Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

 • Explanatory Notes Table of contents

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. For other versions of these Explanatory Notes, see More Resources.

 1. Cyflwyniad

 2. Trosolwg Cyffredinol O’R Ddeddf

 3. Sylwebaeth Ar Adrannau’R Ddeddf

  1. Rhan 1 – Trosolwg

   1. Adran 1 - Trosolwg o’r Ddeddf hon

  2. Rhan 2 – Anghenion Dysgu Ychwanegol

   1. Pennod 1 – Termau Allweddol, y Cod a Chyfranogiad

    1. Termau allweddol

     1. Adran 2 - Anghenion dysgu ychwanegol

     2. Adran 3 - Darpariaeth ddysgu ychwanegol

    2. Cod ymarfer

     1. Adran 4 - Cod anghenion dysgu ychwanegol

     2. Adran 5 - Y weithdrefn ar gyfer gwneud y cod

    3. Cyfranogiad, confensiynau’r Cenhedloedd Unedig a mynediad at wybodaeth

     1. Adran 6 - Dyletswydd i gynnwys a chefnogi plant, eu rhieni a phobl ifanc

     2. Adrannau 7 ac 8 – Dyletswyddau i roi sylw i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau

     3. Adran 9 - Cyngor a gwybodaeth

   2. Pennod 2 - Cynlluniau Datblygu Unigol

    1. Llunio a chynnal cynlluniau datblygu unigol

     1. Adran 10 - Cynlluniau datblygu unigol

     2. Adran 11 - Dyletswydd i benderfynu: ysgolion a gynhelir a sefydliadau addysg bellach

     3. Adran 12 - Dyletswyddau i lunio a chynnal cynlluniau: ysgolion a gynhelir a sefydliadau addysg bellach

     4. Adran 13 - Dyletswydd i benderfynu: awdurdodau lleol

     5. Adran 14 - Dyletswyddau i lunio a chynnal cynlluniau: awdurdodau lleol

    2. Darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal

     1. Adrannau 15 i 19 - Termau allweddol, Diwygiadau i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Dyletswydd i atgyfeirio mater i awdurdod lleol sy’n gofalu am blentyn, Dyletswydd i benderfynu a oes gan blentyn sy’n derbyn gofal anghenion dysgu ychwanegol, Dyletswyddau i lunio a chynnal cynlluniau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal

     2. Adran 20 - Darpariaeth ddysgu ychwanegol: Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG

     3. Adran 21 - Cynlluniau datblygu unigol: Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG

    3. Gwybodaeth am gynlluniau

     1. Adran 22 - Darparu gwybodaeth am gynlluniau datblygu unigol

    4. Adolygu cynlluniau

     1. Adran 23 - Adolygu a diwygio cynlluniau datblygu unigol

     2. Adran 24 - Adolygu a diwygio cynlluniau datblygu unigol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal

     3. Adran 25 - Perthynas cynlluniau datblygu unigol â dogfennau tebyg eraill

    5. Ailystyriaeth gan awdurdodau lleol o benderfyniadau a chynlluniau cyrff llywodraethu

     1. Adran 26 - Ailystyriaeth gan awdurdodau lleol o benderfyniadau o dan adran 11(1)

     2. Adran 27 - Ailystyriaeth gan awdurdodau lleol o gynlluniau a gynhelir o dan adran 12

     3. Adran 28 - Dyletswydd awdurdodau lleol i benderfynu pa un ai i gymryd drosodd gynlluniau cyrff llywodraethu ai peidio

     4. Adran 29 - Amgylchiadau pan nad yw’r dyletswyddau yn adrannau 26(2), 27(2) ac 28(3) yn gymwys

     5. Adran 30 - Cofrestru neu ymrestru mewn mwy nag un sefydliad

    6. Peidio â chynnal cynlluniau

     1. Adran 31 - Peidio â chynnal cynlluniau datblygu unigol

     2. Adran 32 - Ailystyriaeth gan awdurdodau lleol o benderfyniadau cyrff llywodraethu o dan adran 31

     3. Adran 33 - Cyfyngiad ar beidio â chynnal cynlluniau er mwyn caniatáu ailystyriaeth neu apêl

     4. Adran 34 - Cynllun datblygu unigol ar ôl pen-blwydd person ifanc yn 25 oed

    7. Trosglwyddo cynlluniau

     1. Adran 35 - Trosglwyddo dyletswyddau i gynnal cynlluniau

     2. Adran 36 - Cais i drosglwyddo cynllun i gorff llywodraethu sefydliad addysg bellach

     3. Adran 37 - Rheoliadau ynghylch trosglwyddo cynlluniau datblygu unigol

    8. Pwerau i gyfarwyddo cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir

     1. Adran 38 - Pŵer awdurdod lleol i gyfarwyddo cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir

    9. Darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer personau sy’n cael eu cadw’n gaeth (adrannau 39 – 45)

     1. Adran 39 - Ystyr “person sy’n cael ei gadw’n gaeth” a thermau allweddol eraill

     2. Adran 40 - Dyletswydd i lunio cynlluniau datblygu unigol ar gyfer personau sy’n cael eu cadw’n gaeth

     3. Adran 41 - Amgylchiadau pan nad yw’r ddyletswydd yn adran 40(2) yn gymwys

     4. Adran 42 - Dyletswydd i gadw cynlluniau datblygu unigol ar gyfer personau sy’n cael eu cadw’n gaeth

     5. Adran 43 - Rhyddhau person sy’n cael ei gadw’n gaeth

     6. Adran 44 - Darpariaethau penodol Rhan 2 nad ydynt i fod yn gymwys i blant a phersonau ifanc sy’n cael eu cadw’n gaeth

     7. Adran 45 – Cadw’n gaeth o dan Ran 3 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983

    10. Yr angen am gynlluniau

     1. Adran 46 – Rheoliadau ynghylch penderfynu a oes angen cynllun datblygu unigol

   3. Pennod 3 – Swyddogaethau Atodol

    1. Swyddogaethau sy’n ymwneud â sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol

     1. Adran 47 - Dyletswydd i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol

     2. Adran 48 - Dyletswydd i dderbyn plant i ysgolion a gynhelir a enwir

     3. Adran 49 - Dim pŵer i godi tâl am ddarpariaeth a sicrheir o dan y Rhan hon

     4. Adran 50 - Dyletswyddau Gweinidogion Cymru i sicrhau addysg a hyfforddiant ôl-16

     5. Adran 51 - Dyletswydd i ffafrio addysg i blant mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir

     6. Adran 52 - Plant ag anghenion dysgu ychwanegol mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir

     7. Adran 53 - Darpariaeth ddysgu ychwanegol mewn mannau ac eithrio mewn ysgolion

     8. Adran 54 - Diwygiadau i ofynion cofrestru ar gyfer ysgolion annibynnol yng Nghymru

     9. Adran 55 - Amodau sy’n gymwys i sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol mewn ysgolion annibynnol

     10. Adran 56 - Rhestr o sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol

     11. Adran 57 - Diddymu cymeradwyo ysgolion arbennig nas cynhelir yng Nghymru

     12. Adran 58 - Diddymu cymeradwyo ysgolion annibynnol yng Nghymru

     13. Adran 59 - Darpariaeth ddysgu ychwanegol y tu allan i Gymru a Lloegr

    2. Swyddogion cydlynu anghenion dysgu ychwanegol

     1. Adran 60 - Cydlynydd anghenion dysgu ychwanegol

     2. Adran 61 - Swyddog arweiniol clinigol addysg dynodedig

     3. Adran 62 - Swyddog arweiniol anghenion dysgu ychwanegol blynyddoedd cynnar

    3. Swyddogaethau amrywiol

     1. Adran 63 - Dyletswydd i gadw darpariaeth ddysgu ychwanegol o dan adolygiad

     2. Adran 64 - Dyletswydd cyrff iechyd i hysbysu rhieni etc.

     3. Adran 65 - Dyletswyddau i ddarparu gwybodaeth a help arall

     4. Adran 66 - Hawl awdurdod lleol i gael mynediad i fangreoedd ysgolion a sefydliadau eraill

     5. Adran 67 - Darparu nwyddau neu wasanaethau mewn perthynas â darpariaeth ddysgu ychwanegol

   4. Pennod 4 – Osgoi a Datrys Anghytundebau

    1. Trefniadau awdurdodau lleol

     1. Adran 68 - Trefniadau ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau

     2. Adran 69 - Gwasanaethau eirioli annibynnol

    2. Apelau a cheisiadau i’r Tribiwnlys

     1. Adran 70 - Hawliau o ran apelau a cheisiadau

     2. Adran 71 - Penderfyniadau ar apelau a cheisiadau o dan adran 70

     3. Adran 72 - Hawliau o ran apelio: personau sy’n cael eu cadw’n gaeth

     4. Adran 73 - Penderfyniadau ar apelau o dan adran 72

     5. Adran 74 - Rheoliadau ynghylch apelau a cheisiadau

     6. Adran 75 - Rheoliadau ynghylch y weithdrefn

     7. Adran 76 - Cyrff GIG: tystiolaeth ac argymhellion y Tribiwnlys

     8. Adran 77 - Cydymffurfedd â gorchmynion

     9. Adran 78 – Pŵer i rannu dogfennau a gwybodaeth arall â Gweinidogion Cymru

     10. Adran 79 - Trosedd

     11. Adran 80 - Lwfansau am fod yn bresennol yn Nhribiwnlys Addysg Cymru

     12. Adran 81 - Apelau o Dribiwnlys Addysg Cymru i’r Uwch Dribiwnlys

   5. Pennod 5 - Cyffredinol

    1. Adran 82 - Rheoliadau ynghylch datgelu a defnyddio gwybodaeth

    2. Adran 83 - Rhieni a phobl ifanc nad oes ganddynt alluedd

    3. Adran 84 - Galluedd plant

    4. Adran 85 - Cyfeillion achos ar gyfer plant nad oes ganddynt alluedd

    5. Cyrsiau addysg uwch a ddarperir gan sefydliadau addysg bellach

     1. Adran 86 – Myfyrwyr mewn sefydliadau addysg bellach sy’n dilyn cyrsiau addysg uwch

     2. Adran 87 - Cymhwyso darpariaethau ailystyried i ddisgyblion a myfyrwyr sy’n preswylio yn Lloegr

     3. Adran 88 - Rhoi hysbysiad etc. o dan y Rhan hon

     4. Adran 89 - Adolygu darpariaeth ddysgu ychwanegol yn Gymraeg

     5. Adran 90 - Pŵer i ddiwygio dyletswyddau i sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol yn Gymraeg

  3. Rhan 3 – Tribiwnlys Addysg Cymru

   1. Adran 91 - Cyfansoddiad Tribiwnlys Addysg Cymru

   2. Adran 92 - Y Llywydd ac aelodau’r paneli

   3. Adran 93 – Dirprwy Lywydd y Tribiwnlys

   4. Adran 94 - Tâl a threuliau

  4. Rhan 4 – Amrywiol a Chyffredinol

   1. Adran 95 - Ystyr “yn ardal” awdurdod lleol

   2. Adran 96 - Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

   3. Adran 97 - Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc.

   4. Adran 98 - Rheoliadau

   5. Adran 99 - Dehongli cyffredinol

   6. Adran 100 - Dod i rym

   7. Adran 101 - Enw byr a chynnwys y Ddeddf yn y rhestr o Ddeddfau Addysg

  5. Atodlen 1 - Mân Ddiwygiadau a Diwygiadau Canlyniadol a Diddymiadau

 4. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Explanatory Notes Table of contents

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources