(a gyflwynir gan adran 76)

ATODLEN 23DIWYGIADAU I DDEDDF CASGLU A RHEOLI TRETHI (CYMRU) 2016

1Mae DCRhT wedi ei diwygio fel a ganlyn.

2Yn adran 1 (trosolwg o’r Ddeddf), ar ôl paragraff (b) mewnosoder—

(ba)mae Rhan 3A yn gwneud darpariaeth ynghylch gwrthweithio trefniadau osgoi trethi mewn perthynas â threthi datganoledig;.

3Yn y testun Cymraeg, yn adran 37 (trosolwg o’r Rhan), ym mharagraff (f), yn lle “ymwared” rhodder “ryddhad”.

4Ym Mhennod 2 o Ran 3, ym mhennawd y bennod hepgorer “TRETHDALWR”.

5Yn adran 38 (dyletswydd i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel)—

(a)yn is-adran (1)—

(i)ym mharagraff (a), yn lle’r geiriau o “ddychwelyd” i’r diwedd rhodder “ddangos bod y ffurflen dreth yn gywir ac yn gyflawn,”;

(ii)yn lle paragraff (b) rhodder—

(b)storio unrhyw gofnodion y gall fod eu hangen at y diben hwnnw yn ddiogel.;

(b)yn is-adran (2)—

(i)yn lle “diwrnod”, yn y tri lle y mae’n ymddangos, rhodder “dyddiad”;

(ii)ym mharagraff (b), yn lle’r geiriau o “pan fydd” i’r diwedd rhodder “fydd cyfnod yr ymholiad yn dod i ben (gweler adran 43(1A)).”;

(c)yn lle is-adran (3) rhodder—

(3)Ystyr y “dyddiad perthnasol” yw 6 mlynedd i ba un bynnag o’r canlynol sydd hwyraf—

(a)y dyddiad ffeilio, a

(b)os dychwelwyd y ffurflen dreth a’i diwygio wedi hynny o dan adran 41, y dyddiad y rhoddir hysbysiad o’r diwygiad o dan yr adran honno.

(3A)Ond os yw ACC yn pennu dyddiad cynharach o dan yr is-adran hon, ystyr y “dyddiad perthnasol” yw’r dyddiad a bennir.;

(d)yn is-adran (4)—

(i)yn lle “diwrnodau” rhodder “dyddiadau”;

(ii)yn lle “(3)(b)” rhodder “(3A)”;

(e)yn lle is-adran (5) rhodder—

(5)Yn y Bennod hon, mae “cofnodion” yn cynnwys dogfennau ategol (er enghraifft, cyfrifon, llyfrau, gweithredoedd, contractau, talebau a derbynebau).;

(f)hepgorer is-adrannau (6) i (8);

(g)mae pennawd yr adran yn newid i “Dyletswydd i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel: achosion pan fo’n ofynnol dychwelyd ffurflen dreth”.

6Ar ôl adran 38 mewnosoder—

38ADyletswydd i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel: trafodiadau tir nad oes angen dychwelyd ffurflen dreth mewn cysylltiad â hwy

(1)Mae’r adran hon yn gymwys mewn perthynas â thrafodiad tir, ac eithrio trafodiad o fath a restrir yn adran 65(4) o DTTT, nad yw’n ofynnol dychwelyd ffurflen dreth mewn cysylltiad ag ef.

(2)Rhaid i’r prynwr mewn trafodiad tir y mae’r adran hon yn gymwys iddo—

(a)cadw unrhyw gofnodion y gall fod eu hangen i alluogi’r prynwr i ddangos nad yw’n ofynnol dychwelyd ffurflen dreth, a

(b)storio unrhyw gofnodion y gall fod eu hangen at y diben hwnnw yn ddiogel.

(3)Rhaid storio’r cofnodion yn ddiogel hyd ddiwedd y dyddiad perthnasol.

(4)Y “dyddiad perthnasol” yw chwe mlynedd i’r dyddiad y mae’r trafodiad yn cael effaith.

(5)Ond os yw ACC yn pennu dyddiad cynharach o dan yr is-adran hon, y “dyddiad perthnasol” yw’r dyddiad a bennir.

(6)Caniateir pennu dyddiau gwahanol at ddibenion gwahanol o dan is-adran (5).

(7)Yn is-adran (4), mae i’r “dyddiad y mae’r trafodiad yn cael effaith” yr un ystyr ag yn DTTT.

7Yn adran 39 (storio gwybodaeth etc. yn ddiogel), ar ôl “38” mewnosoder “neu 38A”.

8Ar ôl adran 39 mewnosoder—

39APŵer i wneud rheoliadau ynghylch cofnodion

Caiff Gweinidogion Cymru drwy reoliadau ddarparu bod y cofnodion y mae’n ofynnol eu cadw a’u storio’n ddiogel o dan y Bennod hon yn cynnwys cofnodion o ddisgrifiad a ragnodir gan y rheoliadau, neu ddarparu nad ydynt yn cynnwys cofnodion o’r fath.

9Yn adran 40 (ystyr dyddiad ffeilio), yn lle “Yn y Ddeddf hon” rhodder “Yn Neddfau Trethi Cymru”.

10Yn adran 41 (trethdalwr yn diwygio ffurflen dreth), yn lle is-adran (3) rhodder—

(3)Y dyddiad perthnasol yw’r dyddiad ffeilio.

(3A)Ond os yw Gweinidogion Cymru yn rhagnodi dyddiad arall mewn rheoliadau o dan yr is-adran hon, y dyddiad perthnasol yw’r dyddiad hwnnw.

11Yn adran 42 (ACC yn cywiro ffurflen dreth)—

(a)ar ôl is-adran (4) mewnosoder—

(4A)Os yw swm neu swm ychwanegol o dreth ddatganoledig yn daladwy o ganlyniad i gywiriad a wneir o dan yr adran hon, rhaid i’r person a ddychwelodd y ffurflen dreth dalu’r swm, neu’r swm ychwanegol, cyn diwedd y cyfnod o 30 o ddiwrnodau sy’n dechrau â’r diwrnod y dyroddir hysbysiad am y cywiriad.;

(b)yn is-adran (5)(a), ar ôl “ffurflen dreth” mewnosoder “o dan adran 41”.

12Yn adran 43 (hysbysiad ymholiad)—

(a)yn is-adran (1), yn lle’r geiriau o “o 12 mis” i’r diwedd rhodder “ymholiad (ond gweler is-adran (1B)).”;

(b)ar ôl is-adran (1) mewnosoder—

(1A)Y cyfnod ymholiad ar gyfer ffurflen dreth yw’r cyfnod o 12 mis sy’n dechrau â’r dyddiad perthnasol.

(1B)Ond caiff ACC wneud ymholiad ynghylch ffurflen dreth ar ôl i’r cyfnod ymholiad ddod i ben—

(a)os dychwelir y ffurflen dreth mewn cysylltiad â thrafodiad tir,

(b)ar ôl dychwelyd y ffurflen dreth, os dychwelir ffurflen dreth bellach mewn cysylltiad â’r un trafodiad tir,

(c)os yw ACC wedi dyroddi hysbysiad ymholiad i’r ffurflen dreth bellach, a

(d)os yw ACC yn credu bod angen gwneud ymholiad i’r ffurflen dreth a grybwyllir ym mharagraff (a).;

(c)yn is-adran (2), ar y dechrau, mewnosoder “At ddibenion is-adran (1A),”;

(d)yn is-adran (3), yn lle’r geiriau “o ganlyniad i ddiwygio’r ffurflen dreth o dan adran 41” rhodder—

(a)o ganlyniad i ddiwygio’r ffurflen dreth o dan adran 41, neu

(b)yn rhinwedd is-adran (1B);

(e)ar ôl is-adran (3) mewnosoder—

(4)Yn is-adran (1B), ystyr “ffurflen dreth bellach” yw ffurflen dreth bellach a ddychwelir o dan DTTT.

13Yn adran 45 (diwygio ffurflen dreth yn ystod ymholiad er mwyn osgoi colli treth)—

(a)yn is-adran (1)(a), yn lle “sy’n daladwy” rhodder “sydd i’w godi”;

(b)yn is-adran (5), yn lle “adran 46” rhodder “adrannau 45A a 46”.

14Ar ôl adran 45 mewnosoder—

45ATrethdalwr yn diwygio ffurflen dreth pan fydd ymholiad yn mynd rhagddo

(1)Mae’r adran hon yn gymwys os yw person sydd wedi dychwelyd ffurflen dreth yn ei diwygio yn ystod y cyfnod pan fydd ymholiad i’r ffurflen dreth yn mynd rhagddo.

(2)At ddibenion adran 44 (cwmpas ymholiad), mae’r diwygiad i’w drin fel rhywbeth a gynhwysir ar y ffurflen dreth.

(3)Mae’r diwygiad yn cael effaith ar y diwrnod y mae’r ymholiad yn cael ei gwblhau oni bai bod ACC yn datgan yn yr hysbysiad cau a ddyroddir o dan adran 50—

(a)bod y diwygiad wedi ei ystyried wrth lunio’r diwygiadau sy’n ofynnol i roi effaith i gasgliadau ACC, neu

(b)mai casgliad ACC yw bod y diwygiad yn anghywir.

15Yn adran 50 (cwblhau ymholiad), yn is-adran (4), yn lle “sydd i’w godi” rhodder “sy’n daladwy”.

16Yn adran 52 (dyfarniad o’r dreth sydd i’w chodi os na ddychwelir ffurflen dreth), yn is-adran (5), yn lle “o ganlyniad i ddyfarniad” rhodder “yn unol â dyfarniad”.

17Yn y testun Cymraeg, yn adran 54 (asesu treth a gollir), ym mharagraff (c), yn lle “ymwared” rhodder “rhyddhad”.

18Yn adran 58 (amodau ar gyfer gwneud asesiadau ACC)—

(a)yn is-adran (1)(a)—

(i)yn lle “ddau” rhodder “tri”;

(ii)yn lle “(2) a (3)” rhodder “(2), (3) a (3A)”;

(b)yn lle is-adran (3) rhodder—

(3)Yr ail achos yw—

(a)pan fo ffurflen dreth wedi ei dychwelyd,

(b)pan fo hawl ACC i ddyroddi hysbysiad ymholiad i’r ffurflen dreth wedi dod i ben, neu pan fo wedi cwblhau ei ymholiadau iddi, ac

(c)ar yr adeg y daeth yr hawl honno ar ran ACC i ben neu y cwblhaodd yr ymholiadau hynny, na ellid bod wedi disgwyl yn rhesymol iddo fod yn ymwybodol o’r sefyllfa a grybwyllir yn adran 54 na 55 ar sail gwybodaeth a ddarparwyd i ACC cyn yr adeg honno.;

(c)ar ôl is-adran (3) mewnosoder—

(3A)Y trydydd achos yw pan fo ACC yn gwneud addasiad o dan y rheol gyffredinol yn erbyn osgoi trethi (gweler Rhan 3A, ac adran 81E yn benodol).;

(d)yn is-adran (4)—

(i)ar ôl “ACC”, mewnosoder “yn yr achos cyntaf na’r ail achos”;

(ii)ym mharagraff (a), yn lle “yn y ffurflen dreth” rhodder “mewn ffurflen dreth”.

19Yn adran 59 (terfynau amser ar gyfer asesiadau ACC), yn is-adran (7), yn y diffiniad o “dyddiad perthnasol”—

(a)cyn paragraff (a), mewnosoder—

(za)os na ddychwelwyd ffurflen dreth, y dyddiad erbyn pryd y mae ACC yn credu iddi fod yn ofynnol dychwelyd ffurflen dreth,;

(b)ym mharagraff (a), yn lle “y ffurflen dreth”, yn y lle cyntaf y mae’n digwydd, rhodder “ffurflen dreth”.

20Yn adran 61 (y weithdrefn asesu), hepgorer is-adran (3).

21Yn y testun Cymraeg, ym mhennawd Pennod 7 o Ran 3 (ymwared yn achos asesiad gormodol neu dreth a ordalwyd), yn lle “YMWARED” rhodder “RHYDDHAD”.

22Yn y testun Cymraeg, yn adran 62 (hawlio ymwared yn achos asesiad dwbl)—

(a)yn lle “ymwared” rhodder “ryddhad”;

(b)ym mhennawd yr adran, yn lle “ymwared” rhodder “rhyddhad”.

23Yn adran 63 (hawlio ymwared rhag treth a ordalwyd etc.)—

(a)yn is-adran (1)(b), ar ôl “dyfarniad” rhodder “ACC”;

(b)yn y testun Cymraeg, yn is-adran (2), yn lle “ei ryddhau ohono” rhodder “ollwng y swm”;

(c)yn is-adran (3)—

(i)yn y testun Cymraeg, yn lle “ymwared” rhodder “rhyddhad”;

(ii)yn lle “y Ddeddf hon” rhodder “Deddfau Trethi Cymru”;

(d)yn is-adran (4), yn lle “64” rhodder “63A”;

(e)yn y testun Cymraeg, ym mhennawd yr adran, yn lle “ymwared” rhodder “rhyddhad”.

24Ar ôl adran 63 mewnosoder—

63AHawlio rhyddhad mewn cysylltiad â threth trafodiadau tir: rheoliadau yn peidio â chael effaith

(1)Os yw—

(a)yn rhinwedd adran 26(2) o DTTT, y bandiau treth a’r cyfraddau treth a bennir mewn rheoliadau a wrthodir yn gymwys i drafodiad trethadwy, a

(b)o ganlyniad, swm y dreth trafodiadau tir sydd i’w godi mewn cysylltiad â’r trafodiad yn fwy na’r swm a fyddai wedi bod i’w godi fel arall,

caiff y prynwr yn y trafodiad wneud hawliad i ACC am ollwng neu ad-dalu’r swm o dreth trafodiadau tir na fyddai wedi bod i’w godi pe na bai’r rheoliadau a wrthodir wedi eu gwneud.

(2)Pan fo ACC yn penderfynu rhoi effaith i hawliad o dan is-adran (1) rhaid iddo hefyd ollwng neu ad-dalu unrhyw gosb neu log sy’n perthyn i’r swm o dreth a ollyngir neu a ad-delir.

(3)Mae unrhyw gosb neu log yn perthyn i swm o dreth at y diben hwn i’r graddau⁠—

(a)y mae i’w phriodoli neu i’w briodoli i’r swm, a

(b)na fyddid wedi mynd iddo oni bai am gymhwyso’r bandiau treth a’r cyfraddau treth a bennir yn y rheoliadau a wrthodir i’r trafodiad o dan sylw.

(4)Rhaid i hawliad o dan is-adran (1) gael ei wneud cyn diwedd y cyfnod o 12 mis sy’n dechrau â’r hwyraf o—

(a)y dyddiad y mae’r rheoliadau a wrthodir yn peidio â chael effaith, neu

(b)dyddiad ffeilio ffurflen dreth sy’n cynnwys asesiad o’r dreth sydd i’w chodi a gyfrifir gan ddefnyddio’r bandiau treth a’r cyfraddau treth a bennir yn y rheoliadau a wrthodir.

(5)Mae hawliad o dan is-adran (1) i’w drin fel pe bai’n ddiwygiad a wneir o dan adran 41 i’r asesiad o’r dreth sydd i’w chodi sydd wedi ei gynnwys mewn ffurflen dreth.

(6)Yn yr adran hon—

 • mae i “rheoliadau a wrthodir” (“rejected regulations”) yr ystyr a roddir gan adran 26(1)(a) o DTTT;

 • mae i “trafodiad trethadwy” (“chargeable transaction”) yr ystyr a roddir gan adran 17 o’r Ddeddf honno.

25(1)Yn adran 64 (gwrthod hawliadau am ymwared oherwydd cyfoethogi anghyfiawn)—

(a)ar ôl “63” mewnosoder “neu 63A”;

(b)yn y testun Cymraeg—

(i)yn lle “ymwared” rhodder “ryddhad”;

(ii)yn lle “ryddhau’r” rhodder “ollwng y”.

(2)Enw newydd pennawd yr adran yw “Gwrthod hawliadau am ryddhad oherwydd cyfoethogi anghyfiawn”.

26Yn y testun Cymraeg, yn adran 65 (cyfoethogi anghyfiawn: darpariaeth bellach)—

(a)yn is-adran (1)(a), yn lle “y byddai person o’r fath i’w ryddhau ohono” rhodder “i’w ollwng”;

(b)yn is-adran (2)(a), yn lle “ei ryddhau ohono” rhodder “ollwng y swm”.

27Yn adran 66 (cyfoethogi anghyfiawn: trefniadau talu’n ôl)—

(a)yn is-adran (2), ar ôl “63” mewnosoder “neu 63A”;

(b)yn y testun Cymraeg, yn is-adran (2)(a), yn lle “ryddhau” rhodder “ollwng”.

28Yn adran 67 (achosion pan na fo angen i ACC roi effaith i hawliad)—

(a)yn y testun Cymraeg, yn is-adran (1), yn lle “ymwared” rhodder “ryddhad”;

(b)yn is-adran (2)(a), ar ôl “hawliad” mewnosoder “neu ddewis”;

(c)yn is-adran (2)(b), yn lle “hawliad, neu fethu â gwneud hawliad” rhodder “hawliad neu ddewis, neu fethu â gwneud hawliad neu ddewis”;

(d)ar ôl is-adran (2) mewnosoder—

(2A)Yn is-adran (2), ystyr “dewis” yw dewis a wneir o dan baragraff 3, 5 neu 12 o Atodlen 15 i DTTT (rhyddhadau sy’n ymwneud â thai cymdeithasol).;

(e)yn y testun Cymraeg, yn is-adran (3), yn lle “ymwared” rhodder “rhyddhad”;

(f)yn y testun Cymraeg, yn is-adran (4), yn lle “ymwared” rhodder “rhyddhad” (yn y ddau le y mae’n ymddangos).

29Yn adran 68 (gwneud hawliadau)—

(a)yn is-adran (1), yn lle “neu 63” rhodder “, 63 neu 63A”;

(b)yn y testun Cymraeg, yn is-adran (3)(a), yn lle “ryddhau” rhodder “ollwng”.

30Yn adran 69 (dyletswydd i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel), yn is-adran (1), yn lle “neu 63” rhodder “, 63 neu 63A”.

31Yn adran 71 (hawlydd yn diwygio hawliad), yn is-adran (1), yn lle “neu 63” rhodder “, 63 neu 63A”.

32Yn y testun Cymraeg, yn adran 73 (rhoi effaith i hawliadau a diwygiadau), yn is-adran (1)(b), yn lle “ryddhau’r hawlydd o dreth ddatganoledig neu ei had-dalu iddo” rhodder “ollwng y swm o dreth ddatganoledig neu ei ad-dalu i’r hawlydd”.

33Yn y testun Cymraeg, yn adran 77 (rhoi effaith i ddiwygiadau o dan adran 75), yn is-adran (1)(b), yn lle “ryddhau’r hawlydd ohoni” rhodder “ei gollwng”.

34Yn adran 81 (setliadau contract)—

(a)ar ôl is-adran (1) mewnosoder—

(1A)Yn adran 63A(1), mae’r cyfeiriad at ad-dalu swm o dreth trafodiadau tir yn cynnwys ad-dalu swm a delir gan berson o dan setliad contract mewn cysylltiad â’r swm hwnnw o dreth trafodiadau tir.;

(b)yn is-adran (4), ar ôl “63” mewnosoder “neu 63A”.

35Yn adran 90 (gwneud gwybodaeth a dogfennau yn ofynnol mewn perthynas â grŵp o ymgymeriadau)—

(a)yn is-adran (1), yn lle “ymgymeriad arall (“is-ymgymeriad”)” rhodder “is-ymgymeriad”;

(b)yn is-adran (4), yn lle’r geiriau o “adran 1162” i’r diwedd rhodder “adrannau 1161 a 1162 o Ddeddf Cwmnïau 2006 (p. 46) ac Atodlen 7 iddi, ond o ran cymhwyso’r adran hon i dreth trafodiadau tir, mae adran 1161(1)(b) o’r Ddeddf 2006 honno yn cael effaith fel pe bai’r geiriau “carrying on a trade or business, with or without a view to profit” wedi eu hepgor.”

36Yn adran 95, (cydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth), yn is-adran (1)(a) ar ôl “hysbysiad” mewnosoder “(neu unrhyw gyfnod hwy y bydd ACC a’r person yn cytuno arno)”.

37Yn y testun Cymraeg, yn adran 100 (hysbysiadau trethdalwyr ar ôl dychwelyd ffurflen dreth), yn is-adran (5)(c), yn lle “ymwared” rhodder “rhyddhad”.

38Yn adran 116(1) (dim adolygu nac apelio yn erbyn cymeradwyaeth y tribiwnlys), yn lle “Ddeddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007 (p. 15)” rhodder “DTLlG”.

39Yn adran 118 (cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth ar y dyddiad ffeilio neu cyn hynny), ar ôl “Mae person” mewnosoder “y mae’n ofynnol iddo ddychwelyd ffurflen dreth”.

40Yn adran 119 (cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth o fewn 6 mis wedi’r dyddiad ffeilio), yn is-adran (1), ar ôl “Mae person” mewnosoder “y mae’n ofynnol iddo ddychwelyd ffurflen dreth”.

41Yn adran 120 (cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth o fewn 12 mis wedi’r dyddiad ffeilio)—

(a)yn is-adran (1), ar ôl “Mae person” mewnosoder “y mae’n ofynnol iddo ddychwelyd ffurflen dreth”, a

(b)yn is-adran (2), yn lle’r geiriau o “yw’r mwyaf o” i’r diwedd rhodder yw—

(a)£300, neu

(b)swm uwch, heb fod yn fwy na 95% o’r swm o dreth ddatganoledig y byddai’r person wedi bod yn agored i’w dalu pe byddai’r ffurflen dreth wedi ei dychwelyd.

42Yn lle adran 122 rhodder—

122Cosb am fethu â thalu treth mewn pryd

(1)Mae person yn agored i gosb os yw’r person wedi methu â thalu swm o dreth ddatganoledig ar y dyddiad cosbi neu cyn hynny mewn cysylltiad â’r swm hwnnw.

(2)Y gosb yw 5% o swm y dreth nas talwyd.

(3)Yn yr adran hon ac yn adran 122A, y dyddiad cosbi mewn cysylltiad â swm o dreth ddatganoledig a bennir yng ngholofn 3 o Dabl A1 yw’r dyddiad a bennir yng ngholofn 4.

TABL A1

EitemY dreth ddatganoledigSwm y drethY dyddiad cosbi
1Treth trafodiadau tirSwm (neu swm ychwanegol) sy’n daladwy o ganlyniad i ffurflen dreth a ddychwelir gan y prynwr mewn trafodiad tir (oni bai bod y swm o fewn eitem 8 neu 9).Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl dyddiad ffeilio’r ffurflen dreth.
2Treth gwarediadau tirlenwiSwm a ddatgenir mewn ffurflen dreth.Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl dyddiad ffeilio’r ffurflen dreth.
3Unrhyw dreth ddatganoledigSwm sy’n daladwy o ganlyniad i ddyfarniad ACC a wneir yn lle ffurflen dreth.Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad erbyn pryd y mae ACC yn credu iddi fod yn ofynnol dychwelyd y ffurflen dreth.
4Unrhyw dreth ddatganoledigSwm sy’n daladwy o ganlyniad i asesiad ACC a wneir yn lle ffurflen dreth (oni bai bod y swm o fewn eitem 7).Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad erbyn pryd y mae ACC yn credu iddi fod yn ofynnol dychwelyd y ffurflen dreth.
5Unrhyw dreth ddatganoledigSwm (neu swm ychwanegol) sy’n daladwy o ganlyniad i asesiad ACC a wneir pan fo ffurflen dreth wedi ei dychwelyd.Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad erbyn pryd y mae’n ofynnol talu’r swm (neu’r swm ychwanegol).
6Unrhyw dreth ddatganoledigSwm (neu swm ychwanegol) sy’n daladwy o ganlyniad i ddiwygiad neu gywiriad i ffurflen dreth.Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad erbyn pryd y mae’n ofynnol talu’r swm (neu’r swm ychwanegol).
7Unrhyw dreth ddatganoledigSwm (neu swm ychwanegol) sy’n daladwy o ganlyniad i asesiad ACC a wneir at ddibenion gwneud addasiad i wrthweithio mantais drethiannol (gweler Rhan 3A) mewn achos pan na fo ffurflen dreth y mae gan ACC reswm i gredu ei bod yn ofynnol ei dychwelyd wedi ei dychwelyd mewn gwirionedd.Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad erbyn pryd y mae’n ofynnol talu’r swm (neu’r swm ychwanegol).
8Treth trafodiadau tirPan wneir cais gohirio o dan adran 58 o DTTT, swm gohiriedig y mae’n ofynnol ei dalu yn rhinwedd adran 61(1) o’r Ddeddf honno.Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad erbyn pryd y mae’n ofynnol talu’r swm gohiriedig.
9Treth trafodiadau tirPan wneir cais gohirio o dan adran 58 o DTTT, swm a wrthodir o fewn ystyr adran 61(2)(a) o’r Ddeddf honno.Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad erbyn pryd y mae’n ofynnol talu’r swm a wrthodir.
10Treth gwarediadau tirlenwiSwm a godir gan hysbysiad codi treth a ddyroddir o dan adran 48 neu 49 o DTGT.Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad erbyn pryd y mae’n ofynnol talu’r swm.
11Unrhyw dreth ddatganoledigSwm gohiriedig o fewn ystyr adran 181G(2).Y dyddiad sydd 30 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad y mae’r cyfnod gohirio yn dod i ben (gweler adran 181G ynglŷn â chyfrifo cyfnodau gohirio).

(4)Yn yr adran hon, mae i “swm gohiriedig” yr un ystyr ag yn adran 58(6)(a) DTTT.

(5)Caiff Gweinidogion Cymru addasu Tabl A1 drwy reoliadau.

122ACosbau pellach am barhau i fethu â thalu treth ddatganoledig

(1)Mae’r adran hon yn gymwys pan fo person yn agored i gosb o dan adran 122 mewn cysylltiad â methu â thalu swm o dreth ddatganoledig ar y dyddiad cosbi ar gyfer y swm hwnnw, neu cyn hynny.

(2)Os yw unrhyw swm yn parhau i fod heb ei dalu ar ôl diwedd y cyfnod o 6 mis sy’n dechrau â’r diwrnod sydd 30 o ddiwrnodau cyn y dyddiad cosbi, mae’r person yn agored i gosb bellach.

(3)Y gosb bellach yw 5% o’r swm sy’n parhau i fod heb ei dalu.

(4)Os yw unrhyw swm yn parhau i fod heb ei dalu ar ôl diwedd y cyfnod o 12 mis sy’n dechrau â’r diwrnod sydd 30 o ddiwrnodau cyn y dyddiad cosbi, mae’r person yn agored i ail gosb bellach.

(5)Yr ail gosb bellach yw 5% o’r swm sy’n parhau i fod heb ei dalu.

43Hepgorer adrannau 123 a 124.

44Yn adran 125 (gostyngiad arbennig i’r gosb), ar ôl is-adran (2) mewnosoder—

(2A)Ond gall “amgylchiadau arbennig” gynnwys y ffaith fod ACC wedi cytuno y caiff person dalu swm o dreth ddatganoledig mewn rhandaliadau dros gyfnod cytunedig.

45Yn adran 126 (esgus rhesymol dros fethu â dychwelyd ffurflen dreth neu dalu treth), yn is-adran (2), ar ôl “adran 122” mewnosoder “neu 122A”.

46Yn adran 127 (asesu cosbau)—

(a)yn is-adran (5), ar ôl “adran 122” mewnosoder “neu 122A”, a

(b)yn is-adran (6), ar ôl “adran 122” mewnosoder “neu 122A”.

47Yn adran 128 (terfyn amser ar gyfer asesu cosbau o dan Bennod 2)—

(a)yn is-adran (1), hepgorer y geiriau “mewn cysylltiad ag unrhyw swm”;

(b)yn is-adran (4), yn lle “122(2)” rhodder “122(3)”;

(c)yn is-adran (5), yn lle’r geiriau “yw’r diweddaraf o’r cyfnodau a ganlyn” rhodder “yw”.

48Yn adran 130 (swm y gosb am anghywirdeb mewn dogfen a roddir i ACC)—

(a)yn is-adran (1), ar ôl “am anghywirdeb bwriadol yw” mewnosoder “swm heb fod yn fwy na”, a

(b)yn is-adran (2), ar ôl “am anghywirdeb diofal yw” mewnosoder “swm heb fod yn fwy na”.

49Yn adran 132 (cosb am anghywirdeb bwriadol mewn dogfen a roddir i ACC gan berson arall), yn is-adran (4), ar ôl “o dan yr adran hon yw” mewnosoder “swm heb fod yn fwy na”.

50Yn adran 133 (cosb am fethu â hysbysu ynghylch tanasesiad neu danddyfarniad), yn is-adran (3), ar ôl “o dan yr adran hon yw” mewnosoder “swm heb fod yn fwy na”.

51Yn adran 141 (asesu cosbau o dan Bennod 3), yn is-adran (5), yn lle’r geiriau “yw’r diweddaraf o’r cyfnodau a ganlyn” rhodder “yw”.

52Yn y testun Cymraeg, yn adran 142 (dehongli Pennod 3), ym mharagraff (c), yn lle “ymwared” rhodder “ryddhad” (yn y ddau le y mae’n ymddangos).

53Yn adran 143 (cosb am fethu â chadw cofnodion a’u storio’n ddiogel), yn is-adran (1), ar ôl “38” mewnosoder “, 38A”.

54Yn adran 144 (esgus rhesymol am fethu â chadw cofnodion a’u storio’n ddiogel), yn is-adran (1), ar ôl “38” mewnosoder “, 38A”.

55Yn adran 145 (asesu cosbau o dan adran 143), yn is-adran (2), ar ôl “38” mewnosoder “, 38A”.

56Ar ôl adran 154 (talu cosbau) mewnosoder—

154AAtebolrwydd cynrychiolwyr personol

(1)Os yw person sy’n agored i gosb (“P”) wedi marw, caniateir i unrhyw gosb y gellid bod wedi ei hasesu mewn perthynas â P gael ei hasesu mewn perthynas â chynrychiolwyr personol P.

(2)Mae unrhyw gosb a asesir felly i’w thalu o ystad P.

57Hepgorer y croes-bennawd mewn llythrennau italig yn union cyn adran 157.

58Yn lle adrannau 157 a 158 rhodder—

157Llog taliadau hwyr ar drethi datganoledig

(1)Mae’r adran hon yn gymwys i swm o dreth ddatganoledig—

(a)sydd wedi ei ddatgan mewn ffurflen dreth fel—

(i)y dreth sydd i’w chodi, neu

(ii)os yw’r ffurflen dreth yn ffurflen dreth bellach a wneir gan y prynwr mewn trafodiad tir, y dreth trafodiadau tir (neu’r dreth trafodiadau tir ychwanegol) sy’n daladwy;

(b)sy’n daladwy—

(i)o ganlyniad i ddiwygiad i ffurflen dreth o dan adran 41, 45 neu 50;

(ii)o ganlyniad i gywiriad i ffurflen dreth o dan adran 42;

(iii)yn unol ag asesiad a wnaed yn ychwanegol at ffurflen dreth o dan adran 54 neu 55, neu

(c)sy’n daladwy yn unol ag—

(i)dyfarniad o dan adran 52, neu

(ii)asesiad o dan adran 54 neu 55,

a wnaed yn lle ffurflen dreth yr oedd yn ofynnol ei dychwelyd.

(2)Os na chaiff y swm ei dalu cyn dyddiad dechrau’r llog taliadau hwyr, mae’r swm yn dwyn llog (y cyfeirir ato yn y Rhan hon fel “llog taliadau hwyr”) ar y gyfradd llog taliadau hwyr ar gyfer y cyfnod—

(a)sy’n dechrau â dyddiad dechrau’r llog taliadau hwyr, a

(b)sy’n dod i ben â’r dyddiad talu.

(3)Dyddiad dechrau’r llog taliadau hwyr yw—

(a)yn achos swm sydd o fewn is-adran (1)(a) neu (b), y dyddiad ar ôl dyddiad ffeilio’r ffurflen dreth;

(b)yn achos swm sydd o fewn is-adran (1)(c), y dyddiad ar ôl dyddiad ffeilio’r ffurflen dreth yr oedd yn ofynnol ei dychwelyd.

(4)Ond pan fo adran 160 yn gymwys, dyddiad dechrau’r llog taliadau hwyr yw’r dyddiad a bennir yn yr adran honno.

157ALlog taliadau hwyr ar gosbau

(1)Mae’r adran hon yn gymwys i swm o gosb y mae’n ofynnol ei dalu o dan Ran 5 o’r Ddeddf hon.

(2)Os na thelir y swm ar y dyddiad y mae’n ofynnol ei dalu neu cyn hynny, mae’r swm yn dwyn llog (y cyfeirir ato yn y Rhan hon fel “llog taliadau hwyr”) ar y gyfradd llog taliadau hwyr ar gyfer y cyfnod—

(a)sy’n dechrau â’r diwrnod canlynol, a

(b)sy’n dod i ben â’r dyddiad talu.

(3)Ond pan fo adran 160 yn gymwys, dyddiad dechrau’r llog taliadau hwyr yw’r dyddiad a bennir yn yr adran honno.

158Llog taliadau hwyr: atodol

(1)Mae’r adran hon yn gymwys at ddibenion adrannau 157 a 157A.

(2)Nid yw llog taliadau hwyr yn daladwy ar log taliadau hwyr.

(3)Caiff dyddiad dechrau llog taliadau hwyr fod yn ddiwrnod nad yw’n ddiwrnod busnes o fewn ystyr adran 92 o Ddeddf Biliau Cyfnewid 1882 (p. 61).

(4)Mae’r dyddiad talu, mewn perthynas â swm, yn cynnwys y dyddiad y caiff y swm ei osod yn erbyn swm sy’n daladwy gan ACC.

(5)Mae i “cyfradd llog taliadau hwyr” yr ystyr a roddir gan adran 163(1).

59Hepgorer adran 159 (dyddiad dechrau’r llog taliadau hwyr: diwygiadau i asesiadau etc.) a’r croes-bennawd mewn llythrennau italig sy’n union cyn yr adran honno.

60Yn adran 169 (achos yn llys yr ynadon), ar ôl is-adran (5) mewnosoder—

(5A)Pan fo swm perthnasol yn cynnwys swm o dreth trafodiadau tir y mae ACC wedi cytuno y gellir gohirio ei dalu, rhaid anwybyddu unrhyw gyfnod gohirio mewn cysylltiad â’r swm hwnnw (fel y’i pennir o dan Bennod 3 o Ran 6 o DTTT) wrth gyfrifo’r cyfnod o 12 mis y cyfeirir ato yn is-adran (4) neu (5).

(5B)Pan fo swm perthnasol yn cynnwys swm a gaiff ei drin fel swm gohiriedig yn rhinwedd adran 181G, rhaid anwybyddu unrhyw gyfnod gohirio mewn cysylltiad â’r swm hwnnw (fel y’i pennir o dan yr adran honno) wrth gyfrifo’r cyfnod o 12 mis y cyfeirir ato yn is-adran (4) neu (5).

61Yn adran 170(1) (gorfodi drwy atafaelu nwyddau), yn lle “Deddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007 (p. 15)” rhodder “DTLlG”.

62Yn adran 172(2) (rhestr o benderfyniadau apeliadwy), ar ôl paragraff (e) mewnosoder—

(f)penderfyniad i ddyroddi hysbysiad o dan baragraff 14 o Atodlen 16 i DTTT (adennill rhyddhad grŵp: hysbysiad yn gwneud taliad yn ofynnol gan un arall o gwmnïau’r grŵp neu gyfarwyddwr â rheolaeth);

(g)penderfyniad i ddyroddi hysbysiad o dan baragraff 9 o Atodlen 17 i’r Ddeddf honno (adennill rhyddhad atgyfansoddi neu ryddhad caffael: hysbysiad yn gwneud taliad yn ofynnol gan un arall o gwmnïau’r grŵp neu gyfarwyddwr â rheolaeth).

63Ar ôl adran 181, mewnosoder—

PENNOD 3ATALU AC ADENNILL TRETH DDATGANOLEDIG SY’N DESTUN ADOLYGIAD NEU APÊL

181ANid yw adolygiad neu apêl i effeithio ar y gofyniad i dalu

Nid yw’r ffaith fod person y mae penderfyniad apeliadwy yn gymwys iddo—

(a)wedi gwneud cais am adolygiad o’r penderfyniad, neu

(b)wedi apelio yn ei erbyn,

yn effeithio ar unrhyw ofyniad ar y person i dalu swm o dreth ddatganoledig (a llog ar y swm hwnnw).

181BCeisiadau i ohirio

(1)Mae’r adran hon yn gymwys pan fo person—

(a)yn rhoi hysbysiad am gais i adolygu penderfyniad apeliadwy, neu

(b)yn gwneud apêl yn erbyn penderfyniad o’r fath.

(2)Os yw’r person yn credu bod swm gormodol o dreth ddatganoledig wedi ei godi ar y person o ganlyniad i’r penderfyniad, caiff y person wneud cais i ACC ohirio adennill y swm o dreth ddatganoledig y mae’r person yn credu ei fod yn ormodol (a llog ar y swm hwnnw) (“cais i ohirio”).

(3)Rhaid i gais i ohirio bennu—

(a)y swm o dreth ddatganoledig y gwneir y cais mewn cysylltiad ag ef, a

(b)y rhesymau pam fod y person sy’n gwneud y cais yn credu bod y swm yn ormodol.

(4)Os yw ACC yn credu bod gan y person sy’n gwneud y cais i ohirio seiliau rhesymol dros gredu bod y swm o dreth ddatganoledig y mae’r cais yn ymwneud ag ef yn ormodol, caiff ACC ganiatáu’r cais i ohirio.

(5)Os yw ACC yn credu mai dim ond mewn perthynas â rhan o’r swm y mae gan y person seiliau rhesymol dros gredu bod y swm yn ormodol, caiff ganiatáu’r cais mewn cysylltiad â’r rhan honno yn unig.

(6)Caiff ACC gymeradwyo’r cais i ohirio (yn llwyr neu’n rhannol) yn amodol ar ddarparu sicrhad digonol.

(7)Rhaid i ACC ddyroddi hysbysiad o’i benderfyniad i’r person a wnaeth y cais i ohirio.

181CTerfyn amser ar gyfer gwneud cais i ohirio

(1)Rhaid gwneud cais i ohirio sy’n gysylltiedig ag adolygiad drwy roi hysbysiad o’r cais i ACC cyn diwedd y cyfnod a bennir yn adran 174 ar gyfer gofyn am yr adolygiad.

(2)Ond os gwneir cais hwyr am adolygiad o dan adran 175, rhaid gwneud y cais i ohirio yr un pryd â’r cais hwyr.

(3)Rhaid gwneud cais i ohirio sy’n gysylltiedig ag apêl drwy roi hysbysiad i ACC cyn diwedd y cyfnod a bennir yn adran 179 ar gyfer gwneud yr apêl.

(4)Ond os yw’r tribiwnlys yn rhoi caniatâd i wneud apêl hwyr o dan adran 180, rhaid gwneud y cais i ohirio yr un pryd ag y ceisir caniatâd ar gyfer yr apêl hwyr.

(5)Mae is-adrannau (1) a (3) yn ddarostyngedig i adran 181D.

181DCais hwyr i ohirio

(1)Pan fo person—

(a)yn gwneud cais am adolygiad cyn diwedd y cyfnod a bennir yn adran 174, a

(b)yn gwneud cais i ohirio sy’n gysylltiedig â’r adolygiad ar ôl diwedd y cyfnod hwnnw,

ni chaiff ACC ystyried y cais i ohirio onid yw’n fodlon bod yr amodau yn is-adran (3) wedi eu bodloni.

(2)Pan fo person—

(a)yn gwneud apêl cyn diwedd y cyfnod a bennir yn adran 179, a

(b)yn gwneud cais i ohirio sy’n gysylltiedig â’r apêl ar ôl diwedd y cyfnod hwnnw,

ni chaiff ACC ystyried y cais i ohirio onid yw’n fodlon bod yr amodau yn is-adran (3) wedi eu bodloni.

(3)Yr amodau yw—

(a)bod gan y person sy’n gwneud y cais i ohirio esgus rhesymol dros beidio â gwneud y cais yn ystod y cyfnod a bennir yn adran 174 neu 179, yn ôl y digwydd, a

(b)wedi hynny, bod y person sy’n gwneud y cais i ohirio wedi gwneud y cais heb oedi afresymol.

181ECais am adolygiad tribiwnlys o benderfyniad ar gais i ohirio

(1)Caiff person sy’n gwneud cais i ohirio, o fewn y cyfnod o 30 o ddiwrnodau sy’n dechrau â’r dyddiad y mae ACC yn dyroddi’r hysbysiad o’i benderfyniad ynglŷn â’r cais, wneud cais i’r tribiwnlys am adolygiad o benderfyniad ACC.

(2)Caiff y tribiwnlys ddyfarnu bod penderfyniad ACC—

(a)i’w gadarnhau,

(b)i’w ganslo, neu

(c)i’w ddisodli â phenderfyniad arall y gallai ACC fod wedi ei wneud.

181FAmrywio ar ôl caniatáu cais i ohirio

(1)Mae’r adran hon yn gymwys pan fo—

(a)ACC neu’r tribiwnlys wedi caniatáu cais i ohirio,

(b)newid mewn amgylchiadau wedi hynny, ac

(c)o ganlyniad i’r newid hwnnw, naill ai ACC neu’r person a wnaeth y cais yn credu—

(i)y dylid amrywio’r swm o dreth ddatganoledig y caniatawyd y cais mewn cysylltiad ef;

(ii)pan fo caniatáu’r cais yn amodol ar ddarparu sicrhad digonol, y dylid amrywio’r amod.

(2)Caiff y naill barti neu’r llall geisio cytundeb ei gilydd drwy ddyroddi hysbysiad sy’n pennu’r amrywiad arfaethedig i’r parti arall.

(3)Os ceir cytundeb, rhaid i ACC ddyroddi hysbysiad sy’n cadarnhau’r amrywiad i’r person.

(4)Mae’r amrywiad yn cael effaith o’r dyddiad y mae ACC yn dyroddi’r hysbysiad o dan is-adran (3).

(5)Os na cheir cytundeb o fewn y cyfnod o 21 o ddiwrnodau sy’n dechrau â’r dyddiad y dyroddir yr hysbysiad o dan is-adran (2), caiff y naill barti neu’r llall wneud cais i’r tribiwnlys am ddyfarniad.

(6)Caiff y tribiwnlys ddyfarnu ar gais o’r fath drwy—

(a)cadarnhau’r amrywiad arfaethedig,

(b)gwrthod yr amrywiad arfaethedig, neu

(c)gwneud unrhyw amrywiad arall sy’n briodol ym marn y tribiwnlys.

181GEffaith gohirio

(1)Ni chaiff ACC gymryd unrhyw gamau i adennill swm gohiriedig yn ystod y cyfnod gohirio.

(2)Ystyr swm gohiriedig yw—

(a)swm o dreth ddatganoledig a bennir mewn cais i ohirio (oni bai bod y cais yn gais hwyr a wneir yn unol ag adran 181C(2) neu (4) neu adran 181D), neu

(b)swm o dreth ddatganoledig y mae ACC neu’r tribiwnlys yn caniatáu cais i ohirio mewn cysylltiad ag ef.

(3)Yn achos swm gohiriedig sydd o fewn is-adran (2)(a), mae’r cyfnod gohirio ar gyfer y swm—

(a)yn dechrau â’r diwrnod y gwneir y cais i ohirio, a

(b)yn dod i ben—

(i)os caniateir y cais, â’r diwrnod y’i caniateir,

(ii)os na chaniateir y cais ac os na wneir cais i’r tribiwnlys am adolygiad o’r penderfyniad hwnnw, â’r diwrnod cyntaf ar ôl diwedd y cyfnod ar gyfer gwneud cais o’r fath, neu

(iii)os na chaniateir y cais ac y gwneir cais i’r tribiwnlys am adolygiad o’r penderfyniad hwnnw, â’r diwrnod y mae’r tribiwnlys yn gwneud ei ddyfarniad.

(4)Yn achos swm gohiriedig sydd o fewn is-adran (2)(b) mae’r cyfnod gohirio ar gyfer y swm—

(a)yn dechrau â’r dyddiad y mae ACC neu’r tribiwnlys yn caniatau’r cais i ohirio, a

(b)yn dod i ben—

(i)os gwnaed y cais i ohirio mewn cysylltiad ag adolygiad o benderfyniad apeliadwy, â’r diwrnod y mae ACC yn dyroddi hysbysiad o gasgliadau’r adolygiad, neu

(ii)os gwnaed y cais i ohirio mewn cysylltiad ag apêl yn erbyn penderfyniad apeliadwy, â’r diwrnod y mae’r tribiwnlys yn dyfarnu’r apêl.

(5)Pan gaiff swm gohiriedig sydd o fewn is-adran (2)(b) ei amrywio o dan adran 181F, mae’r swm a amrywiwyd i’w drin fel y swm gohiriedig o ddyddiad yr amrywiad.

(6)Yn yr adran hon, mae cyfeiriadau at ganiatáu cais i ohirio yn cynnwys achosion pan gaiff y cais ei ganiatáu’n rhannol.

181HCeisiadau i ohirio sy’n ymwneud ag apelau pellach

(1)Pan fo person yn gwneud (yn unol â DTLlG) apêl bellach yn erbyn dyfarniad y tribiwnlys ar apêl yn erbyn penderfyniad apeliadwy, mae adrannau 181B, 181C, 181E, 181F a 181G yn gymwys i’r apêl bellach fel y maent yn gymwys i apêl, ond fel pe bai’r addasiadau a ganlyn wedi eu gwneud.

(2)Mae adran 181B yn cael effaith fel pe bai’r canlynol wedi ei roi yn lle is-adrannau (3), (4) a (5)—

(3)Rhaid i gais i ohirio bennu—

(a)y swm o dreth ddatganoledig y gwneir y cais mewn cysylltiad ag ef,

(b)y rhesymau pam fod y person sy’n gwneud y cais o’r farn fod y swm yn ormodol, a

(c)y rhesymau pam fod y person o’r farn y byddai adennill y swm (a llog ar y swm) yn achosi caledi ariannol difrifol i’r person.

(4)Os yw ACC—

(a)yn credu bod gan y person sy’n gwneud y cais i ohirio seiliau rhesymol dros gredu bod y swm o dreth ddatganoledig y mae’r cais yn ymwneud ag ef yn ormodol, a

(b)â rheswm i gredu y byddai adennill y swm (a llog ar y swm) yn achosi caledi ariannol difrifol i’r person,

caiff ACC ganiatáu’r cais.

(5)Ond os yw ACC—

(a)yn credu mai dim ond mewn cysylltiad â rhan o’r swm y mae gan y person seiliau rhesymol dros gredu bod y swm yn ormodol, neu

(b)â rheswm i gredu mai dim ond mewn cysylltiad â rhan o’r swm (a llog ar y rhan honno) y byddai adennill yn achosi caledi ariannol difrifol i’r person,

caiff ACC ganiatáu’r cais mewn cysylltiad ag unrhyw ran o’r swm sy’n briodol yn ei farn.

(3)Mae adran 181C yn cael effaith fel pe bai—

(a)yn is-adran (3), “ar y diwrnod y gwneir yr apêl bellach neu cyn hynny” wedi ei roi yn lle “cyn diwedd y cyfnod a bennir yn adran 179 ar gyfer gwneud yr apêl”, a

(b)is-adran (4) wedi ei hepgor.

(4)Mae adran 181F yn cael effaith fel pe bai’r canlynol wedi ei roi yn lle paragraff (a) yn is-adran (1)—

(a)cais i ohirio wedi ei ganiatáu gan—

(i)yr Uwch Dribiwnlys pan fo’r cais yn ymwneud ag apêl bellach a wneir o dan adran 11 o DTLlG, neu

(ii)y llys apeliadol perthnasol a bennir o dan is-adran (11) o adran 13 o DTLlG pan fo’r cais yn ymwneud ag apêl bellach a wneir o dan yr adran honno.

(5)Mae adran 181G yn cael effaith fel pe bai—

(a)yn is-adran (2)(a) y geiriau “(oni bai bod y cais yn gais hwyr a wneir yn unol ag adran 181C(2) neu (4) neu adran 181D)” wedi eu hepgor, a

(b)y canlynol wedi ei roi yn lle is-adran (4)(b)—

(b)yn dod i ben ar y diwrnod y dyfernir yr apêl bellach.

(6)Mae’r cyfeiriadau at “y tribiwnlys” yn adrannau 181E(1) a (2), 181F(5) a (6) a 181G(2), (3) a (4) i’w darllen fel cyfeiriadau at—

(a)yr Uwch Dribiwnlys mewn achos pan wneir yr apêl bellach o dan adran 11 o DTLlG, neu

(b)y llys apeliadol perthnasol a bennir o dan is-adran (11) o adran 13 o DTLlG mewn achos pan wneir yr apêl bellach o dan yr adran honno.

181IDim apêl bellach nac adolygiad o benderfyniadau tribiwnlys sy’n ymwneud â cheisiadau i ohirio

(1)Yn adran 11(5) o DTLlG (penderfyniadau a eithrir o’r hawl i apelio i’r Uwch Dribiwnlys), ar ôl paragraff (cb) (fel y’i mewnosodir gan adran 116(1) o’r Ddeddf hon) mewnosoder—

(cc)any decision of the First-tier Tribunal under section 181E or 181F of that Act (appeals relating to postponement requests),.

(2)Yn adran 13(8) o DTLlG (penderfyniadau a eithrir o’r hawl i apelio i Lys Apêl etc.), ar ôl paragraff (bb) (fel y’i mewnosodir gan adran 116(2) o’r Ddeddf hon) mewnosoder—

(bc)any decision of the Upper Tribunal under section 181E or 181F of that Act (appeals relating to postponement requests),.

64Yn adran 182 (talu cosbau yn achos adolygiad neu apêl), yn is-adran (3) ar ôl “176(5)” mewnosoder “, (6)”.

65Ar ôl adran 183 mewnosoder—

183AAtal ad-daliad pan fo apêl bellach yn yr arfaeth

(1)Mae’r adran hon yn gymwys pan fo—

(a)ar apêl yn erbyn penderfyniad apeliadwy, y tribiwnlys yn dyfarnu bod ACC i ad-dalu swm o dreth ddatganoledig a dalwyd gan berson, a

(b)ACC yn gwneud cais o dan adran 11(4) neu 13(4) o DTLlG am ganiatâd i wneud apêl bellach.

(2)Wrth wneud cais am ganiatâd caiff ACC ofyn am ganiatâd y tribiwnlys i ohirio ad-dalu’r swm hyd—

(a)y dyfernir ar yr apêl bellach, neu

(b)y mae ACC yn cael sicrhad digonol ar gyfer y swm.

(3)Rhaid i’r tribiwnlys neu’r llys perthnasol ganiatáu cais ACC—

(a)os yw’n rhoi caniatâd i’r apêl bellach gael ei chynnal, a

(b)os yw’n credu bod angen caniatáu’r cais er mwyn diogelu’r refeniw.

(4)Os na roddir caniatâd i wneud apêl bellach—

(a)gan Dribiwnlys yr Haen Gyntaf yn dilyn cais o dan adran 11(4)(a) o DTLlG, neu

(b)gan yr Uwch Dribiwnlys yn dilyn cais o dan adran 13(4)(a) o’r Ddeddf honno,

nid yw’r ffaith fod ACC wedi gwneud cais o dan is-adran (2) wrth wneud y cais am ganiatâd yn rhwystro ACC rhag gwneud cais arall o dan yr is-adran honno os yw ACC yn gwneud cais am ganiatâd i wneud apêl bellach o dan adran 11(4)(b) neu 13(4)(b) o DTLlG.

(5)Ond fel arall, mae penderfyniad y tribiwnlys neu’r llys perthnasol ynglŷn â chais o dan adran (2) yn derfynol.

(6)Yn yr adran hon—

 • ystyr “tribiwnlys neu lys perthnasol” (“relevant tribunal or court”) yw pa un bynnag o’r canlynol y mae ACC yn gwneud cais iddo am ganiatâd i wneud apêl bellach—

  (a)

  Tribiwnlys yr Haen Gyntaf;

  (b)

  yr Uwch Dribiwnlys;

  (c)

  y llys apeliadol perthnasol;

 • ystyr “llys apeliadol perthnasol” (“relevant appellate court”) yw’r llys a bennir felly o dan adran 13(11) o DTLlG.

66O flaen adran 188 (pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.) mewnosoder—

187ACymhwyso i’r Goron at ddibenion Treth Trafodiadau Tir

(1)I’r graddau y mae darpariaethau canlynol y Ddeddf hon yn gymwys i dreth trafodiadau tir, maent yn rhwymo’r Goron—

(a)Rhan 3;

(b)Rhan 4 (ac eithrio Pennod 6);

(c)Rhan 6 (ac eithrio adrannau 157A, 160 a 161(2)(b));

(d)Rhan 7 (ac eithrio adrannau 168, 169 a 170);

(e)Rhan 8 (ac eithrio adrannau 172(1)(d) ac (e), (3)(b) ac (c), (4), (5) a (6), 182 a 183);

(f)adrannau 190 a 191.

(2)Ond nid yw Rhan 4 yn gymwys i Ei Mawrhydi fel unigolyn preifat (o fewn ystyr adran 38(3) o Ddeddf Achosion yn erbyn y Goron 1947 (p. 44)).

67Yn adran 189 (rheoliadau), yn is-adran (2), ar ôl “18(2)” mewnosoder “122(5),”.

68Yn adran 190 (dyroddi hysbysiadau gan ACC)—

(a)yn is-adran (1), yn lle “y Ddeddf hon, neu mewn rheoliadau a wneir oddi tani,” rhodder “Neddfau Trethi Cymru, neu mewn rheoliadau a wneir oddi tanynt,”;

(b)ar ôl is-adran (1) mewnosoder—

(1A)Rhaid i hysbysiad bennu’r dyddiad y’i dyroddir.

(1B)Os na all y person y dyroddir yr hysbysiad iddo ganfod yn rhesymol effaith yr hysbysiad oherwydd camgymeriad ynddo neu hepgoriad ohono (gan gynnwys camgymeriad neu hepgoriad sy’n ymwneud ag enw’r person), mae’r hysbysiad i’w drin fel pe na bai wedi ei ddyroddi.

69Yn adran 191 (rhoi hysbysiadau a dogfennau eraill i ACC)—

(a)yn is-adran (1)—

(i)yn lle “y Ddeddf hon, neu mewn rheoliadau a wneir oddi tani” rhodder “Neddfau Trethi Cymru, neu mewn rheoliadau a wneir oddi tanynt,”, a

(ii)ar ôl “i berson”, mewnosoder “ddychwelyd ffurflen dreth neu”;

(b)yn lle is-adran (2), mewnosoder—

(2)Rhaid i’r ffurflen dreth, yr hysbysiad neu’r ddogfen arall—

(a)bod ar ba bynnag ffurf,

(b)cynnwys pa bynnag wybodaeth,

(c)cynnwys gydag ef neu hi ba bynnag ddogfennau eraill, a

(d)cael ei roi neu ei rhoi ym mha bynnag fodd,

a bennir gan ACC.;

(c)yn is-adran (3), yn lle “y Ddeddf hon neu oddi tani” rhodder “Neddfau Trethi Cymru neu oddi tanynt”.

70Yn adran 192(2) (dehongli), yn y mannau priodol, mewnosoder—

 • ystyr “Deddfau Trethi Cymru” (“the Welsh Tax Acts”) yw—

  (a)

  y Ddeddf hon, a

  (b)

  DTTT;

 • mae i “prynwr” (“buyer”) yr un ystyr ag yn DTTT;

 • mae i “trafodiad tir” (“land transaction”) yr un ystyr ag yn DTTT;

71Yn adran 193 (mynegai o ymadroddion a ddiffinnir), yn Nhabl 1, yn y mannau priodol mewnosoder yr ymadroddion a ddiffinnir yn y tabl a ganlyn.

Artiffisial (mewn perthynas â’r rheol gwrthweithio osgoi trethi cyffredinol) (“artificial”)adran 81C
Deddfau Trethi Cymru (“Welsh Tax Acts”)adran 192(2)
DTLlG (“TCEA”)adran 192(2)
DTTT (“LTTA”)adran 192(2)
Hysbysiad gwrthweithio arfaethedig (“proposed counteraction notice”)adran 81F
Hysbysiad gwrthweithio terfynol (“final counteraction notice”)adran 81G
Mantais drethiannol (“tax advantage”)adran 81D
Prynwr (“buyer”)adran 192(2)
Rheol gwrthweithio osgoi trethi cyffredinol (“general anti-avoidance rule”)adran 81A(2)
Trefniant (mewn perthynas â’r rheol gwrthweithio osgoi trethi cyffredinol) (“arrangement”)adran 81B(3)A
Trefniant osgoi trethi (“tax avoidance arrangement”)adran 81B