Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf hon

 3. RHAN 2 DATBLYGU CYNALIADWY

  1. 2.Datblygu cynaliadwy

 4. RHAN 3 CYNLLUNIO DATBLYGU

  1. Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

   1. 3.Llunio ac adolygu Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

  2. Cynllunio strategol

   1. 4.Dynodi ardaloedd cynllunio strategol a sefydlu paneli cynllunio strategol

   2. 5.Ardaloedd cynllunio strategol: arolwg

   3. 6.Llunio ac adolygu cynlluniau datblygu strategol

  3. Statws y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a chynlluniau datblygu strategol

   1. 7.Cydymffurfedd cynlluniau penodol â’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r cynllun datblygu strategol

   2. 8.Dyletswydd i ystyried pa un ai i adolygu cynllun datblygu lleol

   3. 9.Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r cynllun datblygu strategol i fod yn rhan o’r cynllun datblygu

  4. Tir o dan falltod

   1. 10.Tir y mae’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol neu’r cynllun datblygu strategol yn effeithio arno

  5. Cynlluniau datblygu lleol

   1. 11.Y Gymraeg

   2. 12.Y cyfnod y bydd cynllun datblygu lleol yn cael effaith

   3. 13.Tynnu cynllun datblygu lleol yn ôl

   4. 14.Pŵer Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo bod cynllun datblygu lleol yn cael ei lunio ar y cyd

   5. 15.Byrddau cydgynllunio: swyddogaethau sy’n ymwneud ag arolygon a chynlluniau datblygu lleol

  6. Cyffredinol

   1. 16.Cynllunio datblygu: diwygiadau pellach

 5. RHAN 4 GWEITHDREFN CYN YMGEISIO

  1. 17.Gofyniad i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio

  2. 18.Gofyniad i ddarparu gwasanaethau cyn ymgeisio

 6. RHAN 5 CEISIADAU I WEINIDOGION CYMRU

  1. Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol

   1. 19.Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: ceisiadau am ganiatâd cynllunio

   2. 20.Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: cydsyniadau eilaidd

   3. 21.Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: adroddiadau effaith lleol

   4. 22.Yr amserlen ar gyfer penderfynu ceisiadau

  2. Yr opsiwn o wneud cais i Weinidogion Cymru

   1. 23.Yr opsiwn o wneud cais i Weinidogion Cymru

  3. Cyffredinol

   1. 24.Darpariaeth bellach ynghylch ceisiadau a wneir i Weinidogion Cymru

   2. 25.Pŵer i wneud darpariaeth drwy orchymyn datblygu mewn cysylltiad â cheisiadau i Weinidogion Cymru

   3. 26.Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol a cheisiadau a wneir i Weinidogion Cymru: arfer swyddogaethau gan berson penodedig

   4. 27.Ceisiadau i Weinidogion Cymru: diwygiadau pellach

 7. RHAN 6 RHEOLI DATBLYGU ETC

  1. Gofynion o ran ceisiadau i awdurdodau cynllunio lleol

   1. 28.Pŵer awdurdod cynllunio lleol i’w gwneud yn ofynnol i wybodaeth gael ei rhoi gyda chais

   2. 29.Ceisiadau annilys: hysbysu ac apelio

   3. 30.Dirymu arbed Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau) 1988

  2. Penderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio

   1. 31.Y Gymraeg

   2. 32.Pŵer i wrthod penderfynu ar ôl-gais

  3. Hysbysiadau penderfynu a hysbysu am ddatblygiad

   1. 33.Hysbysiadau penderfynu

   2. 34.Hysbysiad am ddatblygiad

  4. Cyfnod para caniatâd cynllunio

   1. 35.Cyfnod para caniatâd cynllunio: cyffredinol

   2. 36.Cyfnod para caniatâd cynllunio amlinellol

  5. Ymgynghori etc mewn cysylltiad â cheisiadau penodol sy’n ymwneud â chaniatâd cynllunio

   1. 37.Ymgynghori etc mewn cysylltiad â cheisiadau penodol sy’n ymwneud â chaniatâd cynllunio

