xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

ATODLEN 4Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

27(1)Mae adran 22 (adroddiadau di-oed ac adroddiadau eraill er budd y cyhoedd) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn lle pob cyfeiriad at “an auditor” neu “the auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(3)Yn is-adran (5), hepgorer “, and a copy of the report to the Auditor General for Wales,”.

(4)Yn is-adran (6), hepgorer “, and a copy of the report to the Auditor General for Wales,”.