymru ei fod yn dymuno peidio â chael ei gydnabod mewn cysylltiad—

(a)â dyfarnu cymhwyster penodedig neu ddisgrifiad penodedig o gymhwyster, neu

(b)â phob cymhwyster y’i cydnabyddir mewn cysylltiad ag ef.

(2)Rhaid i hysbysiad ildio bennu’r dyddiad y mae’r corff yn dymuno peidio â chael ei gydnabod yn y cyswllt o dan sylw pan ddaw i ben.

(3)Cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol ar ôl i hysbysiad ildio ddod i law, rhaid i Gymwysterau Cymru roi hysbysiad i’r corff cydnabyddedig (“cydnabyddiaeth o ildio”) sy’n darparu bod y corff i beidio â chael ei gydnabod yn y cyswllt hwnnw pan ddaw’r dyddiad a bennir yn yr hysbysiad ildio i ben neu, os yw Cymwysterau Cymru o’r farn ei bod yn briodol, pan ddaw dyddiad gwahanol i ben.

(4)Os yw’r gydnabyddiaeth o ildio yn pennu bod y corff i beidio â chael ei gydnabod yn y cyswllt hwnnw pan ddaw dyddiad gwahanol i’r un a bennir yn yr hysbysiad ildio i ben, rhaid i’r gydnabyddiaeth o ildio roi rhesymau dros hyn.

(5)Mae cydnabyddiaeth yn y cyswllt o dan sylw yn peidio â chael effaith pan ddaw’r dyddiad a bennir yn y gydnabyddiaeth o ildio i ben.

(6)Wrth benderfynu a yw cydnabyddiaeth corff i beidio â chael effaith pan ddaw’r dyddiad a bennir yn yr hysbysiad ildio i ben, neu pan ddaw dyddiad gwahanol i ben, mae Cymwysterau Cymru i roi sylw i’r canlynol—

(a)yr angen i osgoi effaith andwyol ar bersonau sy’n ceisio cael, neu y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt geisio cael, y cymhwyster, neu gymhwyster o’r disgrifiad, a bennir yn yr hysbysiad ildio, a

(b)dymuniad y corff y dylai’r gydnabyddiaeth beidio â chael effaith pan ddaw’r dyddiad a bennir yn yr hysbysiad ildio i ben.

Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad ag ildio

18(1)Caiff Cymwysterau Cymru, os yw’n ystyried ei bod yn briodol gwneud hynny at ddiben osgoi effaith andwyol ar bersonau sy’n ceisio cael neu y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt geisio cael y cymhwyster o dan sylw, neu gymhwyster o’r disgrifiad o dan sylw, wneud darpariaeth mewn cydnabyddiaeth o ildio o dan baragraff 17(3) sydd o fewn is-baragraff (2).

(2)Mae darpariaeth o fewn yr is-baragraff hwn yn ddarpariaeth i’r perwyl bod y corff, o’r adeg pan ddaw’r dyddiad ildio i ben hyd nes y daw’r dyddiad estyn i ben, i gael ei drin at ddibenion a bennir gan Gymwysterau Cymru yn y gydnabyddiaeth o ildio fel pe bai’n cael ei gydnabod mewn cysylltiad â dyfarnu’r cymhwyster neu’r disgrifiad o gymhwyster o dan sylw.

(3)Os yw Cymwysterau Cymru yn gwneud darpariaeth o fewn is-baragraff (2)—

(a)rhaid iddo roi rhesymau dros hyn yn y gydnabyddiaeth o ildio, a

(b)mae’r corff i gael ei drin, o’r adeg pan ddaw’r dyddiad ildio i ben, at y dibenion a bennir yn y gydnabyddiaeth o ildio, a hyd nes y daw’r dyddiad estyn i ben, fel pe bai’n cael ei gydnabod mewn cysylltiad â dyfarnu’r cymhwyster neu’r disgrifiad o gymhwyster o dan sylw.

(4)Yn y paragraff hwn—

Tynnu cydnabyddiaeth yn ôl

19(1)Os yw corff cydnabyddedig yn methu â chydymffurfio ag unrhyw amod y mae cydnabyddiaeth mewn cysylltiad â dyfarnu cymhwyster neu ddisgrifiad o gymhwyster yn ddarostyngedig iddo, caiff Cymwysterau Cymru dynnu’n ôl ei gydnabyddiaeth o’r corff mewn cysylltiad â dyfarnu—

(a)cymhwyster penodedig neu ddisgrifiad penodedig o gymhwyster, neu

(b)pob cymhwyster y cydnabyddir y corff mewn cysylltiad â’i ddyfarnu.

(2)Os yw corff cydnabyddedig sy’n dyfarnu cymhwyster a gymeradwywyd yn methu â chydymffurfio ag unrhyw amod y mae’r gymeradwyaeth yn ddarostyngedig iddo, caiff Cymwysterau Cymru dynnu’n ôl ei gydnabyddiaeth o’r corff mewn cysylltiad â dyfarnu⁠—

(a)cymhwyster penodedig neu ddisgrifiad penodedig o gymhwyster, neu

(b)pob cymhwyster y cydnabyddir y corff mewn cysylltiad â’i ddyfarnu.

Y weithdrefn ar gyfer tynnu cydnabyddiaeth yn ôl

20(1)Cyn tynnu cydnabyddiaeth yn ôl oddi wrth gorff cydnabyddedig o dan baragraff 19, rhaid i Gymwysterau Cymru roi i’r corff hysbysiad am ei fwriad i wneud hynny.

(2)Rhaid i’r hysbysiad—

(a)esbonio pam y mae Cymwysterau Cymru yn bwriadu tynnu cydnabyddiaeth yn ôl yn y cyswllt o dan sylw, a

(b)pennu pa bryd y mae Cymwysterau Cymru yn bwriadu penderfynu pa un ai i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl.

(3)Wrth benderfynu pa un ai i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl fel y’i pennir yn yr hysbysiad, rhaid i Gymwysterau Cymru roi sylw i unrhyw sylwadau a gyflwynir gan y corff cydnabyddedig.

21(1)Os yw Cymwysterau Cymru yn penderfynu tynnu cydnabyddiaeth yn ôl, rhaid iddo roi hysbysiad i’r corff cydnabyddedig am y penderfyniad.

(2)Rhaid i’r hysbysiad—

(a)rhoi gwybod i’r corff am ei hawl o dan drefniadau a wneir o dan baragraff 22 i wneud cais am adolygiad o’r penderfyniad,

(b)datgan y dyddiad erbyn pryd y mae rhaid gwneud unrhyw gais am adolygiad, ac

(c)pennu’r dyddiad y mae’r tynnu’n ôl, yn absenoldeb cais am adolygiad, i gymryd effaith pan ddaw i ben (y “dyddiad tynnu’n ôl”).

(3)Rhaid i’r dyddiad tynnu’n ôl fod yn ddyddiad ar ôl y dyddiad olaf y caniateir gwneud cais am adolygiad o dan drefniadau a wneir o dan baragraff 22.

(4)Ar unrhyw adeg cyn y dyddiad tynnu’n ôl, caiff Cymwysterau Cymru benderfynu peidio â thynnu cydnabyddiaeth y corff yn ôl; ac os yw’n gwneud hynny, rhaid iddo roi i’r corff hysbysiad i’r perwyl hwn.

(5)Wrth benderfynu ar y dyddiad tynnu’n ôl, mae Cymwysterau Cymru i roi sylw i’r angen i osgoi effaith andwyol ar bersonau sy’n ceisio cael, neu y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt geisio cael, cymhwyster, neu gymhwyster o’r disgrifiad, y mae cydnabyddiaeth i gael ei thynnu’n ôl mewn cysylltiad â’i ddyfarnu.

Adolygu penderfyniad i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl

22(1)Rhaid i Gymwysterau Cymru wneud trefniadau i benderfyniad i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl oddi wrth gorff fod yn ddarostyngedig i adolygiad ar gais y corff o dan sylw.

(2)Rhaid i’r trefniadau—

(a)pennu’r cyfnod y caniateir gwneud cais am adolygiad ynddo,

(b)gwneud darpariaeth i’r person sy’n cynnal yr adolygiad wneud argymhellion i Gymwysterau Cymru mewn cysylltiad â’r tynnu’n ôl,

(c)gwneud darpariaeth i Gymwysterau Cymru, ar ôl ystyried yr argymhellion hynny, naill ai cadarnhau neu wrthdroi ei benderfyniad i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl, a

(d)ei gwneud yn ofynnol i Gymwysterau Cymru hysbysu’r corff o dan sylw am ganlyniad yr adolygiad.

(3)Rhaid i’r trefniadau ei gwneud yn ofynnol i berson sy’n annibynnol ar Gymwysterau Cymru gynnal adolygiad.

(4)Mae person yn annibynnol ar Gymwysterau Cymru, at y diben hwn—

(a)yn achos unigolyn, os nad yw’n aelod o Gymwysterau Cymru nac yn aelod o staff Cymwysterau Cymru;

(b)yn achos corff, os nad yw unrhyw un o aelodau’r corff yn aelod o Gymwysterau Cymru nac yn aelod o staff Cymwysterau Cymru.

(5)Os yw Cymwysterau Cymru, yn dilyn adolygiad, yn cadarnhau ei benderfyniad i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl, rhaid iddo roi hysbysiad i’r corff o dan sylw—

(a)sy’n rhoi rhesymau dros y cadarnhad, a

(b)sy’n datgan y dyddiad y bydd y tynnu’n ôl yn cymryd effaith pan ddaw i ben.

Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad â thynnu’n ôl

23(1)Caiff hysbysiad o dan baragraff 21 neu 22 gynnwys darpariaeth o fewn is-baragraff (2), os yw Cymwysterau Cymru yn ystyried bod y ddarpariaeth honno yn briodol at ddiben osgoi effaith andwyol ar bersonau sy’n ceisio cael neu y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt geisio cael y cymhwyster, neu gymhwyster o’r disgrifiad, y mae cydnabyddiaeth i gael ei thynnu’n ôl mewn cysylltiad â’i ddyfarnu.

(2)Mae darpariaeth o fewn yr is-baragraff hwn yn ddarpariaeth i’r perwyl bod y corff, o’r adeg pan ddaw’r dyddiad tynnu’n ôl i ben hyd nes y daw’r dyddiad estyn i ben, i gael ei drin at ddibenion a bennir gan Gymwysterau Cymru yn yr hysbysiad fel pe bai’n cael ei gydnabod mewn cysylltiad â dyfarnu’r cymhwyster neu’r disgrifiad o gymhwyster o dan sylw.

(3)Os yw Cymwysterau Cymru yn gwneud darpariaeth mewn hysbysiad o fewn is-baragraff (2)—

(a)rhaid iddo roi rhesymau dros hyn yn yr hysbysiad, a

(b)mae’r corff i gael ei drin, o’r adeg pan ddaw’r dyddiad tynnu’n ôl i ben, at y dibenion a bennir yn yr hysbysiad, a hyd nes y daw’r dyddiad estyn i ben, fel pe bai’n cael ei gydnabod mewn cysylltiad â dyfarnu’r cymhwyster neu’r disgrifiad o gymhwyster o dan sylw.

(4)Mae is-baragraff (5) yn gymwys—

(a)os yw hysbysiad o dan baragraff 21 yn cynnwys darpariaeth o fewn is-baragraff (2) (“y ddarpariaeth estyn wreiddiol”), a

(b)os yw adolygiad o’r penderfyniad i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl yn cael ei gynnal o dan baragraff 22.

(5)Nid yw’r ddarpariaeth estyn wreiddiol yn cael unrhyw effaith, at ddibenion is-baragraff (3)(b), onis cadarnheir mewn hysbysiad o dan baragraff 22 sy’n cadarnhau’r penderfyniad i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl.

(6)Yn y paragraff hwn—