Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017

 1. RHAN 1 TROSOLWG

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf

 2. RHAN 2 Y DRETH A’R PRIF GYSYNIADAU

  1. PENNOD 1 TRETH TRAFODIADAU TIR

   1. 2.Treth trafodiadau tir

  2. PENNOD 2 TRAFODIADAU TIR

   1. 3.Trafodiad tir

   2. 4.Buddiant trethadwy

   3. 5.Buddiant esempt

   4. 6.Caffael a gwaredu buddiant trethadwy

   5. 7.Y prynwr a’r gwerthwr

   6. 8.Trafodiadau cysylltiol

   7. 9.Tir sy’n rhannol yng Nghymru ac yn rhannol yn Lloegr

  3. PENNOD 3 TRAFODIADAU PENODOL

   1. Contractau a throsglwyddiadau: darpariaeth gyffredinol

    1. 10.Contract a throsglwyddo

   2. Contractau a throsglwyddiadau: achosion penodol

    1. 11.Contract sy’n darparu ar gyfer trosglwyddo i drydydd parti

    2. 12.Contract sy’n darparu ar gyfer trosglwyddo i drydydd parti: effaith trosglwyddiad hawliau

    3. 13.Trafodiadau cyn-gwblhau

   3. Cyflawni’n sylweddol

    1. 14.Ystyr cyflawni’n sylweddol

   4. Opsiynau etc.

    1. 15.Opsiynau a hawliau rhagbrynu

   5. Cyfnewidiadau

    1. 16.Cyfnewidiadau

  4. PENNOD 4 TRAFODIADAU TRETHADWY A CHYDNABYDDIAETH DRETHADWY

   1. Trafodiadau trethadwy

    1. 17.Trafodiad trethadwy

   2. Cydnabyddiaeth drethadwy

    1. 18.Cydnabyddiaeth drethadwy

    2. 19.Cydnabyddiaeth ddibynnol

    3. 20.Cydnabyddiaeth ansicr neu heb ei chanfod

    4. 21.Blwydd-daliadau

    5. 22.Gwerth marchnadol tybiedig

    6. 23.Eithriadau

 3. RHAN 3 CYFRIFO TRETH A RHYDDHADAU

  1. Cyfrifo treth

   1. 24.Rheoliadau sy’n pennu bandiau treth a chyfraddau treth

   2. 25.Gweithdrefn ar gyfer rheoliadau sy’n pennu bandiau treth a chyfraddau treth

   3. 26.Bandiau treth a chyfraddau treth sy’n gymwys pan fo rheoliadau yn peidio â chael effaith

   4. 27.Swm y dreth sydd i’w godi: trafodiadau nad ydynt yn gysylltiol

   5. 28.Swm y dreth sydd i’w godi: trafodiadau cysylltiol

   6. 29.Darpariaethau cyfrifo yn ddarostyngedig i ddarpariaethau penodol ynglŷn â rhyddhadau

  2. Rhyddhadau

   1. 30.Rhyddhadau

   2. 31.Rhyddhad: gwrthweithio osgoi trethi

 4. RHAN 4 LESOEDD

  1. 32.Lesoedd

 5. RHAN 5 CYMHWYSO’R DDEDDF A DCRHT I BERSONAU A CHYRFF PENODOL

  1. 33.Cwmnïau

  2. 34.Cynlluniau ymddiriedolaeth unedau

  3. 35.Cwmnïau buddsoddi penagored

  4. 36.Cynlluniau contractiol awdurdodedig cyfberchnogaeth

  5. 37.Cydbrynwyr: rheolau cyffredinol

  6. 38.Cydbrynwyr: ffurflenni treth a datganiadau

  7. 39.Cydbrynwyr: ymholiadau ac asesiadau

  8. 40.Cydbrynwyr: apelau ac adolygiadau

  9. 41.Partneriaethau

  10. 42.Ymddiriedolaethau

  11. 43.Personau sy’n gweithredu fel cynrychiolwyr

 6. RHAN 6 FFURFLENNI TRETH A THALIADAU

  1. PENNOD 1 FFURFLENNI TRETH

   1. Dyletswydd i ddychwelyd ffurflen dreth

    1. 44.Dyletswydd i ddychwelyd ffurflen dreth

   2. Trafodiadau hysbysadwy

    1. 45.Trafodiadau hysbysadwy

    2. 46.Eithriadau ar gyfer caffaeliadau penodol prif fuddiannau mewn tir

   3. Addasiadau

    1. 47.Digwyddiad dibynnol yn peidio neu ganfod cydnabyddiaeth: dyletswydd i ddychwelyd ffurflen dreth

