xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

ATODLEN 2Y berthynas rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a SAC

RHAN 3PERSON ARALL, DROS DRO, YN ARFER SWYDDOGAETHAU’R ARCHWILYDD CYFFREDINOL

13Rhaid i SAC dalu tâl cydnabyddiaeth i’r person fel y darperir ar ei gyfer gan unrhyw delerau ychwanegol o ran talu cydnabyddiaeth y cytunir arnynt, neu o dan y telerau hynny.