Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Tai (Cymru) 2014

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

(cyflwynir gan adran 14)

ATODLEN 1COFRESTR O DAI RHENT PREIFAT

RHAN 1CYNNWYS COFRESTR

Landlordiaid

1Rhaid i gofnod mewn cofrestr sy’n ymwneud â landlord gofnodi’r canlynol—

(a)enw’r landlord;

(b)os yw’r landlord yn gorff corfforaethol, cyfeiriad swyddfa gofrestredig neu brif swyddfa y landlord;

(c)cyfeiriad pob eiddo ar rent yn ardal yr awdurdod trwyddedu y mae’r landlord yn landlord arno;

(d)enw a rhif trwydded unrhyw berson a benodir gan y landlord i ymgymryd â gwaith gosod neu waith rheoli eiddo ar ran y landlord a chyfeiriad pob eiddo ar rent y mae’r penodiad yn ymwneud ag ef;

(e)rhif cofrestru’r landlord;

(f)y dyddiad pan gofrestrwyd y landlord;

(g)pan fo trwydded wedi cael ei rhoi i’r landlord—

(i)y dyddiad pan roddwyd y drwydded neu y cafodd y drwydded ei hadnewyddu;

(ii)rhif y drwydded;

(iii)a yw’r drwydded wedi ei diwygio o dan adran 24; ac os ydyw y dyddiad y cafodd y diwygiad effaith;

(iv)a yw’r drwydded wedi dod i ben heb gael ei hadnewyddu, neu wedi cael ei dirymu; ac os ydyw y dyddiad dod i ben neu ddirymu;

(h)pan fo cais gan y landlord am drwydded wedi cael ei wrthod gan yr awdurdod trwyddedu—

(i)dyddiad y gwrthodiad;

(ii)a gyflwynwyd apêl yn erbyn y gwrthodiad o dan adran 27;

(i)pan gyflwynwyd apêl yn erbyn penderfyniad yr awdurdod trwyddedu i wrthod cais, os cadarnhaodd y tribiwnlys neu’r llys benderfyniad yr awdurdod, dyddiad y penderfyniad hwnnw.

(j)pan fo tribiwnlys eiddo preswyl wedi gwneud gorchymyn atal rhent (gweler adran 30) mewn cysylltiad ag eiddo preswyl y mae’r landlord yn landlord iddo—

(i)bod gorchymyn o’r fath wedi ei wneud;

(ii)y dyddiad y daeth y gorchymyn i effaith;

(iii)y dyddiad y peidiodd y gorchymyn gael effaith (gweler adran 31).

Asiantau

2Rhaid i gofnod yn y gofrestr ar gyfer person sydd wedi ei drwyddedu i ymgymryd â gwaith gosod a gwaith rheoli eiddo ar ran landlord gofnodi’r canlynol—

(a)enw’r person;

(b)cyfeiriad y person ar gyfer gohebiaeth;

(c)os yw’r person yn gorff corfforaethol, cyfeiriad swyddfa gofrestredig neu brif swyddfa’r person;

(d)os yw’r person yn ymgymryd â gwaith gosod a gwaith rheoli eiddo ar ran landlord yn rhinwedd busnes, cyfeiriad unrhyw fangre yn ardal yr awdurdod trwyddedu a ddefnyddir at y diben hwnnw;

(e)pan fo trwydded wedi ei rhoi i’r person gan yr awdurdod trwyddedu—

(i)y dyddiad y rhoddwyd y drwydded;

(ii)rhif y drwydded;

(iii)a addaswyd y drwydded o dan adran 24; ac os felly y dyddiad y cafodd y diwygiad effaith;

(f)pan fo cais gan y person am drwydded wedi ei gwrthod gan yr awdurdod trwyddedu—

(i)dyddiad y gwrthodiad;

(ii)a gyflwynwyd apêl yn erbyn y gwrthodiad o dan adran 27;

(g)pan gyflwynwyd apêl yn erbyn penderfyniad yr awdurdod trwyddedu i wrthod cais, os cadarnhaodd y tribiwnlys neu’r llys benderfyniad yr awdurdod, dyddiad y penderfyniad hwnnw.

RHAN 2MYNEDIAD I GOFRESTR

3(1)Rhaid i awdurdod trwyddedu hysbysu person am yr wybodaeth a grybwyllir yn is-baragraff (2) os yw’r person hwnnw yn gwneud cais am yr wybodaeth ac yn darparu cyfeiriad eiddo ar rent sydd ar ei gofrestr i’r awdurdod.

(2)Yr wybodaeth honno yw—

(a)enw landlord yr eiddo ac enw unrhyw berson a benodwyd i ymgymryd â gwaith gosod a gwaith rheoli eiddo ar ran y landlord mewn perthynas â’r eiddo;

(b)a yw’r landlord neu’r person a benodwyd i wneud gwaith gosod a gwaith rheoli eiddo ar ran y landlord (fel y bo’n gymwys) yn drwyddedig;

(c)os yw gorchymyn atal rhent o dan adran 30 yn cael effaith mewn perthynas â’r eiddo, bod y cyfryw orchymyn yn cael effaith.

4(1)Rhaid i awdurdod trwyddedu hysbysu person am yr wybodaeth a grybwyllir yn is-baragraff (2) os yw’r person hwnnw yn gwneud cais am yr wybodaeth ac yn darparu’r canlynol i’r awdurdod—

(a)enw landlord eiddo ar rent mewn ardal y mae’r awdurdod yn awdurdod trwyddedu ar ei chyfer, neu

(b)enw person a benodwyd i ymgymryd â gwaith gosod a gwaith rheoli eiddo ar ran y landlord mewn perthynas ag unrhyw eiddo o’r fath.

(2)Yr wybodaeth honno yw—

(a)a yw’r landlord yn gofrestredig;

(b)a yw’r landlord neu’r person a benodwyd i ymgymryd â gwaith gosod a gwaith rheoli eiddo ar ran y landlord (fel y bo’n gymwys) yn drwyddedig.

5(1)Rhaid i awdurdod trwyddedu hysbysu person am yr wybodaeth a grybwyllir yn is-baragraff (2) os yw’r person hwnnw yn gwneud cais am yr wybodaeth ac yn darparu’r canlynol i’r awdurdod—

(a)rhif cofrestru neu rif trwydded landlord eiddo ar rent mewn ardal y mae’r awdurdod yn awdurdod trwyddedu ar ei chyfer, neu

(b)rhif trwydded person a benodwyd i ymgymryd â gwaith gosod a gwaith rheoli eiddo ar ran y landlord mewn perthynas ag unrhyw eiddo o’r fath.

(2)Yr wybodaeth honno yw—

(a)enw’r landlord ac unrhyw berson a benodwyd i ymgymryd â gwaith gosod a gwaith rheoli eiddo ar ran y landlord(fel y bo’n gymwys);

(b)a yw’r landlord yn gofrestredig;

(c)a yw’r landlord neu unrhyw berson a benodwyd i ymgymryd â gwaith gosod a gwaith rheoli eiddo ar ran y landlord (fel y bo’n gymwys) yn drwyddedig.

(cyflwynir gan adran 61)

ATODLEN 2CYMHWYSTRA I DDERBYN CYMORTH O DAN BENNOD 2 O RAN 2

Personau nad ydynt yn gymwys i dderbyn cymorth

1(1)Nid yw person yn gymwys i dderbyn cymorth o dan adran 66, 68, 73 neu 75 os yw’n berson o dramor sydd yn anghymwys am gynhorthwy tai.

(2)Nid yw person sy’n ddarostyngedig i reolaeth fewnfudo o fewn ystyr Deddf Lloches a Mewnfudo 1996 yn gymwys am gynhorthwy tai oni bai bod y person hwnnw yn dod o fewn dosbarth a ragnodir gan reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru neu gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

(3)Ni chaiff unrhyw berson a eithrir rhag hawlogaeth i gredyd cynhwysol neu fudd-dal tai gan adran 115 o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999 (eithrio rhag budd-daliadau) ei gynnwys mewn unrhyw ddosbarth a ragnodir o dan is-baragraff (2).

(4)Caiff Gweinidogion Cymru neu’r Ysgrifennydd Gwladol ddarparu, drwy reoliadau, ar gyfer disgrifiadau eraill o bersonau sydd i’w trin fel personau o dramor sydd yn anghymwys i dderbyn cynhorthwy tai at ddiben Pennod 2 o Ran 2.

(5)Caiff person sy’n anghymwys i dderbyn cynhorthwy tai ei ddiystyru wrth benderfynu at ddibenion Pennod 2 o Ran 2 a yw person sy’n dod o dan is-baragraff (6)—

(a)yn ddigartref neu o dan fygythiad o ddigartrefedd, neu

(b)ag angen blaenoriaethol am lety.

(6)Mae person yn dod o fewn yr is-adran hon—

(a)os yw’r person yn dod o fewn dosbarth a ragnodir gan reoliadau a wneir o dan is-baragraff (2), a

(b)os nad yw’r person yn wladolyn un o wladwriaethau’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir.

Ceiswyr lloches a’u dibynyddion: darpariaeth drosiannol

2(1)Hyd gychwyn diddymiad adran 186 o Ddeddf Tai 1996 (ceiswyr lloches a’u dibynyddion), mae’r adran honno yn gymwys i Bennod 2 o Ran 2 o’r Ddeddf hon fel y bo’n gymwys i Ran 7 o’r Ddeddf honno.

(2)At y diben hwn, yn adran 186 o Ddeddf Tai 1996—

(a)dehonglir y cyfeiriad at adran 185 o’r Ddeddf honno fel cyfeiriad at baragraff 1, a

(b)dehonglir y cyfeiriad at “this Part” fel cyfeiriad at Bennod 2 o Ran 2 o’r Ddeddf hon ac nid Rhan 7 o’r Deddf honno.

Yr Ysgrifennydd Gwladol yn darparu gwybodaeth

3(1)Rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol, ar gais awdurdod tai lleol, ddarparu’r gyfryw wybodaeth ag sy’n ofynnol gan yr awdurdod—

(a)o ran a yw person yn berson y mae adran 115 o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999 (eithrio rhag budd-daliadau) yn gymwys iddo, a

(b)i alluogi’r awdurdod i benderfynu a yw’r cyfryw berson yn gymwys i dderbyn cymorth o dan Bennod 2 o Ran 2.

(2)Pan roddir yr wybodaeth honno ar unrhyw ffurf ac eithrio ffurf ysgrifenedig, mae’n rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol gadarnhau’r wybodaeth honno yn ysgrifenedig os gwneir cais ysgrifenedig i’r Ysgrifennydd Gwladol gan yr awdurdod.

(3)Os yr ymddengys i’r Ysgrifennydd Gwladol bod unrhyw gais, penderfyniad neu newid arall mewn amgylchiadau wedi effeithio ar statws person y rhoddwyd gwybodaeth amdano yn flaenorol i awdurdod tai lleol o dan y paragraff hwn, rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol hysbysu’r awdurdod yn ysgrifenedig am y ffaith honno, y rheswm dros y ffaith a’r dyddiad y daeth yr wybodaeth flaenorol yn anghywir.

(fel y’i cyflwynir gan adrannau 100, 110, 130, 139 a 141)

ATODLEN 3MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

RHAN 1DIGARTREFEDD

Deddf Tai 1985

1Ym mharagraff 4 o Atodlen 1 i Ddeddf Tai 1985 (tenantiaethau na allant fod yn denantiaethau sicr), ar ôl “(homelessness)” mewnosoder “or Part 2 of the Housing (Wales) Act 2014 (homelessness)”.

Deddf Tai 1996

2Mae Deddf Tai 1996 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

3Yn adran 167 (dyrannu llety tai yn unol â chynllun dyrannu: Cymru)—

(a)yn is-adran (2)—

(i)ym mharagraff (a), yn lle “(within the meaning of Part 7)” mewnosoder “(within the meaning of Part 2 of the Housing (Wales) Act 2014)”;

(ii)yn lle paragraff (b) rhodder—

(b)people who are owed any duty by a local housing authority under section 66, 73 or 75 of the Housing (Wales) Act 2014;

(b)yn is-adran (2ZA), yn lle “Part 7” rhodder “Part 2 of the Housing (Wales) Act 2014”;

(c)yn is-adran (2A)(c), yn lle “section 199” rhodder “section 81 of the Housing (Wales) Act 2014”.

4Yn enw Rhan 7 (digartrefedd), ar ôl “Homelessness” mewnosoder “: England”.

5Yn is-adran (1) o adran 179 (dyletswydd awdurdod tai lleol i ddarparu gwasanaethau cynghorol), ar ôl “local housing authority” mewnosoder “in England”.

6Yn is-adran (1) o adran 180 (cynhorthwy ar gyfer sefydliadau gwirfoddol), ar ôl “local housing authority” mewnosoder “in England”.

7Yn is-adran (1) o adran 182 (canllawiau gan yr Ysgrifennydd Gwladol), ar ôl “social services authority” mewnosoder “in England”.

8Yn is-adran (1) o adran 183 (cais am gynhorthwy), ar ôl “local housing authority” mewnosoder “in England”.

9Yn is-adran (1) o adran 187 (darparu gwybodaeth gan Ysgrifennydd Gwladol), ar ôl “local housing authority” mewnosoder “in England”.

10Yn adran 193 (dyletswydd i bersonau ag angen blaenoriaethol nad ydynt yn ddigartref yn fwriadol)—

(a)yn is-adran (10), yn lle “appropriate authority” rhodder “Secretary of State”;

(b)hepgorer is-adran (12).

11Yn adran 198 (atgyfeirio achos at awdurdod tai arall)—

(a)ar ôl is-adran (4) mewnosoder—

(4A)Subsection (4) is to be construed, in a case where the other authority is an authority in Wales, as if the reference to “this Part” were a reference to Part 2 of the Housing (Wales) Act 2014

(b)yn is-adran (5), ar ôl “case” mewnosoder “which does not involve a referral to a local housing authority in Wales”;

(c)ar ôl yr is-adran honno, mewnosoder—

(5A)The question whether the conditions for referral of a case involving a referral to a local housing authority in Wales shall be decided by agreement between the notifying authority and the notified authority or, in default of agreement, in accordance with such arrangements as the Secretary of State and the Welsh Ministers may jointly direct by order.”;

(d)yn is-adran (6)(b), ar ôl “Secretary of State” mewnosoder “or, in the case of an order under subsection (5A), to the Secretary of State and the Welsh Ministers”;

(e)yn is-adran (7)—

(i)yn lle “No such order shall” rhodder “An order under this section shall not”; a

(ii)ar y diwedd, mewnosoder “and, in the case of a joint order, a resolution of the National Assembly for Wales”.

12Yn is-adran (4) o adran 200 (dyletswyddau i geisydd y mae ei gais yn cael ei ystyried ar gyfer ei atgyfeirio neu’n cael ei atgyfeirio)—

(a)ar ôl “met” mewnosoder “ and the notified authority is not an authority in Wales”, a

(b)ar y diwedd, mewnosoder “; for provision about cases where it is decided that those conditions are met and the notified authority is an authority in Wales, see section 83 of the Housing (Wales) Act 2014 (cases referred from a local housing authority in England)”.

13Ar ôl adran 201 (cymhwyso darpariaethau atgyfeirio at achosion sy’n codi yn yr Alban) mewnosoder—

201ACases referred from a local housing authority in Wales

(1)This section applies where an application has been referred by a local housing authority in Wales to a local housing authority in England under section 80 of the Housing (Wales) Act 2014 (referral of case to another local housing authority).

(2)If it is decided that the conditions in that section for referral of the case are met, the notified authority are subject to the duty under section 193 of this Act in respect of the person whose case is referred (the main housing duty); for provision about cases where it is decided that the conditions for referral are not met, see section 82 of the Housing (Wales) Act 2014 (duties to applicant whose case is considered for referral or referred).

(3)References in this Part to an applicant include a reference to a person to whom a duty is owed by virtue of subsection (2).

14Yn is-adran (1) o adran 213 (cydweithredu rhwng cyrff ac awdurdodau tai perthnasol), ar ôl “local housing authority” mewnosoder “in England”.

Deddf Digartrefedd 2002

15Mae Deddf Digartrefedd 2002 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

16Yn y croesbennawd uwchben adran 1, ar ôl “strategies” mewnosoder “: England”.

17Yn adran 1 (dyletswydd awdurdod tai lleol i lunio strategaeth ddigartrefedd)—

(a)yn is-adrannau (1) a (5), ar ôl “local housing authority” mewnosoder “in England”;

(b)yn y pennawd, ar ôl “local housing authority” mewnosoder “in England”.

18Yn is-adran (7A) o adran 3 (strategaethau digartrefedd), hepgorer “in England”.

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

19Yn is-adran (1)(a) o adran 50 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (ystyr gwasanaethau tai neu wasanaethau llesiant), yn lle “Ran 7 o’r Ddeddf honno” rhodder “Ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014”.

Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012

20(1)Mae Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff 34 o Ran 1 o Atodlen 1 (digartrefedd)—

(a)yn is-baragraff (1), ar ôl paragraff (b) mewnosoder—

(c)Part 2 of the Housing (Wales) Act 2014 (homelessness).;

(b)yn is-baragraff (3) yn lle ”as in section 175 of the Housing Act 1996” rhodder

(a)as in section 175 of the Housing Act 1996 in cases where sub-paragraph (1) applies in relation to the provision of accommodation and assistance under—

(i)Part 6 of that Act as it relates to England;

(ii)Part 7 of that Act;

(b)as in section 55 of the Housing (Wales) Act 2014 in cases where sub-paragraph (1) applies in relation to the provision of accommodation and assistance under—

(i)Part 6 of the Housing Act 1996 as it relates to Wales;

(ii)Part 2 of the Housing (Wales) Act 2014.

Deddf Rhwystro Twyll Tai Cymdeithasol 2013

21Yn is-adran (7)(d) o adran 7 o Ddeddf Rhwystro Twyll Tai Cymdeithasol 2013 (rheoliadau ynghylch pwerau i’w gwneud yn ofynnol darparu gwybodaeth), ar ôl “Housing Act 1996” mewnosoder “or under Part 2 of the Housing (Wales) Act 2014”.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

22(1)Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff (a) o adran 48 (eithriad ar gyfer darparu tai etc), yn lle “Deddf Tai 1996” rhodder “Deddf Tai (Cymru) 2014”.

(3)Yn y tabl yn Atodlen 2 (swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol)—

(a)hepgorer yr eitem ar gyfer Deddf Tai 1996;

(b)ar ôl yr eitem ar gyfer Deddf Gofal 2014 mewnosoder—

Deddf Tai (Cymru) 2014

Adran 95(2),(3) a (4); ond dim ond pan fo’r swyddogaethau hynny’n gymwys yn rhinwedd is-adran (5)(b) o’r adran honno.

Cydweithredu a rhannu gwybodaeth mewn perthynas â phersonau digartref a phersonau sydd o dan fygythiad o gael eu gwneud yn ddigartref.

RHAN 2SIPSIWN A THEITHWYR

Deddf Llywodraeth Leol 2003

23(1)Mae’r diffiniad o “housing” yn is-adran (4) o adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 (datganiadau a strategaethau tai) wedi ei diwygio fel a ganlyn—

(a)hepgorer y geiriau “section 225 of the Housing Act 2004”, a

(b)ar ôl “of” lle mae’n digwydd gyntaf mewnosoder—

(a)section 225 of the Housing Act 2004, in the case of a local housing authority in England;

(b)Part of the Housing (Wales) Act 2014, in the case of a local housing authority in Wales.

Deddf Tai 2004

24(1)Mae Deddf Tai 2004 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 225 (dyletswyddau awdurdodau tai lleol: anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr)—

(a)yn is-adran (1), ar ôl “local housing authority” mewnosoder “in England”,

(b)yn is-adran (2), ar ôl “local housing authority” mewnosoder “in England”,

(c)yn y diffiniad o “gypsies and travellers” yn is-adran (5), yn lle “appropriate national authority” rhodder “Secretary of State”, a

(d)yn y pennawd, ar ôl “local housing authorities” mewnosoder “in England”.

(3)Yn is-adran (1) o adran 226 (canllawiau mewn perthynas ag adran 225)—

(a)yn lle “appropriate national authority” rhodder “Secretary of State”, a

(b)ar ôl “local housing authorities” lle mae’n digwydd gyntaf mewnosoder “in England”.

Rheoliadau Tai (Asesiad o Anghenion Llety) (Ystyr Sipsiwn a Theithwyr) (Cymru) 2007 (O.S. 2007/3235)

25Mae Rheoliadau Tai (Asesiad o Anghenion Llety) (Ystyr Sipsiwn a Theithwyr) (Cymru) 2007 (O.S. 2007/3235) wedi eu dirymu.

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

26(1)Mae Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn y diffiniad o “Sipsiwn a Theithwyr” yn adran 62 (dehongli arall), yn lle’r geiriau o “personau” lle mae’n digwydd gyntaf hyd at y diwedd rhodder

(a)

personau sy’n arfer ffordd nomadig o fyw, beth bynnag fo’u hil neu eu tarddiad, gan gynnwys—

(i)

personau sydd, ar sail eu hanghenion addysg neu eu henaint eu hunain, neu anghenion addysg neu henaint eu teulu neu ddibynnydd, ac ar y sail honno yn unig, wedi rhoi’r gorau i deithio dros dro neu yn barhaol , a

(ii)

aelodau o grŵp trefnedig o siwemyn teithiol neu bersonau sy’n rhan o syrcasau teithiol (pa un a ydynt yn cyd-deithio mewn grŵp o’r fath ai peidio); a

(b)

unrhyw bersonau eraill sydd â thraddodiad diwylliannol o nomadiaeth neu o fyw mewn cartref symudol;.

(3)yn is-baragraff (1) o baragraff 10 o Atodlen 1 (siewmyn teithiol), hepgorer “safle’n” a mewnosoder “safle nad yw awdurdod lleol yn berchen arno yn”.

RHAN 3SAFONAU AR GYFER TAI CYMDEITHASOL

Deddf Tai 1985

27Yn adran 24 (rhent ar gyfer meddiannu tai awdurdodau tai lleol) o Ddeddf Tai 1985—

(a)hepgorer is-adrannau (3) a (4);

(b)ar ôl is-adran (5), mewnosoder—

(6)In exercising its functions under this section, a local housing authority in Wales must—

(a)comply with any standards relating to rent or service charges which are set for it under section 111 of the Housing (Wales) Act 2014, and

(b)have regard to any guidance relating to rent or service charges which is issued under section 112 of that Act.

Deddf Tai 1996

28(1)Mae Deddf Tai 1996 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 33A (safonau perfformiad i landlordiaid cymdeithasol gwrdd â hwy) ar ôl is-adran (2), mewnosoder—

(2A)Standards set under subsection (1) may require registered social landlords to comply with rules specified in the standards.

(2B)The Welsh Ministers may—

(a)revise the standards by issuing further standards under this section;

(b)withdraw the standards by issuing further standards under this section or by notice.

(2C)The Welsh Ministers must publish any standards or notice under this section.

(3)Yn adran 33B (canllawiau gan Weinidogion Cymru safonau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestrefig)—

(a)yn lle is-adran (3) rhodder—

(3)The Welsh Ministers may—

(a)revise the guidance by issuing further guidance under this section;

(b)withdraw the guidance by issuing further guidance under this section or by notice.

(b)yn lle is-adran (4) rhodder—

(4)The Welsh Ministers must publish any guidance or notice under this section.

(4)Yn adran 33C (ymgynghori cyn gosod safonau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig neu dyroddi canllawiau ar safonau), ar ôl “setting” mewnosoder “, revising or withdrawing”.

RHAN 4Y DRETH GYNGOR AR GYFER MATHAU PENODOL O ANHEDDAU

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

29(1)Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 11(2) (gostyngiadau), yn lle “and 12” rhodder “, 12, 12A and 12B”.

(3)Yn adran 12 (gostyngiadau: darpariaeth arbennig ar gyfer Cymru), ar ôl is-adran (4) mewnosoder—

(4A)Subsections (3) and (4) are subject to section 12A(6) and 12B(7).

(4)Yn adran 13(3) (symiau gostyngol), yn lle “or 12” rhodder “, 12, 12A or 12B”.

(5)Yn adran 66(2)(b) (adolygiad barnwrol), yn lle “or 12” rhodder “, 12, 12A or 12B”.

(6)Yn adran 67(2)(a) (swyddogaethau i’w cyflawni gan awdurdod yn unig), yn lle “or 12” rhodder “, 12, 12A or 12B”.

(7)Yn Atodlen 2 (gweinyddu),ym mharagraff 4(7) yn lle “(higher amount of tax for empty dwellings)” rhodder “(higher amount of tax for empty dwellings: England), 12A(1)(b) (higher amount of tax for empty dwellings: Wales) or 12B(1)(b) (higher amount of tax for dwellings occupied periodically: Wales)”.

RHAN 5DIWYGIADAU I DDEDDF CARTREFI SYMUDOL (CYMRU) 2013

30(1)Mae Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 29(3) (penderfynu a yw person yn berson addas a phriodol i reoli safle), yn lle paragraff (b) rhodder—

(b)wedi aflonyddu ar rywun neu wahaniaethu’n anghyfreithlon yn ei erbyn ar sail unrhyw nodwedd sy’n nodwedd warchodedig o dan adran 4 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, neu wedi erlid person arall yn groes i’r Ddeddf honno, wrth gynnal unrhyw fusnes neu mewn cysylltiad â hynny, neu.

(3)Yn adran 33 (gorchmynion ad-dalu)—

(a)hepgorer is-adran (7);

(b)yn is-adran (8) yn lle “(11)” rhodder “(10)”;

(c)yn is-adran (9)(c) yn lle “ar unrhyw adeg wedi ei gollfarnu” rhodder “wedi ei gollfarnu yn flaenorol”.

(4)Yn adran 39(1) (dehongli Rhan 2) hepgorer y diffiniad o “awdurdod tân ac achub” a mewnosoder ef yn adran 62 (dehongli arall) yn y man priodol.

(5)Yn adran 49(4) (manylion cytundebau cartrefi symudol) yn lle “Ddeddf” rhodder “Rhan”.

(6)Yn adran 53(4) (olynwyr mewn teitl) yn lle “Ddeddf” rhodder “Rhan”.

(7)Yn adran 61(7) (ystyr “cymdeithas trigolion gymwys”) hepgorer y diffiniad o “cytundeb cymrodeddu” a “tribiwnlys”.

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg:Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill