xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf hon

 3. RHAN 2 CYNLLUNIAU FFIOEDD A MYNEDIAD

  1. Cais am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad

   1. 2.Cais gan sefydliad am gymeradwyaeth CCAUC i gynllun ffioedd a mynediad

   2. 3.Dynodi darparwyr addysg uwch eraill

  2. Cynnwys cynllun ffioedd a mynediad

   1. 4.Y cyfnod y mae cynllun yn ymwneud ag ef

   2. 5.Terfyn ffioedd

   3. 6.Hybu cyfle cyfartal ac addysg uwch

  3. Cymeradwyo etc cynllun ffioedd a mynediad

   1. 7.Cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad

   2. 8.Cyhoeddi cynllun a gymeradwywyd

   3. 9.Amrywio cynllun a gymeradwywyd

  4. Cydymffurfio â’r terfyn ffioedd

   1. 10.Terfynau ar ffioedd myfyrwyr

   2. 11.Cyfarwyddydau cydymffurfio ac ad-dalu

   3. 12.Darpariaeth atodol ynghylch cyfarwyddydau cydymffurfio ac ad-dalu

  5. Cydymffurfio â gofynion cyffredinol cynllun a gymeradwywyd

   1. 13.Cyfarwyddydau mewn cysylltiad â methiant i gydymffurfio â gofynion cyffredinol cynllun a gymeradwywyd

  6. Contractau

   1. 14.Dilysrwydd contractau

  7. Cynlluniau a gymeradwywyd: cydymffurfedd ac effeithiolrwydd

   1. 15.Dyletswydd CCAUC i fonitro a gwerthuso cydymffurfedd ac effeithiolrwydd

   2. 16.Monitro a gwerthuso cydymffurfedd ac effeithiolrwydd: dyletswydd i gydweithredu

 4. RHAN 3 ANSAWDD YR ADDYSG

  1. Asesu ansawdd yr addysg

   1. 17.Asesu ansawdd yr addysg

  2. Pwerau mewn cysylltiad ag addysg o ansawdd annigonol

   1. 18.Addysg o ansawdd annigonol: cyffredinol

   2. 19.Cyfarwyddydau mewn cysylltiad ag ansawdd annigonol

   3. 20.Mesurau eraill mewn cysylltiad ag ansawdd annigonol

  3. Cydweithredu o ran asesu ansawdd etc

   1. 21.Asesu ansawdd etc: dyletswydd i gydweithredu

  4. Pwerau atodol at y diben o asesu ansawdd etc

   1. 22.Asesu ansawdd etc: pwerau mynd i mewn ac arolygu

  5. Canllawiau sy’n ymwneud ag ansawdd yr addysg

   1. 23.Canllawiau ynghylch materion sy’n berthnasol i ansawdd

   2. 24.Canllawiau ynghylch meini prawf ar gyfer asesu ansawdd

  6. Cyngor i CCAUC ynghylch swyddogaethau asesu ansawdd

   1. 25.Pwyllgor i gynghori CCAUC ynghylch arfer swyddogaethau asesu ansawdd

  7. Atodol

   1. 26.Cymhwyso’r Rhan hon pan fo sefydliad yn peidio â chael cynllun a gymeradwywyd

 5. RHAN 4 MATERION ARIANNOL SEFYDLIADAU RHEOLEIDDIEDIG

  1. Cod rheolaeth ariannol

   1. 27.Dyletswydd CCAUC i lunio a chyhoeddi Cod

   2. 28.Y weithdrefn ar gyfer cymeradwyo Cod gan Weinidogion Cymru

   3. 29.Y weithdrefn os na chymeradwyir Cod drafft gan Weinidogion Cymru

   4. 30.Y weithdrefn os cymeradwyir Cod drafft gan Weinidogion Cymru

  2. Monitro cydymffurfedd â’r Cod

   1. 31.Monitro cydymffurfedd â’r Cod

  3. Pwerau mewn cysylltiad â methiant i gydymffurfio â’r Cod

   1. 32.Methiant i gydymffurfio â’r Cod: cyffredinol

   2. 33.Cyfarwyddydau mewn cysylltiad â methiant i gydymffurfio â’r Cod

   3. 34.Mesurau eraill mewn cysylltiad â methiant i gydymffurfio â’r Cod

  4. Cydweithredu o ran monitro etc

   1. 35.Rheolaeth ariannol: dyletswydd i gydweithredu

  5. Pwerau atodol at y diben o fonitro etc

   1. 36.Rheolaeth ariannol: pwerau mynd i mewn ac arolygu

 6. RHAN 5 CYNLLUNIAU FFIOEDD A MYNEDIAD: TYNNU CYMERADWYAETH YN ÔL ETC

  1. Gwrthod cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd

   1. 37.Hysbysiad ynghylch gwrthod cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd

  2. Tynnu cymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad presennol yn ôl

   1. 38.Dyletswydd i dynnu cymeradwyaeth yn ôl

   2. 39.Pŵer i dynnu cymeradwyaeth yn ôl

  3. Cyhoeddi etc hysbysiad o dan y Rhan hon

   1. 40.Cyhoeddi etc hysbysiad o dan y Rhan hon

 7. RHAN 6 HYSBYSIADAU A CHYFARWYDDYDAU A RODDIR GAN CCAUC

  1. Y weithdrefn rhybuddio ac adolygu ar gyfer hysbysiadau a chyfarwyddydau penodol

   1. 41.Cymhwyso adrannau 42 i 44

   2. 42.Hysbysiadau a chyfarwyddydau arfaethedig: gofyniad i roi hysbysiad rhybuddio

   3. 43.Gwybodaeth sydd i’w rhoi gyda hysbysiadau a chyfarwyddydau

   4. 44.Adolygu hysbysiadau a chyfarwyddydau

  2. Darpariaethau cyffredinol ynghylch cyfarwyddydau a roddir gan CCAUC

   1. 45.Cyfarwyddydau: cydymffurfio a gorfodi

   2. 46.Cyfarwyddydau: cyffredinol

 8. RHAN 7 DARPARIAETH ATODOL YNGHYLCH SWYDDOGAETHAU CCAUC

  1. Arfer swyddogaethau gan CCAUC

   1. 47.Cydnawsedd â chyfraith elusennau a dogfennau llywodraethu sefydliadau

   2. 48.Dyletswydd i ystyried pwysigrwydd diogelu rhyddid academaidd

   3. 49.Dyletswydd i ystyried canllawiau Gweinidogion Cymru

  2. Adroddiadau sydd i’w llunio gan CCAUC

   1. 50.Adroddiadau blynyddol

   2. 51.Adroddiadau arbennig

  3. Gwybodaeth arall etc sydd i’w rhoi gan CCAUC

   1. 52.Datganiad mewn cysylltiad â swyddogaethau ymyrryd

   2. 53.Gwybodaeth a chyngor sydd i’w rhoi gan CCAUC i Weinidogion Cymru

   3. 54.Gwybodaeth a chyngor arall

 9. RHAN 8 CYFFREDINOL

  1. 55.Rheoliadau

  2. 56.Cyfarwyddydau a roddir gan Weinidogion Cymru

  3. 57.Dehongli

  4. 58.Darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc

  5. 59.Cychwyn

  6. 60.Enw byr etc

  1. ATODLEN

   DARPARIAETH GANLYNIADOL A THROSIANNOL ETC

   1. RHAN 1 MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

    1. 1.Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992

    2. 2.(1) Mae adran 70 (asesu ansawdd yr addysg a ddarperir...

    3. 3.Yn adran 83 (astudiaethau effeithlonrwydd), yn ail golofn y tabl...

    4. 4.(1) Mae adran 91 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    5. 5.Deddf Addysg 1996

    6. 6.Deddf Addysg 2002

    7. 7.Deddf Addysg Uwch 2004

    8. 8.Yn adran 22 (ystyr “cynllun” etc), ym mharagraff (b), yn...

    9. 9.Hepgorer adrannau 27 ac 28.

    10. 10.(1) Mae adran 29 (darpariaeth atodol) wedi ei diwygio fel...

    11. 11.(1) Mae adran 30 (ystyr “yr awdurdod perthnasol”) wedi ei...

    12. 12.Yn adran 32 (dyletswyddau cyffredinol awdurdod perthnasol), hepgorer is-adran (4)....

    13. 13.(1) Mae adran 33 (cynnwys cynlluniau) wedi ei diwygio fel...

    14. 14.(1) Mae adran 34 (cymeradwyo cynlluniau) wedi ei diwygio fel...

    15. 15.Yn adran 35 (cyfnod para cynlluniau), yn is-adran (2) hepgorer...

    16. 16.(1) Mae adran 36 (amrywio cynlluniau) wedi ei diwygio fel...

    17. 17.Yn adran 37 (gorfodi cynlluniau), yn y teitl hepgorer “:...

    18. 18.Hepgorer adran 38.

    19. 19.Yn adran 39 (adolygu penderfyniadau)— (a) yn y geiriau sy’n...

    20. 20.Hepgorer adran 40A (darparu adroddiadau etc gan awdurdod perthnasol o...

    21. 21.Yn adran 41 (dehongli Rhan 3), yn is-adran (1)—

    22. 22.Deddf Addysg 2005

    23. 23.Deddf Llywodraeth Cymru 2006

    24. 24.Deddf Addysg 2011

    25. 25.(1) Mae adran 77 (terfyn ar ffioedd myfyrwyr: cyrsiau rhan-amser)...

    26. 26.(1) Mae Atodlen 5 (diddymu’r Asiantaeth Hyfforddi a Datblygu: diwygiadau...

   2. RHAN 2 DARPARIAETH DROSIANNOL

    1. 27.Cynlluniau a gymeradwywyd o dan Ddeddf Addysg Uwch 2004

    2. 28.Mae’r cynllun i’w drin yn ystod y cyfnod trosiannol fel...

    3. 29.(1) At y diben hwn— (a) mae’r cynllun i’w drin...

    4. 30.(1) Caiff rheoliadau wneud darpariaeth ynghylch cymhwyso darpariaeth y cyfeirir...

    5. 31.Aelodau’r Pwyllgor Asesu Ansawdd