Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017

 • Explanatory Notes Table of contents

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017. For other versions of these Explanatory Notes, see More Resources.

 1. Cyflwyniad

 2. Cefndir Polisi

 3. Trosolwg Cyffredinol O’R Ddeddf

 4. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Rhan 1

   Trosolwg

  2. Rhan 2

   Gordewdra

   1. Adran 2 - Strategaeth genedlaethol ar atal a lleihau gordewdra: cyhoeddi ac adolygu

   2. Adran 3 - Gweithredu‘r strategaeth genedlaethol

  3. Rhan 3

   Tybaco a Chynhyrchion Nicotin

   1. Pennod 1 - Ysmygu

    1. Adran 4 - Ysmygu

    2. Adran 5 - Y drosedd o ysmygu mewn mangre ddi-fwg neu gerbyd di-fwg

    3. Adran 6 - Y drosedd o fethu ag atal ysmygu mewn mangre ddi-fwg

    4. Adran 7 - Gweithleoedd

    5. Adran 8 - Mangreoedd sydd ar agor i’r cyhoedd

    6. Adran 9 - Lleoliadau gofal awyr agored i blant

    7. Adran 10 - Tir ysgolion

    8. Adran 11 - Tir ysbytai

    9. Adran 12 - Meysydd chwarae cyhoeddus

    10. Adran 13 - Mangreoedd di-fwg ychwanegol

    11. Adran 14 - Darpariaeth bellach ynghylch mangreoedd di-fwg ychwanegol: anheddau

    12. Adran 15 - Cerbydau di-fwg

    13. Adran 16 - Mangreoedd di-fwg: esemptiadau

    14. Adran 17 - Arwyddion: mangreoedd di-fwg

    15. Adran 18 - Awdurdodau gorfodi

    16. Adran 19 - Pwerau mynediad

    17. Adran 20 - Gwarant i fynd i mewn i annedd

    18. Adran 21 - Gwarant i fynd i mewn i fangreoedd eraill

    19. Adran 22 - Darpariaeth atodol ynghylch pwerau mynediad

    20. Adran 23 - Pwerau arolygu etc.

    21. Adran 24 - Rhwystro etc. swyddogion

    22. Adran 25 - Eiddo a gedwir: apelau

    23. Adran 26 - Eiddo a gyfeddir: digolledu

    24. Adran 27 - Hysbysiadau cosb benodedig

    25. Adran 28 - Dehongli’r Bennod hon

   2. Pennod 2 - Manwerthwyr Tybaco a Chynhyrchion Nicotin

    1. Adran 30 - Dyletswydd i gynnal cofrestr o fanwerthwyr tybaco a chynhyrchion nicotin

    2. Adrannau 31 a 32 - Cais am gofnod yn y gofrestr a Chaniatáu cais

    3. Adran 33 - Dyletswydd i roi hysbysiad o newidiadau penodol

    4. Adran 34 - Dyletswydd i ddiwygio’r gofrestr

    5. Adran 35 - Mynediad i’r gofrestr

    6. Adran 36 - Mangreoedd a eithrir

    7. Adran 37 - Strwythurau symudol etc.

    8. Adran 38 - Troseddau

    9. Adran 39 - Swyddogion awdurdodedig

    10. Adran 40 - Pwerau mynediad

    11. Adrannau 41 a 42 - Gwarant i fynd i mewn i annedd a Gwarant i fynd i mewn i fangreoedd eraill

    12. Adran 43 - Darpariaeth atodol ynghylch pwerau mynediad

    13. Adran 44 - Pwerau arolygu etc.

    14. Adran 45 - Rhwystro etc. swyddogion

    15. Adran 46 - Pŵer i wneud pryniannau prawf

    16. Adran 47 - Eiddo a gedwir: apelau

    17. Adran 48 - Eiddo a gyfeddir: digolledu

    18. Adran 49 - Hysbysiadau cosb benodedig

    19. Adran 50 - Dehongli’r Bennod hon

   3. Pennod 3: Gwaharddiad Ar Werthu Tybaco a Chynhyrchion Nicotin

    1. Adran 51 - Gorchmynion mangre o dan gyfyngiad: trosedd o ran tybaco neu nicotin

   4. Pennod 4 - Rhoi Tybaco Etc. I Bersonau O Dan 18 Oed

    1. Adrannau 52 a 53 - Y drosedd o roi tybaco etc. i bersonau o dan 18 oed a Threfniadau mewn cysylltiad â rhoi tybaco etc.

    2. Adran 54 - Gorfodi

    3. Adran 55 - Dehongli’r Bennod hon

  4. Rhan 4

   Triniaethau Arbennig

   1. Adran 57 - Beth yw triniaeth arbennig?

   2. Adran 58 - Gofyniad i unigolyn sy’n rhoi triniaeth arbennig gael ei drwyddedu

   3. Adran 59 - Darpariaeth gyffredinol ynghylch trwyddedau triniaeth arbennig

   4. Adran 60 - Unigolion sydd wedi eu hesemptio

   5. Adran 61 - Dynodi unigolyn at ddibenion adran 58(3)

   6. Adran 62 - Meini prawf trwyddedu

   7. Adran 63 - Amodau trwyddedu mandadol

   8. Adran 64 - Ymgynghori ynghylch meini prawf trwyddedu ac amodau trwyddedau mandadol

   9. Adran 65 - Caniatâd neu wrthodiad mandadol i gais am drwydded triniaeth arbennig

   10. Adran 66 - Disgresiwn i ganiatáu cais am drwydded triniaeth arbennig

   11. Adran 67 - Caniatáu neu wrthod cais i adnewyddu

   12. Adran 68 - Dirymu trwydded triniaeth arbennig

   13. Adran 69 - Rhoi triniaeth arbennig yng nghwrs busnes: gofyniad i gael cymeradwyaeth

   14. Adran 70 - Cymeradwyo mangreoedd a cherbydau mewn cysylltiad â rhoi triniaeth arbennig

   15. Adran 71 - Tystysgrifau cymeradwyo

   16. Adran 72 - Terfynu cymeradwyaeth yn wirfoddol

   17. Adran 73 - Dirymu cymeradwyaeth

   18. Adran 74 - Dirymu cymeradwyaeth: gofynion hysbysu

   19. Adran 75 - Dyletswydd i gynnal cofrestr o drwyddedau triniaeth arbennig a mangreoedd a cherbydau a gymeradwywyd

   20. Adran 76 - Ffioedd

   21. Adran 77 - Hysbysiadau stop

   22. Adran 78 - Trwyddedau triniaeth arbennig: hysbysiadau camau adfer i ddeiliad trwydded

   23. Adran 79 - Mangreoedd a cherbydau a gymeradwywyd: hysbysiadau camau adfer ar gyfer mangre

   24. Adran 80 - Tystysgrif gwblhau

   25.  Adran 81 - Apelau

   26. Adran 82 - Troseddau

   27. Adran 83 - Swyddogion awdurdodedig

   28. Adran 84 - Pwerau mynediad etc.

   29. Adran 85 - Gwarant i fynd i mewn i annedd

   30. Adran 86 - Gwarant i fynd i mewn i fangreoedd eraill

   31. Adran 87 - Darpariaeth atodol ynghylch pwerau mynediad

   32. Adran 88 - Pwerau arolygu etc.

   33. Adran 89 - Rhwystro etc. swyddogion

   34. Adran 90 - Pŵer i wneud pryniannau prawf

   35. Adran 91 - Eiddo a gedwir: apelau

   36. Adran 92 - Eiddo a gyfeddir: digolledu

   37. Adran 93 - Pŵer i ychwanegu neu ddileu triniaethau arbennig

   38. Adran 94 - Dehongli’r Rhan hon

  5. Rhan 5

   Rhoi Twll Mewn Rhan Bersonol O’R Corff

   1. Adran 95 - Y drosedd o roi neu wneud trefniadau i roi twll mewn rhan bersonol o gorff plentyn

   2. Adran 96 - Beth yw rhoi twll mewn rhan bersonol o’r corff?

   3. Adran 97 - Camau gorfodi gan awdurdodau lleol

   4. Adran 98 - Swyddogion awdurdodedig

   5. Adran 99 - Pwerau mynediad

   6. Adran 100 - Gwarant i fynd i mewn i annedd

   7. Adran 101 - Gwarant i fynd i mewn i fangreoedd eraill

   8. Adran 102 - Darpariaeth atodol ynghylch pwerau mynediad

   9. Adran 103 - Pwerau arolygu etc.

   10. Adran 104 - Rhwystro etc. cwnstabl neu swyddog

   11. Adran 105 - Pŵer i wneud pryniannau prawf

   12. Adran 106 - Eiddo a gedwir: apelau

   13. Adran 107 - Eiddo a gyfeddir: digolledu

  6. Rhan 6

   Asesiadau O’R Effaith Ar Iechyd

   1. Adran 108 - Y gofyniad i gynnal asesiadau o’r effaith ar iechyd

   2. Adran 109 - Asesiadau o’r effaith ar iechyd: eu cyhoeddi a’u hystyried

   3. Adran 110 - Ystyr “corff cyhoeddus”

  7. Rhan 7

   Gwasanaethau Fferyllol

   1. Adran 111 - Asesiadau o anghenion fferyllol

   2. Adran 112 - Rhestrau fferyllol

  8. Rhan 8

   Darparu Toiledau

   1. Adran 113 - Strategaethau toiledau lleol: llunio ac adolygu

   2. Adran 114 - Strategaethau toiledau lleol: datganiad cynnydd interim

   3. Adran 115 - Strategaethau toiledau lleol: ymgynghori

   4. Adran 116 - Pŵer awdurdod lleol i ddarparu toiledau cyhoeddus

   5. Adran 117 - Pŵer i wneud is-ddeddfau mewn perthynas â thoiledau

   6. Adran 118 - Diwygiadau canlyniadol

  9. Rhan 9

   Amrywiol a Chyffredinol

   1. Adran 119 - Derbyniadau cosb benodedig ar gyfer troseddau sgorio hylendid bwyd

   2. Adrannau 120 a 121 - Troseddau gan gyrff corfforaethol, partneriaethau a chymdeithasau anghorfforedig eraill

   3. Adran 122 - Rhoi hysbysiadau

   4. Adran 123 - Rheoliadau

   5. Adran 124 - Dehongli

   6. Adran 125 - Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc.

   7. Adran 126 - Dod i rym

   8. Adran 127 - Enw byr

  10. Atodlen 1 - Cosbau penodedig

  11. Atodlen 2 - Ysmygu: diwygiadau canlyniadol

  12. Atodlen 3 - Darpariaeth bellach mewn cysylltiad â thrwyddedau triniaeth arbennig

  13. Atodlen 4  - Darparu toiledau: diwygiadau canlyniadol

 5. Cofnodion Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Explanatory Notes Table of contents

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources