xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 2SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU A’I PHERTHYNAS Â’R ARCHWILYDD CYFFREDINOL

PENNOD 1SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU

13Ymgorffori Swyddfa Archwilio Cymru

(1)Bydd corff corfforaethol o’r enw Swyddfa Archwilio Cymru (“SAC”).

(2)Mae Atodlen 1 yn cynnwys darpariaeth ynglŷn â SAC.

14Pwerau

Caiff SAC wneud unrhyw beth (gan gynnwys caffael neu waredu unrhyw eiddo neu hawliau a derbyn rhoddion ar ffurf arian neu eiddo arall) a fwriedir i hwyluso arfer unrhyw un neu ragor o’i swyddogaethau, neu sy’n ffafriol i’w harfer neu’n gysylltiedig â’i harfer neu â’u harfer.

15Effeithlonrwydd

Rhaid i SAC anelu at gyflawni ei swyddogaethau yn effeithlon ac yn gosteffeithiol.