xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Deddf Tai (Cymru) 2014

2014 dccc 7

Deddf gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ddarparu ar gyfer rheoleiddio tai rhent preifat; diwygio’r gyfraith yn ymwneud â digartrefedd; i ddarparu ar gyfer asesu anghenion Sipsiwn a Theithwyr am lety ac i’w gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gwrdd â’r anghenion hynny; i wneud darpariaeth ynghylch safonau’r tai y mae awdurdodau lleol yn eu darparu; i ddiddymu’r cymhorthdal cyfrif refeniw tai; i ganiatáu i gymdeithasau tai cwbl gydfuddiannol roi tenantiaethau sicr; i wneud darpariaeth ynghylch y dreth gyngor sy’n daladwy ar gyfer anheddau gwag; ac at ddibenion eraill sy’n ymwneud â thai.

[17 Medi 2014]

Gan ei fod wedi ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac wedi derbyn cydsyniad Ei Mawrhydi, deddfir fel a ganlyn: