Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Tai (Cymru) 2014

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Deddf Tai (Cymru) 2014. For more information about understanding Explanatory NotesRhagor o Adnoddau.

 1. Cyflwyniad

 2. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Rhan 1 Rheoleiddio Tai Rhent Preifat

   1. Adran 2 – Ystyr y prif dermau

   2. Adran 3 – Awdurdod trwyddedu

   3. Adran 4 – Gofyniad i landlord fod yn gofrestredig

   4. Adran 5 – Eithriadau i’r gofyniad i landlord fod yn gofrestredig

   5. Adran 6 - Gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau gosod

   6. Adran 7 – Gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau rheoli eiddo

   7. Adran 8 – Eithriadau i ofynion i landlord fod yn drwyddedig

   8. Adran 9 - Gofyniad i asiantau fod yn drwyddedig i ymgymryd â gwaith gosod

   9. Adran 10 – Ystyr gwaith gosod

   10. Adran 11 – Gofyniad i asiantau fod yn drwyddedig i ymgymryd â gwaith rheoli eiddo

   11. Adran 12 – Ystyr gwaith rheoli eiddo

   12. Adran 13 – Y drosedd o benodi asiant heb drwydded

   13. Adran 14 – Dyletswydd i gynnal cofrestr mewn perthynas ag eiddo ar rent

   14. Adran 15 – Cofrestru gan awdurdod trwyddedu

   15. Adran 16 – Dyletswydd i ddiweddaru gwybodaeth

   16. Adran 17 – Dirymu cofrestriad

   17. Adran 18 – Trwyddedau y caniateir eu rhoi

   18. Adran 19 – Gofynion cais am drwydded

   19. Adran 20 – Gofyniad person addas a phriodol

   20. Adran 21 - Penderfynu ar gais

   21. Adran 22 – Amodau trwydded

   22. Adran 23 – Dyletswydd i ddiweddaru gwybodaeth

   23. Adran 24 – Diwygio trwydded

   24. Adran 25 – Dirymu trwydded

   25. Adran 26 – Trwydded yn dod i ben neu yn cael ei hadnewyddu

   26. Adran 27 – Apelau trwyddedu

   27. Adran 28 – Erlyniad gan awdurdod trwyddedu neu awdurdod tai lleol

   28. Adran 29 – Hysbysiadau cosbau penodedig

   29. Adran 30 – Gorchmynion atal rhent

   30. Adran 31 – Dirymu gorchmynion atal rhent

   31. Adran 32 – Gorchmynion ad-dalu rhent

   32. Adran 33 – Gorchmynion ad-dalu rhent: darpariaeth bellach

   33. Adran 34 – Pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau mewn perthynas ag adrannau 32 i 33

   34. Adran 35 – Troseddau gan gyrff corfforaethol

   35. Adran 36 – Ceisiadau am wybodaeth gan awdurdodau a defnyddio gwybodaeth gan awdurdodau

   36. Adran 37 – Pŵer i’w gwneud yn ofynnol cyflwyno dogfennau neu ddarparu gwybodaeth

   37. Adran 38 – Gorfodi pwerau cael gafael ar wybodaeth

   38. Adran 39 – Gwybodaeth anwir neu gamarweiniol

   39. Adran 40 – Cod ymarfer

   40. Adran 41 - Canllawiau

   41. Adran 42 – Cyfarwyddiadau

   42. Adran 43 – Gweithgaredd sy’n groes i’r Rhan hon: effaith ar gytundebau tenantiaeth

   43. Adran 44 - Cyfyngiad ar derfynu tenantiaethau

   44. Adran 45 – Landlordiaid sy’n ymddiriedolwyr

   45. Adran 46 – Rheoliadau ar ffioedd

   46. Adran 47 – Gwybodaeth am geisiadau

   47. Adran 48 – Rhoi hysbysiad etc. o dan y Rhan hon

   48. Adran 49 – Dehongli’r Rhan hon a mynegai o dermau wedi eu diffinio

  2. Rhan 2 Digartrefedd

   1. Adran 50 – Dyletswydd i gynnal adolygiad digartrefedd a llunio strategaeth ddigartrefedd

   2. Adran 51 – Adolygiadau digartrefedd

   3. Adran 52 – Strategaethau digartrefedd

   4. Adran 53 – Trosolwg o‘r Bennod hon

   5. Adran 54 – Cymhwyso termau allweddol

   6. Adran 55 – Ystyr digartrefedd a’r bygythiad o ddigartrefedd

   7. Adran 56 – Ystyr llety sydd ar gael i’w feddiannu

   8. Adran 57 – A yw’n rhesymol parhau i feddiannu llety

   9. Adran 58 – Ystyr camdriniaeth a chamdriniaeth ddomestig

   10. Adran 59 – Addasrwydd llety

   11. Adran 60 – Dyletswydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy i gael gafael ar gymorth

   12. Adran 61 - Cymhwystra am gymorth o dan y Bennod hon

   13. Adran 62 – Dyletswydd i asesu

   14. Adran 63 –Hysbysu am ganlyniad asesiad

   15. Adran 64 - Sut i sicrhau neu gynorthwyo i sicrhau bod llety ar gael

   16. Adran 65 - Ystyr cynorthwyo i sicrhau

   17. Adran 66 – Dyletswydd i gynorthwyo i atal ceisydd rhag dod yn ddigartref

   18. Adran 67 – Amgylchiadau pan fo‘r ddyletswydd yn adran 66 yn dod i ben

   19. Adran 68 - Dyletswydd interim i sicrhau llety i geiswyr digartref mewn angen blaenoriaethol

   20. Adran 69 – Amgylchiadau pan fo‘r ddyletswydd yn adran 68 yn dod i ben

   21. Adran 70 - Angen blaenoriaethol am lety

   22. Adran 71 – Ystyr hyglwyf yn adran 70

   23. Adran 72 – Pŵer i ddiwygio neu ddiddymu darpariaethau ynglŷn ag angen blaenoriaethol am lety

   24. Adran 73 - Dyletswydd i gynorthwyo i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr digartref

   25. Adran 74 –Amgylchiadau pan fo‘r ddyletswydd yn adran 73 yn dod i ben

   26. Adran 75 – Dyletswydd i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr mewn angen blaenoriaethol pan fo‘r ddyletswydd yn adran 73 yn dod i ben

   27. Adran 76 –Amgylchiadau pan fo‘r ddyletswydd yn adran 75 yn dod i ben

   28. Adran 77 – Ystyr bod yn ddigartref yn fwriadol

   29. Adran 78 – Penderfynu rhoi sylw i fwriadoldeb

   30. Adran 79 –Amgylchiadau pellach pan fo‘r dyletswyddau i gynorthwyo ceiswyr yn dod i ben

   31. Adran 80 - Atgyfeirio achos at awdurdod tai lleol arall

   32. Adran 81 – Cysylltiad lleol

   33. Adran 82 - Dyletswyddau i geisydd y mae ei achos yn cael ei ystyried ar gyfer ei atgyfeirio neu‘n cael ei atgyfeirio

   34. Adran 83 – Achosion a atgyfeirir gan awdurdod tai lleol yn Lloegr

   35. Adran 84 – Hysbysiad bod dyletswyddau wedi dod i ben

   36. Adran 85 – Hawl i ofyn am adolygiad

   37. Adran 86 – Gweithdrefn ar gyfer adolygiad

   38. Adran 87 – Effaith penderfyniad mewn adolygiad neu apêl na chafodd camau rhesymol eu cymryd

   39. Adran 88 – Hawl i apelio i lys sirol ar bwynt cyfreithiol

   40. Adran 89 - Apelau yn erbyn gwrthodiad i letya wrth aros am apêl

   41. Adran 90 – Ffioedd

   42. Adran 91 - Lleoli y tu allan i’r ardal

   43. Adran 92 – Llety interim: trefniadau â landlord preifat

   44. Adran 93 - Gwarchod eiddo

   45. Adran 94 - Gwarchod eiddo: darpariaethau atodol

   46. Section 95 – Cydweithredu

   47. Adran 96 - Cydweithredu mewn achosion penodol yn ymwneud â phlant

   48. Adran 97 – Datganiadau anwir, celu gwybodaeth a methiant i ddatgelu newid mewn amgylchiadau

   49. Adran 98 – Canllawiau

   50. Adran 99 – Dehongli’r Bennod hon a mynegai o ymadroddion wedi eu diffinio

   51. Adran 100 – Diwygiadau canlyniadol

  3. Rhan 3 Sipsiwn a Theithwyr

   1. Adran 101 – Asesu anghenion llety

   2. Adran 102 – Adroddiad yn dilyn asesiad

   3. Adran 103 – Dyletswydd i gwrdd ag anghenion asesedig

   4. Adran 104 – Methiant i gydymffurfio â’r ddyletswydd o dan adran 103

   5. Adran 105 – Darparu gwybodaeth ar gais

   6. Adran 106 – Canllawiau

   7. Adran 107 – Dyletswyddau mewn perthynas â strategaethau tai

   8. Adran 108 - Dehongli

   9. Adran 109 – Pŵer i ddiwygio’r diffiniad o Sipsiwn a Theithwyr

  4. Rhan 4 Safonau Ar Gyfer Tai Cymdeithasol

   1. Adran 111 – Safonau

   2. Adran 112 – Canllawiau

   3. Adran 113 – Ymgynghori ar safonau a chanllawiau

   4. Adran 114 – Gwybodaeth am gydymffurfiad â safonau

   5. Adran 115 – Pwerau mynediad

   6. Adran 116 – Arfer pwerau ymyrryd

   7. Adran 117 – Sail ar gyfer ymyrryd

   8. Adran 118 – Hysbysiad rhybuddio

   9. Adran 119 – Pŵer Gweinidogion Cymru i ymyrryd

   10. Adran 120 – Pŵer i‘w gwneud yn ofynnol i awdurdod tai lleol gael gwasanaethau cynghori

   11. Adran 121 – Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i bersonau eraill gyflawni swyddogaethau ar ran yr awdurdod

   12. Adran 122 – Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru neu enwebai gyflawni swyddogaethau

   13. Adran 123 – Pŵer i gyfarwyddo arfer swyddogaethau eraill awdurdod tai lleol

   14. Adran 124 – Pŵer cyffredinol i roi cyfarwyddiadau a chymryd camau

   15. Adran 125 – Cyfarwyddiadau

   16. Adran 126 – Dyletswydd i gydweithredu

   17. Adran 127– Pwerau mynediad ac archwilio

   18. Adran 128 – Esemptiad o droseddau yn ymwneud â ffioedd gwasanaeth ar gyfer tai cymdeithasol

   19. Adran 129 – Cymhwyso dyletswyddau sy’n ymwneud â ffioedd gwasanaeth i denantiaethau awdurdod lleol

   20. Adran 130 – Diwygiadau canlyniadol

  5. Rhan 5 Cyllid Tai

   1. Adran 131 – Diddymu cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai

   2. Adran 132 – Taliadau setlo

   3. Adran 133 – Taliadau pellach

   4. Adran 134 – Darpariaeth atodol ynghylch taliadau

   5. Adran 135 – Darparu gwybodaeth ar gais

   6. Adran 136 – Dyfarniadau o dan y Rhan hon

  6. Rhan 6 Caniatáu I Gymdeithasau Tai Cwbl Gydfuddiannol Roi Tenantiaethau Sicr

   1. Adran 137 – Diwygio Atodlen 1 i Ddeddf Tai 1988

   2. Adran 138 – Diwygio Atodlen 2 i Ddeddf Tai 1988

  7. Rhan 7 Y Dreth Gyngor Ar Gyfer Mathau Penodol O Anheddau

   1. Adran 139 - Swm y dreth sy’n daladwy ar gyfer mathau penodol o annedd

  8. Rhan 8 Diwygio Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

  9. Rhan 9 Amrywiol a Chyffredinol

   1. Adrannau 141 i 146.

  10. Atodlen 1 – Cofrestr o Dai Rhent Preifat

   1. Rhan 1 – Cynnwys Cofrestr

   2. Rhan 2 – Mynediad i Gofrestr

  11. Atodlen 2 – Cymhwystra am gymorth o dan Bennod 2 o Ran 2

  12. Atodlen 3 –Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

   1. Rhan 1 – Digartrefedd

   2. Rhan 2 – Sipsiwn a Theithwyr

   3. Rhan 3 – Safonau ar gyfer tai cymdeithasol

 3. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill