xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

ATODLEN 4Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Deddf Llywodraeth Cymru 2006

77(1)Mae adran 145 (yr Archwilydd Cyffredinol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Hepgorer is-adran (1).

(3)Yn is-adran (2) yn lle “the Auditor General see Schedule 8” rhodder “the Auditor General for Wales or Archwilydd Cyffredinol Cymru (referred to in this Act as “the Auditor General”) see Schedule 8 and the Public Audit (Wales) Act 2013”.