xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

ATODLEN 1CYMWYSTERAU CYMRU

RHAN 1SEFYDLU CYMWYSTERAU CYMRU

Cyfrifon ac archwilio

32(1)Rhaid i Gymwysterau Cymru gadw cyfrifon priodol a chofnodion priodol mewn perthynas â’r cyfrifon.

(2)Rhaid i Gymwysterau Cymru lunio datganiad o gyfrifon mewn cysylltiad â phob blwyddyn ariannol yn unol â’r cyfarwyddydau a roddir gan Weinidogion Cymru.

(3)Caiff y cyfarwyddydau wneud darpariaeth o ran—

(a)yr wybodaeth sydd i’w chynnwys yn y datganiad;

(b)y modd y mae’r wybodaeth i’w chyflwyno;

(c)y dulliau a’r egwyddorion y mae’r datganiad i gael ei lunio yn unol â hwy;

(d)unrhyw wybodaeth arall sydd i fynd gyda’r datganiad.

(4)Caiff Gweinidogion Cymru amrywio neu ddirymu cyfarwyddyd a roddwyd ganddynt o dan y paragraff hwn.