xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

ATODLEN 4Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Deddf Llywodraeth Cymru 2006

76(1)Mae is-adran (2) o adran 144 (cyhoeddi cyfrifon ac adroddiadau archwilio etc) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff (b) yn lle “paragraph 14 of Schedule 8” rhodder “paragraph 34 of Schedule 1 to the Public Audit (Wales) Act 2013”.

(3)Ym mharagraff (c), hepgorer “or estimate” ac “or paragraph 12(3) of Schedule 8”.

(4)Ar ôl paragraff (c), mewnosoder—

(d)any estimate of income and expenses of the Wales Audit Office laid before the Assembly under section 20(1) of the Public Audit (Wales) Act 2013 (including any modifications made to that estimate under section 20(4) of that Act),

(e)any scheme for charging fees laid before the Assembly by the Wales Audit Office under section 24(4)(c) of the Public Audit (Wales) Act 2013,

(f)any annual plan laid before the Assembly by the Auditor General and the chair of the Wales Audit Office under section 26 of the Public Audit (Wales) Act 2013,

(g)any report laid before the Assembly under paragraph 3(6) of Schedule 2 to the Public Audit (Wales) Act 2013 (reports on the exercise of the functions of the Auditor General and the Wales Audit Office)..