xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

ATODLEN 4Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

34(1)Mae adran 29 (edrych ar ddatganiadau o gyfrifon ac adroddiadau archwilwyr) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff (b) o is-adran (1), yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(3)Yn unol â hynny pennawd adran 29 bellach fydd “Inspection of statements of accounts and Auditor General for Wales’ reports”.

(4)Yn unol â hynny y croesbennawd cyn adran 29 bellach fydd “Public inspection etc and action by the Auditor General for Wales”.