xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

(cyflwynwyd gan adran 34)

ATODLEN 4Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Deddf Blwydd-daliadau 1972

1Yn Atodlen 1 i Ddeddf Blwydd-daliadau 1972 (swyddi y mae adran 1 o’r Ddeddf honno’n gymwys iddynt), yn y rhestr “Other bodies” yn lle “Employment as a member of the staff of the Auditor General for Wales” rhodder “Employment as a member of the staff of the Wales Audit Office”.

Deddf Cyllid 1989

2Yn adran 182 o Ddeddf Cyllid 1989 (datgelu gwybodaeth), yn is-adran (4)(a), ar ôl is-baragraff (iii), mewnosoder—

(iiia)of the Wales Audit Office and any member or employee of that Office,.

Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992

3Yn is-adran (8) o adran 123 o Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 (datgelu gwybodaeth heb awdurdod mewn perthynas â phersonau penodol), ar ôl paragraff (ba), mewnosoder—

(bb)any member of the staff of the Wales Audit Office, and any person providing services to that Office.

Deddf Addysg 1997

4Yn adran 41A o Ddeddf Addysg 1997 (arolygiadau sy’n ymwneud â chydweithrediad Archwilydd Cyffredinol Cymru), yn is-adran (6), yn lle “the Auditor General for Wales an amount equal to the full costs incurred by the Auditor General for Wales in providing the assistance” rhodder “the Wales Audit Office a fee, in accordance with a scheme for charging fees prepared under section 24 of the Public Audit (Wales) Act 2013 (which may not exceed the full cost incurred by the Auditor General in providing the assistance)”.

Deddf Llywodraeth Cymru 1998

5Mae Deddf Llywodraeth Cymru 1998 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

6(1)Mae adran 145C wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), hepgorer “or on his behalf”.

(3)Yn is-adran (3) (astudiaethau yn ymwneud â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig), yn lle “make good to the Auditor General for Wales the full costs incurred by him in undertaking the programme” rhodder “pay to the Wales Audit Office a sum with respect the costs incurred (which may not exceed the full cost incurred in undertaking the programme), in accordance with a scheme for charging fees prepared under section 24 of the Public Audit (Wales) Act 2013”.

(4)Ar ôl is-adran (9), mewnosoder—

(10)In this section, a reference to a person acting on behalf of the Auditor General for Wales is a reference to a person acting on the Auditor’s behalf by virtue of a delegation made under section 18 of the Public Audit (Wales) Act 2013..

7(1)Mae adran 145D (cymorth a chyngor i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), yn lle “the Auditor General for Wales thinks fit” rhodder “the Wales Audit Office thinks fit, but any terms as to payment may only be made in accordance with a scheme for charging fees prepared under section 24 of the Public Audit (Wales) Act 2013”.

(3)Ar ôl is-adran (2), mewnosoder—

(2A)Any sums charged in relation to advice or assistance provided under this section may not exceed the full cost of providing that advice or assistance..

(4)Yn is-adran (3), yn lle “paragraph 21 of Schedule 8 to the Government of Wales Act 2006 (arrangements between Auditor General for Wales and certain bodies)” rhodder “section 19 of the Public Audit (Wales) Act 2013 (arrangements for the provision of services between the Wales Audit Office and certain bodies)”.

8Yn is-adran (2) o adran 146 (trosglwyddo swyddogaethau’r Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol), ym mharagraff (b), ar ôl “the Auditor General for Wales,” mewnosoder “the Wales Audit Office,”.

Deddf Llywodraeth Leol 1999

9Mae Deddf Llywodraeth Leol 1999 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

10Yn is-adran (7) o adran 11 (pwerau a dyletswyddau arolygwyr), hepgorer paragraff (b).

11Hepgorer adran 12A (ffioedd: arolygiadau o dan adran 10A).

12Hepgorer adran 13A (adroddiadau ar arolygiadau o dan adran 10A).

13Yn is-adran (7) o adran 23 (cyfrifon), hepgorer “or the Auditor General for Wales”.

14Yn is-adran (2) o adran 25 (cydgysylltu arolygiadau etc), hepgorer paragraff (aa).

15Yn adran 26 (canllawiau), hepgorer is-adran (3A).

16Yn lle paragraff (b) o adran 33(3) (cyllid), rhodder—

(b)the Wales Audit Office in respect of expenditure incurred or to be incurred by the Auditor General for Wales under the Local Government (Wales) Measure 2009..

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

17Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

18(1)Mae is-adran (5) o adran 36 (gwybodaeth esempt: rhagfarnu cynnal materion cyhoeddus yn effeithiol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff (gb), ar ôl “the Auditor General for Wales” mewnosoder “, the Wales Audit Office”.

(3)Ym mharagraff (k) ar ôl y cyfeiriad cyntaf at “the Auditor General for Wales”, mewnosoder “or the Wales Audit Office”.

19Yn Rhan 6 o Atodlen 1 (cyrff cyhoeddus y mae’r Ddeddf hon yn gymwys iddynt - cyrff a swyddi cyhoeddus eraill: cyffredinol), mewnosoder yn y man priodol “the Wales Audit Office”.

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

20Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

21Hepgorer adran 14 (penodi archwilwyr) a 15 (personau i gynorthwyo archwilwyr).

22Hepgorer adran 16 (cod ymarfer archwilio).

23(1)Mae adran 17 (dyletswyddau cyffredinol archwilwyr) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), yn lle “An auditor must” rhodder “The Auditor General for Wales must”.

(3)Hepgorer is-adrannau (3) a (4).

(4)Yn unol â hynny, pennawd adran 17 bellach fydd “General duties on audit of accounts”.

24Hepgorer adran 18 (hawl archwilwyr i ddogfennau a gwybodaeth) ac 19 (hawl archwilwyr i ddogfennau a gwybodaeth: troseddau).

25(1)Mae adran 20 (ffioedd am archwiliad) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Cyn is-adran (1), mewnosoder—

(A1)The Wales Audit Office must, in accordance with a scheme for charging fees prepared under section 24 of the Public Audit (Wales) Act 2013, charge a fee in respect of functions exercised by the Auditor General for Wales—

(a)in auditing the accounts of local government bodies in Wales under this Chapter, and

(b)in undertaking studies at the request of a local government body under section 44..

(3)Yn unol â hynny, pennawd adran 20 bellach fydd “Fees in respect of functions exercised by the Auditor General for Wales”.

(4)Yn is-adran (1), yn lle “The Auditor General for Wales” rhodder “The Wales Audit Office”.

(5)Yn is-adran (2)—

(a)yn lle “the Auditor General for Wales” bob tro y mae’r geiriau hynny’n ymddangos rhodder “the Wales Audit Office”;

(b)ym mharagraff (a), yn lle “of local authorities” rhodder “of local government bodies”;

(c)yn lle paragraff (b), rhodder—

(b)such other persons as the Wales Audit Office thinks fit..

(6)Hepgorer is-adran (3).

(7)Yn is-adran (4), yn lle “the Auditor General for Wales” rhodder “the Wales Audit Office”.

(8)Yn is-adran (5)—

(a)yn lle “the Auditor General for Wales” bob tro y mae’r geiriau hynny’n ymddangos rhodder “the Wales Audit Office”;

(b)hepgorer “him when prescribing”.

(9)Ar ôl is-adran (5) mewnosoder—

(5A)But a fee charged under this section may not exceed the full cost of exercising the function to which it relates..

(10)Hepgorer is-adran (6).

26Hepgorer adran 21 (ffioedd a ragnodir gan y Cynulliad).

27(1)Mae adran 22 (adroddiadau di-oed ac adroddiadau eraill er budd y cyhoedd) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn lle pob cyfeiriad at “an auditor” neu “the auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(3)Yn is-adran (5), hepgorer “, and a copy of the report to the Auditor General for Wales,”.

(4)Yn is-adran (6), hepgorer “, and a copy of the report to the Auditor General for Wales,”.

28Yn adran 23 (adroddiad cyffredinol), yn lle pob cyfeiriad at “an auditor” neu “the auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

29Yn adran 24 (ystyried adroddiadau er budd y cyhoedd), yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

30(1)Mae adran 25 (y weithdrefn i ystyried adroddiadau ac argymhellion) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), yn lle “an auditor of” rhodder “the Auditor General for Wales, in auditing”.

(3)Yn is-adran (4), yn lle “the auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(4)Yn is-adran (6), yn lle “An auditor” rhodder “The Auditor General for Wales”.

31Yn adran 26 (cyhoeddusrwydd ar gyfer cyfarfodydd o dan adran 25), yn lle pob cyfeiriad at “an auditor” neu “the auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

32(1)Mae adran 27 (cyhoeddusrwydd ychwanegol ar gyfer adroddiadau di-oed) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(3)Yn is-adran (5), yn lle “An auditor who has made a report under section 22(3)” rhodder “The Auditor General for Wales”.

33(1)Mae adran 28 (cyhoeddusrwydd ychwanegol ar gyfer adroddiadau nad ydynt yn ddi-oed) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Am bob cyfeiriad at “an auditor” neu “the auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(3)Hepgorer is-adran (4).

34(1)Mae adran 29 (edrych ar ddatganiadau o gyfrifon ac adroddiadau archwilwyr) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff (b) o is-adran (1), yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(3)Yn unol â hynny pennawd adran 29 bellach fydd “Inspection of statements of accounts and Auditor General for Wales’ reports”.

(4)Yn unol â hynny y croesbennawd cyn adran 29 bellach fydd “Public inspection etc and action by the Auditor General for Wales”.

35(1)Mae adran 30 (edrych ar ddogfennau a chwestiynau mewn archwiliad) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2)—

(a)yn lle “the auditor of those accounts” rhodder “the Auditor General for Wales”, a

(b)yn lle “the auditor” rhodder “the Auditor General”.

(3)Yn is-adran (3), yn lle “a body’s auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

36Yn adran 31 (yr hawl i wneud gwrthwynebiad mewn archwiliad), am bod cyfeiriad at “the auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

37(1)Mae adran 32 (datganiad bod eitem cyfrif yn anghyfreithlon) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1)—

(a)yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General for Wales in”, a

(b)yn lle “the auditor” rhodder “he”.

(3)Yn is-adran (4), yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(4)Yn is-adrannau (6) i (9), yn lle pob cyfeiriad at “an auditor” neu “the auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

38(1)Mae adran 33 (hysbysiadau cynghori) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1)—

(a)yn lle “An auditor of accounts of a local government body in Wales” rhodder “The Auditor General for Wales”, a

(b)ar ôl “is met” mewnosoder “with respect a local government body in Wales”.

(3)Ym mharagraff (d) o is-adran (4), yn lle “the auditor of the body’s accounts” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(4)Ym mharagraff (c) o is-adran (6), yn lle “the auditor by whom the notice is issued” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(5)Yn is-adran (7), yn lle “The auditor by whom an advisory notice is issued” rhodder “The Auditor General for Wales”.

(6)Yn is-adran (10), yn lle “the person who for the time being is the auditor of the body to which, or to an officer of which, the notice was addressed” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(7)Yn is-adran (11), yn lle “The auditor by whom an advisory notice is withdrawn” rhodder “The Auditor General for Wales”.

(8)Hepgorer is-adran (12).

39(1)Mae adran 34 (effaith hysbysiad cynghori) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff (b) o is-adran (5), yn lle “the person who is for the time being the auditor of the body’s accounts” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(3)Yn is-adran (8)—

(a)yn lle “An auditor” rhodder “The Wales Audit Office”, a

(b)yn lle “by him” rhodder “by the Auditor General for Wales”.

40Yn is-adran (3) o adran 35 (hysbysiadau cynghori: camau cyfreithiol), yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

41(1)Mae adran 36 (pŵer archwilydd i wneud hawliad am adolygiad barnwrol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1)—

(a)yn lle “An auditor appointed to audit accounts of a local government body in Wales” rhodder “The Auditor General for Wales”, a

(b)yn lle’r cyfeiriad cyntaf at “the body” rhodder “a local government body in Wales”.

(3)Yn is-adran (3), yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”.

(4)Yn is-adran (4)—

(a)yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General for Wales”, a

(b)yn lle “the auditor” rhodder “the Auditor General for Wales or the Wales Audit Office”.

42(1)Mae adran 37 (archwiliad eithriadol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn lle pob cyfeiriad at “the Assembly” rhodder “the Welsh Ministers”.

(3)Yn is-adran (1), hepgorer “direct an auditor to”.

(4)Yn is-adran (4), hepgorer “direct an auditor to”.

(5)Yn is-adran (5), hepgorer paragraff (a).

(6)Yn is-adran (8), yn lle “The Auditor General for Wales” rhodder “The Wales Audit Office”.

43Yn is-adran (2) o adran 38 (archwilio cyfrifon swyddogion), yn lle “The auditor of a body’s accounts” rhodder “the Auditor General for Wales”.

44(1)Mae adran 39 (rheoliadau cyfrifon ac archwiliadau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn lle pob cyfeiriad at “Assembly” rhodder “Welsh Ministers”.

(3)Yn is-adran (2), yn lle pob cyfeiriad at “it” rhodder “them”.

(4)Ym mharagraff (b) o is-adran (5), yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General for Wales or the Wales Audit Office”.

(5)Yn is-adran (6), ar ôl “may be recovered” mewnosoder “by the Wales Audit Office”.

45(1)Mae adran 40 (dogfennau sy’n ymwneud â chomisiynwyr heddlu a throsedd a phrif gwnstabliaid) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn lle pob cyfeiriad at “Assembly” rhodder “Welsh Ministers”.

(3)Yn is-adran (1), yn lle “receives a copy of a report under section 22(5) or (6)” rhodder “makes a report under section 22”.

46(1)Mae adran 41 (astudiaethau ar gyfer gwella darbodaeth etc mewn gwasanaethau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adrannau (1) i (5), hepgorer pob cyfeiriad at “or promote”, “or promotes” ac “or promoting”.

(3)Ym mharagraff (a) o is-adran (1), hepgorer “also best value authorities for the purposes of Part 1 of the Local Government Act 1999 or”.

(4)Yn is-adran (6), yn lle “the Assembly” rhodder “the Welsh Ministers”.

47(1)Mae adran 42 (astudiaethau ar effaith darpariaethau statudol etc) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1)—

(a)hepgorer “or promote”, a

(b)ym mharagraff (b,) yn lle “the Assembly” rhodder “the Welsh Ministers”.

(3)Yn is-adran (2), yn lle pob cyfeiriad at “the Assembly” rhodder “the National Assembly for Wales”.

(4)Yn is-adran (3), hepgorer “or promoting”.

(5)Yn is-adran (4), yn lle pob cyfeiriad at “Assembly” rhodder “Welsh Ministers”.

48Yn is-adran (1) o adran 44 (astudiaethau ar gais cyrff llywodraeth leol yng Nghymru), hepgorer “or promote”.

49(1)Mae adran 45 (astudiaethau gweinyddu budd-daliadau ar gyfer yr Ysgrifennydd Gwladol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (7), yn lle’r ail gyfeiriad at “the Auditor General for Wales” rhodder “the Wales Audit Office”.

(3)Yn is-adran (8), yn lle “the Auditor General for Wales” rhodder “the Wales Audit Office, (but may not exceed the full cost incurred by the Auditor General for Wales in conducting, or assisting the Secretary of State to conduct, the study)”.

(4)Ar ôl is-adran (8), rhodder—

(9)A fee payable under this section must be charged in accordance with a scheme for charging fees prepared under section 24 of the Public Audit (Wales) Act 2013..

50Yn is-adran (2) o adran 46 (safonau perfformio: cyrff perthnasol), yn lle “the Assembly” rhodder “the Welsh Ministers”.

51Yn is-adran (5) o adran 47 (cyhoeddi gwybodaeth o ran safonau perfformio), yn lle “The Assembly” rhodder “The Welsh Ministers”.

52(1)Mae adran 51 (cyfeiriadau ac adroddiadau nawdd cymdeithasol i’r Ysgrifennydd Gwladol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Hepgorer is-adran (2).

(3)Yn is-adran (3), yn lle paragraff (a) rhodder—

(a)made by him under section 22, and.

53(1)Mae adran 52 (hawliau Archwilydd Cyffredinol Cymru i ddogfennau a gwybodaeth) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), ym mharagraff (c), yn lle “the Assembly” rhodder “the Welsh Ministers”.

(3)Hepgorer is-adran (6).

(4)Yn is-adran (8), yn lle “the Assembly” rhodder “the Welsh Ministers”.

(5)Ar ôl is-adran (8) mewnosoder—

(9)A statutory instrument containing an order under subsection (2)(c) is (unless a draft of the order has been laid before, and approved by a resolution of the National Assembly for Wales) subject to annulment in pursuance of a resolution of the Assembly..

54(1)Mae adran 53 (hawliau Archwilydd Cyffredinol Cymru i ddogfennau a gwybodaeth: troseddau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff (b) o is-adran (3), ar ôl “the Auditor General for Wales” mewnosoder “or the Wales Audit Office”.

(3)Yn is-adran (4), ar ôl “may be recovered” mewnosoder “by the Wales Audit Office”.

55(1)Mae adran 54 (cyfyngiadau ar ddatgelu gwybodaeth) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), yn lle “or an auditor, or by a person acting on behalf of the Auditor General for Wales or an auditor” rhodder “or a person acting on behalf of the Auditor General for Wales by virtue of a delegation made under section 18 of the Public Audit (Wales) Act 2013”.

(3)Yn is-adran (1)—

(a)ym mharagraff (a), hepgorer “or Part 1 of the Local Government Act 1999 (c 27)”, a

(b)ym mharagraff (b), hepgorer “or Part 1 of the Local Government Act 1999”.

(4)Yn is-adran (2)—

(a)ym mharagraff (b)—

(i)hepgorer “or an auditor”, a

(ii)hepgorer “or Part 1 of the Local Government Act 1999”;

(b)ym mharagraff (e), yn lle “the Assembly” rhodder “the Welsh Ministers”.

(5)Hepgorer is-adran (2ZB).

(6)Yn is-adran (2ZC)—

(a)hepgorer “or (2ZB)”, a

(b)hepgorer “or an auditor”.

(7)Hepgorer is-adrannau (6) i (8).

56(1)Mae adran 54ZA (cydsyniad o dan adran 54(2ZC)) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (3), hepgorer “or an auditor”.

(3)Yn is-adran (6), yn lle “A person to whom a request for consent is made” rhodder “The Auditor General for Wales”.

57Yn is-adran (1) o adran 56 (cyhoeddi gwybodaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru), ym mharagraff (a), hepgorer “by an auditor”.

58Yn adran 58 (gorchmynion a rheoliadau), yn lle pob cyfeiriad at “the Assembly” rhodder “the Welsh Ministers”.

59Yn adran 59 (dehongli Rhan 2), hepgorer is-adrannau (2) a (3).

60Yn adran 61 (archwilio cyrff GIG Cymru), ym mharagraff (b) o is-adran (2), yn lle “the Assembly” rhodder “the National Assembly for Wales”.

61(1)Mae adran 62 (cydweithredu â’r Cynulliad Cenedlaethol, y Comisiwn Archwilio a’r Comisiwn Archwilio ac Arolygu Gofal Iechyd (CHAI)) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff (a), yn lle “the Assembly” rhodder “the Welsh Ministers”.

(3)Yn unol â hynny, pennawd adran 62 fydd “Co-operation with Welsh Ministers, Audit Commission or Care Quality Commission”.

62Yn is-adran (1) o adran 64A (pŵer i gynnal ymarferion paru data), hepgorer “or arrange for them to be conducted on his behalf”.

63(1)Mae adran 64B (darparu data’n orfodol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), ar ôl “or a person acting on his behalf” mewnosoder “by virtue of a delegation made under section 18 of the Public Audit (Wales) Act 2013”.

(3)Yn is-adran (4)—

(a)ar ôl “the Auditor General” mewnosoder “or by the Wales Audit Office”, a

(b)ar ôl “from that body” mewnosoder “by the Wales Audit Office”.

64Yn is-adran (1) o adran 64C (darparu data’n wirfoddol), ar ôl “a person acting on his behalf” mewnosoder “by virtue of a delegation made under section 18 of the Public Audit (Wales) Act 2013”.

65(1)Mae adran 64D (datgelu canlyniadau paru data etc) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2) ym mharagraff (b), yn lle “an auditor” rhodder “the Auditor General”.

(3)Yn is-adran (6)(b), yn lle is-baragraff (iv) rhodder—

(iv)a health and social care body mentioned in paragraphs (a) to (e) of section 1(5) of the Health and Social Care (Reform) Act (Northern Ireland) 2009..

66Yn is-adran (4) o adran 64E (cyhoeddi), hepgorer “an auditor or”.

67(1)Mae is-adran 64F (ffioedd am baru data) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Cyn is-adran (1), mewnosoder—

(A1)The Wales Audit Office may, in accordance with a scheme for charging fees prepared under section 24 of the Public Audit (Wales) Act 2013, charge a fee in respect of a data matching exercise undertaken by the Auditor General for Wales..

(3)Yn is-adrannau (1) a (6) yn lle pob cyfeiriad at “Auditor General for Wales” rhodder “Wales Audit Office”.

(4)Yn is-adran (2), yn lle “the Auditor General” rhodder “the Wales Audit Office”.

(5)Yn is-adrannau (3), (4), (5) ac (8), yn lle pob cyfeiriad at “Auditor General” rhodder “Wales Audit Office”.

(6)Yn is-adran (7), yn lle “the Assembly” rhodder “the National Assembly for Wales”.

(7)Ar ôl is-adran (8) mewnosoder—

(9)Any terms as to payment agreed by the Wales Audit Office under subsection (8) must be in accordance with a scheme for charging fees prepared under section 24 of the Public Audit (Wales) Act 2013.

(10)A fee charged under this section may not exceed the full cost of exercising the function to which it relates..

68Yn is-adran (4) o adran 64G (cod ymarfer ar gyfer paru data), ym mharagraff (a), yn lle “the Assembly” rhodder “the National Assembly for Wales”.

69(1)Mae adran 67A (cymorth gan Archwilydd Cyffredinol i arolygiaethau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), yn lle “the Auditor General for Wales” rhodder “the Wales Audit Office”.

(3)Ar ddiwedd is-adran (2), ar ôl y gair “agree”, mewnosoder “, but any terms as to payment agreed by the Wales Audit Office must be made in accordance with a scheme for charging fees prepared under section 24 of the Public Audit (Wales) Act 2013”.

(4)Ar ôl is-adran (2), mewnosoder—

(3)Any sums charged in relation to assistance provided under this section may not exceed the full cost of providing that assistance..

Deddf Llywodraeth Cymru 2006

70Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

71Yn adran 37 (y pŵer i alw), yn is-adran (1), ar ôl “functions” mewnosoder “, relevant to the exercise of any of the Auditor General for Wales’ functions, or relevant to the oversight and supervision of the Auditor General for Wales, or to the oversight and supervision of the exercise of any of his or her functions”.

72Yn is-adran (1)(c) o adran 120 (delio â derbyniadau), yn lle “the Auditor General” rhodder “the Wales Audit Office”.

73Yn is-adran (3)(c) o adran 124 (taliadau allan o Gronfa Gyfunol Cymru), yn lle “the Auditor General” rhodder “the Wales Audit Office”.

74Yn is-adran (4) o adran 129 (cymeradwyaeth i godi taliadau), yn lle “the Auditor General” rhodder “the Wales Audit Office”.

75Yn is-adran (1) o adran 143 (adroddiadau’r Pwyllgor Archwilio), hepgorer paragraff (b).

76(1)Mae is-adran (2) o adran 144 (cyhoeddi cyfrifon ac adroddiadau archwilio etc) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff (b) yn lle “paragraph 14 of Schedule 8” rhodder “paragraph 34 of Schedule 1 to the Public Audit (Wales) Act 2013”.

(3)Ym mharagraff (c), hepgorer “or estimate” ac “or paragraph 12(3) of Schedule 8”.

(4)Ar ôl paragraff (c), mewnosoder—

(d)any estimate of income and expenses of the Wales Audit Office laid before the Assembly under section 20(1) of the Public Audit (Wales) Act 2013 (including any modifications made to that estimate under section 20(4) of that Act),

(e)any scheme for charging fees laid before the Assembly by the Wales Audit Office under section 24(4)(c) of the Public Audit (Wales) Act 2013,

(f)any annual plan laid before the Assembly by the Auditor General and the chair of the Wales Audit Office under section 26 of the Public Audit (Wales) Act 2013,

(g)any report laid before the Assembly under paragraph 3(6) of Schedule 2 to the Public Audit (Wales) Act 2013 (reports on the exercise of the functions of the Auditor General and the Wales Audit Office)..

77(1)Mae adran 145 (yr Archwilydd Cyffredinol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Hepgorer is-adran (1).

(3)Yn is-adran (2) yn lle “the Auditor General see Schedule 8” rhodder “the Auditor General for Wales or Archwilydd Cyffredinol Cymru (referred to in this Act as “the Auditor General”) see Schedule 8 and the Public Audit (Wales) Act 2013”.

78(1)Mae Atodlen 7 (Deddfau’r Cynulliad) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn y tabl ym mharagraff 2(1) (darpariaethau a ddiogelir rhag eu haddasu gan Ddeddf Cynulliad) o Ran 2 (cyfyngiadau cyffredinol), ar ôl y cofnod ar gyfer “Re-use of Public Sector Information Regulations 2005 (S.I. 2005/1505)” mewnosoder—

The Public Audit (Wales) Act 2013 (anaw 3)Sections 2(1) to (3), 3(2) to (4), 6(2) to (3) and section 8(1) in so far as that section relates to the Auditor General’s exercise of functions free from the direction or control of the Assembly or Welsh Assembly Government.

(3)Ar ôl is-baragraff (2) o baragraff 2, mewnosoder—

(2A)Sub-paragraph (1), so far as it applies in relation to sections 2(1) to (3), 3(2) to (4), 6(2) to (3) and 8(1) of the Public Audit (Wales) Act 2013 does not apply in relation to any provision to which sub-paragraph (4) applies.

(2B)But, subject to sub-paragraph (2C), a provision to which sub-paragraph (4) applies cannot modify or confer power by subordinate legislation to modify section 8(1) of the Public Audit (Wales) Act 2013.

(2C)Sub-paragraph (2B) does not prevent the conferral of functions on a committee of the Assembly that—

(a)does not consist of or include any of the following persons—

(i)the First Minister or any person designated to exercise the functions of the First Minister,

(ii)a Welsh Minister appointed under section 48,

(iii)the Counsel General or any person designated to exercise the functions of the Counsel General, or

(iv)a Deputy Welsh Minister, and

(b)is not chaired by an Assembly member who is a member of a political group with an executive role..

(4)Ym mharagraff 5 (cyfyngiadau ynghylch addasu Deddf Llywodraeth Cymru 2006) o Ran 2—

(a)yn is-baragraff (2)(c), hepgorer “, other than paragraphs 1(1) to (3), 2(2) to (4) and 3”, a

(b)hepgorer is-baragraffau (5) a (6).

79(1)Mae Atodlen 8 (Archwilydd Cyffredinol Cymru) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Hepgorer paragraffau 1 i 16.

(3)Yn is-baragraff (1) o baragraff 17 (mynediad at ddogfennau), ym mharagraff (c), yn lle “Act” rhodder “enactment”.

(4)Yn is-baragraff (7) o baragraff 17—

(a)yn lle “Act” rhodder “enactment”, a

(b)ar ddiwedd yr is-baragraff, cyn yr atalnod llawn, mewnosoder “, apart from accounts that fall to be examined under Part 2 of the Public Audit (Wales) Act 2004”.

(5)Ym mharagraff 18 (pwerau eraill)—

(a)yn is-baragraff (1), ar ôl “the Welsh Ministers may”, mewnosoder “, having first consulted the Wales Audit Office,”, a

(b)ar ôl is-baragraff (3) mewnosoder—

(3A)But before entering into an agreement under sub-paragraph (3), the Welsh Ministers or a Minister of the Crown (as the case may be) must consult the Wales Audit Office..

(6)Hepgorer paragraff 21.

Deddf Cwmnïau 2006

80Mae Deddf Cwmnïau 2006 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

81Yn is-adran (6) o adran 1229 (goruchwylio Archwilwyr Cyffredinol gan y Goruchwyliwr Annibynnol), ar ôl “to any person” mewnosoder “or, in the case of the Auditor General for Wales, for payment by the Wales Audit Office of such a fine”.

82Yn adran 1230 (dyletswyddau Archwilwyr Cyffredinol mewn perthynas â threfniadau goruchwylio), ar ôl is-adran (3)(b) mewnosoder—

(c)in the case of expenditure of the Auditor General for Wales, to be regarded as expenditure of the Wales Audit Office for the purposes of section 20 of the Public Audit (Wales) Act 2013..

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009

83Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

84(1)Mae adran 21 (arolygiadau arbennig) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (4)—

(a)yn lle “yn cyfarwyddo Archwilydd Cyffredinol Cymru i” rhodder “yn gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol”, a

(b)yn lle “cyfarwyddyd” rhodder “cais oni bai nad yw’n rhesymol i wneud hynny”.

(3)Yn is-adran (5), yn lle “cyfarwyddyd” rhodder “cais”.

(4)Yn is-adran (6), yn lle “rhoi cyfarwyddyd” rhodder “gwneud cais”.

(5)Ym mharagraff (b) o is-adran (7), yn lle “cyfarwyddo’r Archwilydd Cyffredinol i” rhodder “gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol”.

85Yn adran 25 (datganiad o arfer), hepgorer paragraff (b) o is-baragraff (5).

86Yn adran 26 (pwerau a dyletswyddau arolygwyr), yn is-adran (11), yn lle “aelod o staff yr Archwilydd Cyffredinol neu berson sy’n darparu gwasanaethau i’r Archwilydd Cyffredinol” rhodder “neu berson sy’n arfer swyddogaethau Archwilydd Cyffredinol Cymru yn rhinwedd dirprwyaeth a wnaed o dan adran 18 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013,”.

87(1)Mae adran 27 (ffioedd) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), yn lle “Archwilydd Cyffredinol Cymru” rhodder “Swyddfa Archwilio Cymru”.

(3)Yn is-adran (3), yn lle “Archwilydd Cyffredinol Cymru” rhodder “Swyddfa Archwilio Cymru, yn unol â chynllun i godi ffioedd a baratowyd o dan adran 24 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013,”.

(4)Yn is-adran (4), yn lle’r cyfeiriad at “i’r Archwilydd Cyffredinol” rhodder “i Swyddfa Archwilio Cymru” ac yn lle “Archwilydd Cyffredinol Cymru” rhodder “Swyddfa Archwilio Cymru”.

(5)Ar ôl is-adran (4) mewnosoder—

(4A)Ond ni chaiff ffi a godir o dan yr adran hon fod yn fwy na chost lawn arfer y swyddogaeth y mae’r ffi’n ymwneud â hi..

(6)Yn is-adran (5), yn lle’r ddau gyfeiriad at “i’r Archwilydd Cyffredinol” rhodder “i Swyddfa Archwilio Cymru”.

(7)Hepgorer is-adran (6).

88Ar ôl adran 27 (ffioedd) mewnosoder—

27APŵer Gweinidogion Cymru i ragnodi graddfa ffioedd

(1)Caiff Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, ragnodi graddfa neu raddfeydd ffioedd i gael effaith yn lle graddfa neu raddfeydd a ragnodir gan Swyddfa Archwilio Cymru o dan adran 27(1),

(2)Mae graddfa ffioedd a ragnodir o dan is-adran (1) yn caeleffaith am y cyfnod a bennir mewn perthynas â hi yn y rheoliadau.

(3)Mae is-adran (4) yn gymwys—

(a)os oes graddfa ffioedd yn cael ei rhagnodi o dan is-adran (1) yn lle graddfa a ragnodwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru, a

(b)os mai’r raddfa a ragnodwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru fyddai’r raddfa briodol, fel arall, at ddibenion adran 27(3) a (4).

(4)Mae’r cyfeiriadau at y raddfa briodol yn adran 27(3) a (4) i’w darllen fel cyfeiriadau at y raddfa a ragnodwyd o dan is-adran (1).

(5)Cyn gwneud rheoliadau o dan is-adran (1) rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â’r canlynol—

(a)Swyddfa Archwilio Cymru,

(b)unrhyw gymdeithasau cyrff llywodraeth leol yng Nghymru yr ymddengys i Weinidogion Cymru eu bod a wnelont â’r peth, ac

(c)y personau eraill hynny y maent yn gweld yn dda i ymgynghori â hwy.

(6)Mae rheoliadau a wneir o dan yr adran hon yn ddarostyngedig i’w diddymu yn unol â phenderfyniad Cynulliad Cenedlaethol Cymru..

Deddf Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009

89Mae Deddf Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

90Yn adran 46 (codau ymarfer), yn is-adran (4) yn lle “section 16 of the Public Audit (Wales) Act 2004 (c 23)” rhodder “section 10 of the Public Audit (Wales) Act 2013”.

91(1)Mae adran 50 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), yn lle “under this Chapter must pay the appointing audit authority” rhodder “by the Audit Commission under this Chapter must pay the Audit Commission”.

(3)Ar ôl is-adran (1), mewnosoder—

(1A)An entity in relation to which a person is appointed by the Auditor General for Wales under this Chapter must pay the Wales Audit Office, in accordance with a scheme for charging fees prepared under section 24 of the Public Audit (Wales) Act 2013, a fee in respect of the discharge by that person of any of the functions specified by subsection (2) in relation to the entity..

(4)Yn is-adran (3), yn lle “the audit authority” rhodder “the Audit Commission or the Wales Audit Office (as the case may be)”.

(5)Yn is-adran (4)—

(a)yn lle’r cyfeiriad cyntaf at “this section” rhodder “subsection (1)”, a

(b)yn lle “the audit authority” rhodder “the Audit Commission”.

(6)Ar ôl is-adran (4), mewnosoder—

(4A)The amount of a fee payable under subsection (1A) is, subject as follows, to be such as may be specified in or determined under a scale or scales of fees prescribed by the Wales Audit Office for the purposes of this section.

But a fee charged under subsection (1A) may not exceed the full cost of exercising the function to which it relates..

(7)Yn is-adran (5)—

(a)yn lle “subsection (4)” rhodder “subsection (4) or (4A)”, a

(b)yn lle “the audit authority” rhodder “the Audit Commission or the Wales Audit Office (as the case may be)”.

(8)Yn is-adran (6), yn lle “the audit authority” rhodder “the Audit Commission or the Wales Audit Office (as the case may be)”.

(9)Hepgorer is-adrannau (10) ac (11).

(10)Yn is-adran (12)—

(a)yn lle pob cyfeiriad at “the audit authority” rhodder “the Audit Commission or the Wales Audit Office (as the case may be)”;

(b)ar ôl “subsection (4)”, mewnosoder “or (4A) (as the case may be)”.

Deddf Cydraddoldeb 2010

92Yn Rhan 2 o Atodlen 19 i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (awdurdodau cyhoeddus: awdurdodau Cymreig perthnasol), o dan y pennawd “Other public authorities”, mewnosoder yn y man priodol “the Wales Audit Office or Swyddfa Archwilio Cymru.”.