  6. Cau neu wyro llwybrau cyhoeddus

   1. 38.Cau neu wyro llwybrau cyhoeddus pan wneir cais am ganiatâd cynllunio

  7. Arfer swyddogaethau awdurdod cynllunio lleol sy’n ymwneud â cheisiadau

   1. 39.Arfer swyddogaethau awdurdod cynllunio lleol sy’n ymwneud â cheisiadau

  8. Byrddau cydgynllunio a Pharciau Cenedlaethol

   1. 40.Byrddau cydgynllunio i fod yn awdurdodau sylweddau peryglus

   2. 41.Pŵer i wneud darpariaeth sy’n galluogi byrddau cydgynllunio i arfer swyddogaethau rheoli datblygu mewn Parciau Cenedlaethol

   3. 42.Byrddau cydgynllunio: pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol ac atodol

 8. RHAN 7 GORFODI, APELAU ETC

  1. Gorfodi

   1. 43.Torri rheolaeth gynllunio: hysbysiad rhybudd gorfodi

   2. 44.Apelio yn erbyn hysbysiad gorfodi: cais tybiedig am ganiatâd cynllunio

  2. Apelau

   1. 45.Cyfyngiadau ar hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau cynllunio

   2. 46.Cyfyngiadau ar hawl i apelio yn erbyn hysbysiad gorfodi

   3. 47.Dim amrywio ar gais ar ôl cyflwyno hysbysiad am apêl yn erbyn penderfyniad cynllunio etc

   4. 48.Apelio yn erbyn hysbysiad mewn cysylltiad â thir sy’n cael effaith andwyol ar amwynder

  3. Apelau etc: y costau a’r weithdrefn

   1. 49.Costau ceisiadau, apelau a chyfeiriadau

   2. 50.Y weithdrefn ar gyfer achosion penodol

   3. 51.Costau a’r weithdrefn wrth apelio etc: diwygiadau pellach

 9. RHAN 8 MEYSYDD TREF A PHENTREF

  1. 52.Datganiad gan berchennog i ddod â diwedd i ddefnyddio tir drwy hawl

  2. 53.Eithrio o’r hawl i wneud cais am gofrestru

  3. 54.Ceisiadau i ddiwygio cofrestrau: pŵer i wneud darpariaeth ynghylch ffioedd

 10. RHAN 9 DARPARIAETHAU CYFFREDINOL

  1. 55.Rheoliadau a gorchmynion a wneir gan Weinidogion Cymru

  2. 56.Dehongli

  3. 57.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc

  4. 58.Dod i rym

  5. 59.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   PANELI CYNLLUNIO STRATEGOL

   1. RHAN 1 CYFANSODDIAD A THREFNIADAU ARIANNOL PANELI

    1. 1.Yn DCPhG 2004, ar ôl Atodlen 2 mewnosoder— SCHEDULE 2A...

   2. RHAN 2 DIWYGIADAU PELLACH

    1. 2.Deddf Awdurdodau Lleol (Nwyddau a Gwasanaethau) 1970 (p. 39)

    2. 3.Deddf Llywodraeth Leol 1972 (p. 70)

    3. 4.Deddf Llywodraeth Leol 2000 (p. 22)

    4. 5.Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (p. 36)

    5. 6.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (p. 10)

    6. 7.Deddf Cydraddoldeb 2010 (p. 15)

    7. 8.Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (mccc 1)

    8. 9.Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (mccc 4)

  2. ATODLEN 2

   CYNLLUNIO DATBLYGU: DIWYGIADAU PELLACH

   1. 1.Deddf Awdurdod Datblygu Cymru 1975 (p. 70)

   2. 2.Yn adran 21A (pwerau caffael tir), yn is-adran (5)—

   3. 3.Yn adran 21C (pwerau i gynghori ar faterion tir), yn...

   4. 4.(1) Mae Atodlen 4 (caffael tir) wedi ei diwygio fel...

   5. 5.Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (p. 69)

   6. 6.(1) Mae adran 27AA (safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig a...

   7. 7.Yn adran 37A (hysbysu ynghylch dynodi safleoedd Ramsar), ar ôl...

   8. 8.Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (p. 8)

   9. 9.Yn adran 293A (datblygiad brys y Goron: cymhwyso), yn is-adran...

   10. 10.(1) Mae adran 303A (cyfrifoldeb awdurdodau cynllunio lleol am gostau...

   11. 11.Yn adran 306 (cyfraniadau gan awdurdodau lleol ac ymgymerwyr statudol),...

   12. 12.Yn adran 324 (hawliau mynediad), ar ôl is-adran (1A) mewnosoder—...

   13. 13.Yn adran 336 (dehongli), yn is-adran (1), ar ôl y...

   14. 14.Yn Atodlen 4A (gorchmynion datblygu lleol: gweithdrefn), ym mharagraff 5(1),...

   15. 15.Yn Atodlen 13 (tir o dan falltod), ym mharagraff 1B,...

   16. 16.Deddf Adnoddau Dŵr 1991 (p. 57)

   17. 17.Deddf y Diwydiant Glo 1994 (p. 21)

   18. 18.Yn adran 39 (hawl i dynnu cymorth ar gyfer tir...

   19. 19.Yn adran 41 (dirymu hawl i dynnu cynhaliaeth yn ôl),...

   20. 20.Deddf yr Amgylchedd 1995 (p. 25)

   21. 21.Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (p. 37)

   22. 22.Deddf Cyllid 2003 (p. 14)

   23. 23.Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (p. 5)

   24. 24.Yn adran 19 (llunio dogfennau datblygu lleol yn Lloegr), yn...

   25. 25.Yn adran 62 (cynllun datblygu lleol), yn is-adran (5) (materion...

   26. 26.Yn adran 74 (corfforaethau datblygu trefol), yn lle “section 60”...

   27. 27.(1) Mae adran 113 (dilysrwydd strategaethau, cynlluniau a dogfennau) wedi...

   28. 28.Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 (p. 16)

   29. 29.Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32)

   30. 30.Deddf Cynllunio ac Ynni 2008 (p. 21)

   31. 31.(1) Mae adran 1 (polisïau ynni) wedi ei diwygio fel...

   32. 32.Yn adran 2 (dehongli), ar y diwedd mewnosoder— “strategic planning...

   33. 33.Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 (p. 23)

   34. 34.(1) Mae paragraff 1 (awdurdod cynllun morol i hysbysu’r awdurdodau...

   35. 35.(1) Mae paragraff 3 (cynlluniau morol i fod yn gydnaws...

   36. 36.Ym mharagraff 9 (materion y mae awdurdod cynllun morol i...

  3. ATODLEN 3

   DATBLYGIADAU O ARWYDDOCÂD CENEDLAETHOL A CHEISIADAU A WNEIR I WEINIDOGION CYMRU: ARFER SWYDDOGAETHAU GAN BERSON PENODEDIG

   1. 1.Yn DCGTh 1990, ar ôl Atodlen 4C mewnosoder— SCHEDULE 4D...

   2. 2.Yn adran 59 o DCPhG 2004 (cywiro gwallau: atodol), ar...

  4. ATODLEN 4

   CEISIADAU I WEINIDOGION CYMRU: DIWYGIADAU PELLACH

   1. 1.Mae DCGTh 1990 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

   2. 2.Yn adran 58 (rhoi caniatâd cynllunio: cyffredinol), yn is-adran (1)(b)—...

   3. 3.Yn adran 59 (gorchmynion datblygu: cyffredinol), yn is-adran (2)(b)—

   4. 4.Cyn adran 62A mewnosoder— England: option to make application directly...

   5. 5.Yn adran 70 (penderfynu ar geisiadau), yn is-adran (1)(a), ar...

   6. 6.Yn adran 70A (pŵer i wrthod penderfynu ar gais), fel...

   7. 7.Ar ôl adran 75 mewnosoder— Applications made to the Welsh...

   8. 8.Yn adran 87 (eithrio tir penodol neu ddisgrifiadau o ddatblygiad...

   9. 9.Yn adran 88 (caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad mewn ardaloedd...

   10. 10.Yn adran 92 (caniatâd cynllunio amlinellol), yn is-adran (1), ar...

   11. 11.Yn adran 93 (darpariaethau sy’n atodol i adrannau 91 a...

   12. 12.Yn adran 99 (gweithdrefn ar gyfer gorchmynion sy’n dirymu neu’n...

   13. 13.Yn adran 253 (gweithdrefn wrth ddisgwyl cael caniatâd cynllunio), yn...

   14. 14.Yn adran 257 (llwybrau troed etc y mae datblygiad arall...

   15. 15.(1) Mae adran 284 (camau na chaniateir eu cwestiynu mewn...

   16. 16.(1) Mae adran 288 (gweithdrefnau ar gyfer cwestiynu dilysrwydd gorchmynion...

   17. 17.(1) Mae adran 293A (datblygiad brys y Goron: cymhwyso) wedi...

   18. 18.Yn adran 303 (ffioedd ar gyfer ceisiadau cynllunio, etc), ar...

   19. 19.(1) Mae adran 316 (tir awdurdodau cynllunio a chanddynt fuddiant...

   20. 20.(1) Mae adran 319B (pennu’r weithdrefn ar gyfer achosion penodol)...

   21. 21.Yn adran 324 (hawliau mynediad), yn is-adran (1), ar ôl...

   22. 22.Yn Atodlen 1A (dosbarthiad swyddogaethau awdurdodau cynllunio lleol: Cymru), ym...

   23. 23.(1) Yn Atodlen 16, mae Rhan 1 (darpariaethau y caniateir...

  5. ATODLEN 5

   COSTAU A’R WEITHDREFN WRTH APELIO ETC: DIWYGIADAU PELLACH

   1. 1.Deddf Priffyrdd 1980 (p. 66)

   2. 2.(1) Mae adran 121 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   3. 3.Yn Atodlen 6, ym mharagraff 2B— (a) yn is-baragraff (1),...

   4. 4.Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (p. 69)

   5. 5.Yn adran 28F, ar ôl is-adran (11) mewnosoder—

   6. 6.Yn adran 28L, ar ôl is-adran (13) mewnosoder—

   7. 7.Yn Atodlen 15, ym mharagraff 10A— (a) yn is-baragraff (1),...

   8. 8.Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (p. 8)

   9. 9.Yn adran 175, yn is-adran (7), ar ôl “any proceedings”...

   10. 10.Yn adran 196, yn is-adran (8), ar ôl “any proceedings”...

   11. 11.Yn adran 208, hepgorer is-adran (11).

   12. 12.(1) Mae adran 320 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   13. 13.(1) Mae adran 322 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   14. 14.(1) Mae adran 322A wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   15. 15.(1) Mae adran 323 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   16. 16.(1) Mae Atodlen 6 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   17. 17.Yn Atodlen 7, ym mharagraff 8— (a) yn is-baragraff (6),...

   18. 18.Yn Atodlen 8, ym mharagraff 5— (a) yn is-baragraff (3),...

   19. 19.Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (p. 9)

   20. 20.Yn adran 41, yn is-adran (8), ar ôl “any proceedings”...

   21. 21.(1) Mae adran 89 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   22. 22.Yn Atodlen 3, ym mharagraff 6— (a) yn is-baragraff (4),...

   23. 23.Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990 (p. 10)

   24. 24.Yn adran 25, yn is-adran (5), ar ôl “any proceedings”...

   25. 25.(1) Mae adran 37 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   26. 26.Yn yr Atodlen, ym mharagraff 6— (a) yn is-baragraff (4),...

   27. 27.Deddf Tribiwnlysoedd ac Ymchwiliadau 1992 (p. 53)

  6. ATODLEN 6

   MEYSYDD TREF A PHENTREF: ATODLEN 1B NEWYDD I DDEDDF TIROEDD COMIN 2006

  7. ATODLEN 7

   RHEOLIADAU A GORCHMYNION A WNEIR GAN WEINIDOGION CYMRU

   1. 1.Rheoliadau o dan DCPhG 2004

   2. 2.Yn Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32)...

   3. 3.Rheoliadau o dan DCGTh 1990

   4. 4.(1) Mae DCGTh 1990 wedi ei diwygio ymhellach fel a...

   5. 5.Gorchmynion o dan DCGTh 1990

   6. 6.(1) Mae adran 333 o DCGTh 1990 wedi ei diwygio...

   7. 7.(1) Mae DCGTh 1990 wedi ei diwygio ymhellach fel a...

   8. 8.Rheoliadau a gorchmynion o dan Ddeddf Tiroedd Comin 2006

   9. 9.Yn adran 61(1) o’r Ddeddf honno (dehongli), yn y diffiniad...

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Act

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Act as a PDF

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Ddeddf Gyfan

Y Ddeddf Gyfan you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg:Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill