(a gyflwynir gan adran 30(1))

ATODLEN 21RHYDDHAD PRYNU GORFODOL A RHYDDHAD RHWYMEDIGAETHAU CYNLLUNIO

Rhyddhad i bryniant gorfodol sy’n hwyluso datblygiad

1(1)Mae pryniant gorfodol sy’n hwyluso datblygiad wedi ei ryddhau rhag treth.

(2)Yn y paragraff hwn—

(3)At ddibenion is-baragraff (2), nid oes wahaniaeth sut y rhoddir effaith i’r caffaeliad (fel bod y ddarpariaeth yn gymwys pan roddir effaith i’r caffaeliad drwy gytundeb).

Rhyddhad am gydymffurfio â rhwymedigaethau cynllunio

2(1)Mae trafodiad tir yr ymrwymir iddo er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gynllunio neu addasiad i rwymedigaeth gynllunio wedi ei ryddhau rhag treth os yw—

(a)y rhwymedigaeth gynllunio neu’r addasiad yn orfodadwy yn erbyn y gwerthwr,

(b)y prynwr yn gorff cyhoeddus, ac

(c)y dyddiad y mae’r trafodiad yn cael effaith o fewn y cyfnod o 5 mlynedd sy’n dechrau â’r dyddiad yr ymrwymwyd i’r rhwymedigaeth gynllunio neu y’i haddaswyd.

(2)Yn y paragraff hwn—

(3)Mae’r canlynol yn gyrff cyhoeddus at ddibenion y paragraff hwn—

(a)cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol a gyfansoddwyd o dan adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (p. 70);

(b)Awdurdod Iechyd Arbennig a sefydlwyd o dan adran 22 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (p. 42);

(c)Bwrdd Iechyd Lleol a sefydlwyd o dan adran 11 o’r Ddeddf honno;

(d)Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol a sefydlwyd o dan adran 18 o’r Ddeddf honno;

(e)person a bennir at ddibenion y paragraff hwn gan Weinidogion Cymru drwy reoliadau.