    2. 48.Digwyddiad dibynnol yn peidio neu ganfod cydnabyddiaeth: ad-dalu treth

    3. 49.Dychwelyd ffurflen dreth bellach pan dynnir rhyddhad yn ôl

    4. 50.Ffurflen dreth unigol mewn cysylltiad â thrafodiadau cysylltiol sy’n cael effaith ar yr un dyddiad

    5. 51.Dychwelyd ffurflen dreth o ganlyniad i drafodiad cysylltiol diweddarach

    6. 52.Pŵer i ddiwygio’r cyfnod pan fo rhaid dychwelyd ffurflenni treth

   4. Datganiadau

    1. 53.Datganiad

    2. 54.Prynwr ag anabledd: datganiad gan y Cyfreithiwr Swyddogol

    3. 55.Datganiad gan berson a awdurdodir i weithredu ar ran unigolyn

  2. PENNOD 2 RHWYMEDIGAETH AR GYFER TRETH A THALU TRETH

   1. Rhwymedigaeth ar gyfer treth

    1. 56.Rhwymedigaeth ar gyfer treth

   2. Talu treth

    1. 57.Talu treth

  3. PENNOD 3 GOHIRIO TRETH

   1. 58.Ceisiadau gohirio mewn achosion o gydnabyddiaeth ddibynnol neu ansicr

   2. 59.Cyfrifo’r swm y gellir ei ohirio

   3. 60.Ceisiadau gohirio: hysbysiadau o benderfyniadau ACC

   4. 61.Ceisiadau gohirio: effaith penderfyniad ACC

   5. 62.Amrywio ceisiadau gohirio

   6. 63.Methu â chydymffurfio â chytundeb ACC i ohirio

   7. 64.Rheoliadau ynghylch gohirio treth

  4. PENNOD 4 COFRESTRU TRAFODIADAU TIR

   1. 65.Cofrestru trafodiadau tir

 7. RHAN 7 Y RHEOL GYFFREDINOL YN ERBYN OSGOI TRETHI

  1. 66.Y rheol gyffredinol yn erbyn osgoi trethi

 8. RHAN 8 DEHONGLI A DARPARIAETHAU TERFYNOL

  1. Dehongli

   1. 67.Ystyr treth

   2. 68.Ystyr prif fuddiant mewn tir

   3. 69.Ystyr testun a phrif destun

   4. 70.Ystyr gwerth marchnadol

   5. 71.Ystyr y dyddiad y mae trafodiad yn cael effaith

   6. 72.Ystyr eiddo preswyl

   7. 73.Ystyr annedd

   8. 74.Cyfeiriadau at bersonau cysylltiedig

   9. 75.Diffiniadau eraill

  2. Diwygiadau i Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

   1. 76.Diwygiadau i DCRhT

  3. Adolygiad annibynnol

   1. 77.Adolygiad annibynnol o’r dreth trafodiadau tir

  4. Darpariaethau terfynol

   1. 78.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.

   2. 79.Rheoliadau

   3. 80.Cymhwyso i’r Goron

   4. 81.Dod i rym

   5. 82.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   TROSOLWG O’R ATODLENNI

  2. ATODLEN 2

   TRAFODIADAU CYN-GWBLHAU

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIAD A CHYSYNIADAU ALLWEDDOL

    1. 1.Trosolwg

    2. 2.Cymhwyso’r Atodlen hon

    3. 3.Ystyr “trafodiad cyn-gwblhau”

    4. 4.Termau allweddol eraill

    5. 5.Ni chodir treth ar drosglwyddai oherwydd y trafodiad cyn-gwblhau

   2. RHAN 2 TRAFODIADAU CYN-GWBLHAU SY’N ASEINIO HAWLIAU

    1. 6.Trafodiadau cyn-gwblhau sy’n aseinio hawliau

    2. 7.Aseinio hawliau: cymhwyso rheolau ynghylch cwblhau a chydnabyddiaeth

    3. 8.Aseinio hawliau: trin y trosglwyddwr fel pe bai’n gwneud caffaeliad ar wahân

    4. 9.Trafodiadau tir tybiannol: effaith dadwneud etc. yn dilyn cyflawni’n sylweddol

    5. 10.Aseinio hawliau mewn perthynas â rhan yn unig o’r contract gwreiddiol

    6. 11.Aseinio hawliau: cyfeiriadau at “y gwerthwr”

   3. RHAN 3 TRAFODIADAU CYN-GWBLHAU SY’N DROSGLWYDDIADAU ANNIBYNNOL

    1. 12.Trafodiadau cyn-gwblhau sy’n drosglwyddiadau annibynnol

    2. 13.Trosglwyddiadau annibynnol: cydnabyddiaeth a chyflawni’n sylweddol

    3. 14.Cyfeiriadau at “y gwerthwr” mewn achosion sy’n ymwneud â throsglwyddiadau annibynnol

   4. RHAN 4 RHEOL ISAFSWM Y GYDNABYDDIAETH

    1. 15.Rheol isafswm y gydnabyddiaeth

    2. 16.Yr isafswm cyntaf

    3. 17.Yr ail isafswm

   5. RHAN 5 RHYDDHADAU

    1. 18.Rhyddhad i’r trosglwyddwr: aseinio hawliau

    2. 19.Rhyddhad i’r prynwr gwreiddiol: iswerthiannau cymwys

   6. RHAN 6 DEHONGLI A MYNEGAI

    1. 20.Dehongli

    2. 21.Mynegai o’r ymadroddion a ddiffinnir yn yr Atodlen hon

  3. ATODLEN 3

   TRAFODIADAU SY’N ESEMPT RHAG CODI TRETH ARNYNT

   1. 1.Dim cydnabyddiaeth drethadwy

   2. 2.Caffaeliadau gan y Goron

   3. 3.Trafodiadau mewn cysylltiad ag ysgariad etc.

   4. 4.Trafodiadau mewn cysylltiad â diddymiad partneriaeth sifil etc.

   5. 5.Cydsyniadau a pherchnogiadau gan gynrychiolwyr personol

   6. 6.Amrywio gwarediadau testamentaidd etc.

   7. 7.Pŵer i ychwanegu, i dynnu ymaith neu i amrywio esemptiadau

  4. ATODLEN 4

   CYDNABYDDIAETH DRETHADWY

   1. 1.Arian neu gyfwerth ariannol

   2. 2.Treth ar werth

   3. 3.Cydnabyddiaeth ohiriedig

   4. 4.Dosrannu teg a rhesymol

   5. 5.Cyfnewidiadau

   6. 6.Darnddosbarthu etc.: diystyru buddiant presennol

   7. 7.Prisio cydnabyddiaeth anariannol

   8. 8.Dyled fel cydnabyddiaeth

   9. 9.Achosion pan na fodlonir amodau ar gyfer esemptiad yn llawn

   10. 10.Cyfnewid symiau mewn arian tramor

   11. 11.Gwneud gwaith

   12. 12.Darparu gwasanaethau

   13. 13.Trafodiad tir yr ymrwymir iddo o ganlyniad i gyflogaeth

   14. 14.Indemniad a roddir gan brynwr

   15. 15.Prynwr yn agored i dalu treth etifeddiant

   16. 16.Prynwyr yn agored i dreth ar enillion cyfalaf

   17. 17.Costau breinio

   18. 18.Trefniadau sy’n ymwneud â chyrff cyhoeddus neu addysgol

  5. ATODLEN 5

   TRAFODIADAU EIDDO PRESWYL CYFRADDAU UWCH

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIAD

    1. 1.Trosolwg

   2. RHAN 2 PRYNWR SY’N UNIGOLYN: TRAFODIADAU ANNEDD UNIGOL

    1. 2.Rhagarweiniad

    2. 3.Trafodiadau eiddo preswyl cyfraddau uwch

    3. 4.Pan fo paragraff 9 yn gymwys, mae rhyng-drafodiad (o fewn...

    4. 5.Prynwr â phrif fuddiant mewn annedd arall

    5. 6.Dau brynwr neu ragor

    6. 7.Eithriad ar gyfer buddiant yn yr un brif breswylfa

    7. 8.Eithriad ar gyfer disodli prif breswylfa

    8. 9.Disodli prif breswylfa: trafodiadau yn ystod y cyfnod interim

   3. RHAN 3 PRYNWR SY’N UNIGOLYN: TRAFODIADAU ANHEDDAU LLUOSOG

    1. 10.Rhagarweiniad

    2. 11.Trafodiad eiddo preswyl cyfraddau uwch

    3. 12.Dau brynwr neu ragor

    4. 13.Dwy annedd gymwys neu ragor

    5. 14.Eithriad ar gyfer is-annedd

    6. 15.Prynwr â phrif fuddiant mewn annedd arall

    7. 16.Eithriad ar gyfer buddiant yn yr un brif breswylfa

    8. 17.Eithriad ar gyfer disodli prif breswylfa

    9. 18.Disodli prif breswylfa: trafodiadau yn ystod y cyfnod interim

   4. RHAN 4 PRYNWR NAD YW’N UNIGOLYN

    1. 19.Rhagarweiniad

    2. 20.Trafodiad sy’n ymwneud ag annedd

    3. 21.Trafodiad sy’n ymwneud ag anheddau lluosog

    4. 22.Dau brynwr neu ragor

   5. RHAN 5 DARPARIAETHAU ATODOL

    1. 23.Darpariaeth bellach mewn cysylltiad â’r eithriad ar gyfer disodli prif breswylfa

    2. 24.Darpariaeth bellach mewn cysylltiad â thrin trafodiadau fel trafodiadau eiddo preswyl cyfraddau uwch

    3. 25.Priodau a phartneriaid sifil yn prynu ar eu pen eu hunain

    4. 26.Ad-drefnu eiddo ar ôl ysgariad, diddymiad partneriaeth sifil etc.

    5. 27.Setliadau ac ymddiriedolaethau noeth

    6. 28.(1) Mae is-baragraff (3) yn gymwys— (a) pan fo person...

    7. 29.(1) Pan fo— (a) prif destun trafodiad tir ar ffurf...

    8. 30.(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pe bai plentyn person...

    9. 31.(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas â thrafodiad...

    10. 32.Partneriaethau

    11. 33.Trefniadau cyllid arall

    12. 34.Prif fuddiannau mewn anheddau a gyd-etifeddir

   6. RHAN 6 DEHONGLI

    1. 35.Anheddau y tu allan i Gymru

    2. 36.Yr hyn sy’n cyfrif fel annedd

    3. 37.Prif fuddiant i beidio â chynnwys lesoedd penodol

  6. ATODLEN 6

   LESOEDD

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIAD

    1. 1.Trosolwg

   2. RHAN 2 HYD LES A THRIN LESOEDD SY’N GORGYFFWRDD

    1. 2.Les cyfnod penodol

    2. 3.Lesoedd sy’n parhau ar ôl cyfnod penodol

    3. 4.Lesoedd sy’n parhau ar ôl cyfnod penodol: rhoi les newydd

    4. 5.Lesoedd am gyfnod amhenodol

    5. 6.Lesoedd cysylltiol olynol

    6. 7.Rhent ar gyfer cyfnod o orgyffwrdd os rhoddir les bellach

    7. 8.Tenant yn dal drosodd: ôl-ddyddio les newydd i flwyddyn flaenorol

   3. RHAN 3 RHENT A CHYDNABYDDIAETH ARALL

    1. 9.Rhent

    2. 10.Rhent amrywiol neu ansicr

    3. 11.Adolygiad rhent cyntaf yn chwarter olaf y bumed flwyddyn

    4. 12.Addasu treth pan bennir y rhent ar y dyddiad ailystyried

    5. 13.Tandaliad treth pan bennir rhent ar y dyddiad ailystyried

    6. 14.Gordaliad treth pan bennir rhent ar y dyddiad ailystyried

    7. 15.Premiymau gwrthol

    8. 16.Rhwymedigaethau etc. tenantiaid nad ydynt yn cyfrif fel cydnabyddiaeth drethadwy

    9. 17.Ildio les bresennol am les newydd

    10. 18.Aseinio les: aseinai yn ymgymryd â rhwymedigaethau

    11. 19.Benthyciad neu flaendal mewn cysylltiad â rhoi neu aseinio les

   4. RHAN 4 CYTUNDEBAU AR GYFER LES, ASEINIADAU AC AMRYWIADAU

    1. 20.Cytundeb ar gyfer les

    2. 21.Aseinio cytundeb ar gyfer les

    3. 22.Achosion pan gaiff aseinio les ei drin fel rhoi les

    4. 23.Aseinio les

    5. 24.Gostwng rhent neu leihau cyfnod neu amrywio les mewn ffordd arall

    6. 25.Trin cynnydd mewn rhent fel rhoi les newydd: amrywio les yn ystod y 5 mlynedd gyntaf

   5. RHAN 5 CYFRIFO’R DRETH SYDD I’W CHODI

    1. 26.Lesoedd preswyl, lesoedd amhreswyl a lesoedd cymysg

    2. 27.Dim treth i’w chodi mewn cysylltiad â rhent: lesoedd preswyl

    3. 28.Cyfraddau treth a bandiau treth: elfen rhent lesoedd amhreswyl a lesoedd cymysg

    4. 29.Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi mewn cysylltiad â rhent: lesoedd amhreswyl a lesoedd cymysg

    5. 30.Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi mewn cysylltiad â rhent: trafodiadau cysylltiol

    6. 31.Gwerth net presennol

    7. 32.Y gyfradd disgownt amser

    8. 33.Treth sydd i’w chodi mewn cysylltiad â chydnabyddiaeth ar wahân i rent: cyffredinol

    9. 34.Treth sydd i’w chodi mewn cysylltiad â chydnabyddiaeth ar wahân i rent: dim band cyfradd sero ar gyfer lesoedd amhreswyl

    10. 35.Treth sydd i’w chodi mewn cysylltiad â chydnabyddiaeth ar wahân i rent: lesoedd cymysg

    11. 36.Y rhent perthnasol

    12. 37.Pŵer i ddiwygio neu ddiddymu paragraffau 34 i 36

  7. ATODLEN 7

   PARTNERIAETHAU

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIAD

    1. 1.Trosolwg

    2. 2.Mae’r Atodlen hon wedi ei threfnu fel a ganlyn—

   2. RHAN 2 DARPARIAETHAU CYFFREDINOL

    1. 3.Partneriaethau

    2. 4.Trin buddiannau trethadwy fel pe baent yn cael eu dal gan bartneriaid etc.

    3. 5.Nid yw caffael buddiant mewn partneriaeth yn drethadwy ac eithrio pan ddarperir yn arbennig ar gyfer hynny

    4. 6.Parhad partneriaethau

    5. 7.Nid yw partneriaeth i’w hystyried yn gynllun ymddiriedolaeth unedau etc.

   3. RHAN 3 TRAFODIADAU CYFFREDIN GAN BARTNERIAETH

    1. 8.Rhagarweiniad

    2. 9.Cyfrifoldeb partneriaid

    3. 10.Partneriaid cynrychiadol

    4. 11.Rhwymedigaeth partneriaid cyfrifol ar y cyd ac yn unigol

   4. RHAN 4 TRAFODIADAU SY’N YMWNEUD Â THROSGLWYDDIADAU I BARTNERIAETH

    1. 12.Rhagarweiniad

    2. 13.Trosglwyddo buddiant trethadwy i bartneriaeth: cyffredinol

    3. 14.Trosglwyddo buddiant trethadwy i bartneriaeth: swm y cyfrannau is

    4. 15.Perchennog perthnasol

    5. 16.Partner cyfatebol

    6. 17.Cyfran o fuddiant trethadwy sydd i’w phriodoli i bartner cyfatebol

    7. 18.Trosglwyddo buddiant partneriaeth yn unol â threfniadau osgoi trethi

    8. 19.Tynnu arian etc. o bartneriaeth ar ôl trosglwyddo buddiant trethadwy

   5. RHAN 5 TRAFODIADAU SY’N YMWNEUD Â THROSGLWYDDIADAU O BARTNERIAETH

    1. 20.Rhagarweiniad

    2. 21.Trosglwyddo buddiant trethadwy o bartneriaeth: cyffredinol

    3. 22.Trosglwyddo buddiant trethadwy o bartneriaeth: swm y cyfrannau is

    4. 23.Perchennog perthnasol

    5. 24.Partner cyfatebol

    6. 25.Cyfran o fuddiant trethadwy sydd i’w phriodoli i bartner cyfatebol

    7. 26.Cyfranddaliad yn y bartneriaeth sydd i’w briodoli i bartner cyfatebol: dyddiad yr oedd trosglwyddiad yn cael effaith cyn 20 Hydref 2003

    8. 27.Cyfranddaliad yn y bartneriaeth sydd i’w briodoli i bartner cyfatebol: dyddiad yr oedd trosglwyddiad yn cael effaith ar 20 Hydref 2003 neu wedi hynny

   6. RHAN 6 TRAFODIADAU ERAILL SY’N YMWNEUD Â PHARTNERIAETHAU

    1. 28.Rhagarweiniad

    2. 29.Trosglwyddo buddiant trethadwy o bartneriaeth i bartneriaeth

    3. 30.Trosglwyddo buddiant trethadwy o bartneriaeth a ffurfir yn llwyr gan gyrff corfforaethol

   7. RHAN 7 CYMHWYSO RHANNAU 5 A 6 MEWN PERTHYNAS Â LESOEDD

    1. 31.Trosglwyddo buddiant trethadwy i bartneriaeth neu o bartneriaeth: cydnabyddiaeth drethadwy sy’n cynnwys rhent

   8. RHAN 8 TROSGLWYDDIADAU SY’N YMWNEUD Â PHARTNERIAETHAU BUDDSODDI MEWN EIDDO

    1. 32.Rhagarweiniad

    2. 33.Ystyr partneriaethau buddsoddi mewn eiddo

    3. 34.Trosglwyddo buddiant mewn partneriaeth buddsoddi mewn eiddo

    4. 35.Eithrio lesoedd rhent marchnadol

    5. 36.Dewis gan bartneriaeth buddsoddi mewn eiddo i ddatgymhwyso paragraff 13

    6. 37.Buddiannau partneriaethau: cymhwyso darpariaethau ynghylch cyfnewid

   9. RHAN 9 CYMHWYSO ESEMPTIADAU, RHYDDHADAU, DARPARIAETHAU DCRHT A DARPARIAETHAU HYSBYSU

    1. 38.Rhagarweiniad

    2. 39.Cymhwyso esemptiadau a rhyddhadau

    3. 40.Cymhwyso rhyddhad grŵp

    4. 41.Swm y cyfrannau is: cwmni cysylltiedig

    5. 42.Cymhwyso rhyddhad elusennau

    6. 43.Addasiadau i DCRhT mewn perthynas â phartneriaethau

    7. 44.Hysbysu am drosglwyddo buddiant partneriaeth

   10. RHAN 10 DEHONGLI

    1. 45.Eiddo’r bartneriaeth a chyfranddaliad yn y bartneriaeth

    2. 46.Trosglwyddo buddiant trethadwy

    3. 47.Trosglwyddo buddiant trethadwy i bartneriaeth

    4. 48.Trosglwyddo buddiant mewn partneriaeth

    5. 49.Trosglwyddo buddiant trethadwy o bartneriaeth

    6. 50.Gwerth marchnadol lesoedd

    7. 51.Personau cysylltiedig

    8. 52.Trefniadau

  8. ATODLEN 8

   YMDDIRIEDOLAETHAU

   1. 1.Trosolwg

   2. 2.Termau allweddol

   3. 3.Ymddiriedolaethau noeth

   4. 4.Ymddiriedolwyr yn caffael setliad

   5. 5.Cydnabyddiaeth am arfer pŵer penodi neu ddisgresiwn

   6. 6.Ailddyrannu eiddo ymddiriedolaeth rhwng buddiolwyr

   7. 7.Cyfrifoldeb ymddiriedolwyr setliad

   8. 8.Ymddiriedolwyr perthnasol at ddibenion ffurflen dreth etc.

   9. 9.Ymddiriedolwyr perthnasol: ymholiadau ac asesiadau

   10. 10.Ymddiriedolwyr perthnasol: apelau ac adolygiadau

   11. 11.Buddiannau buddiolwyr o dan ymddiriedolaethau penodol

  9. ATODLEN 9

   RHYDDHAD GWERTHU AC ADLESU

   1. 1.Y rhyddhad

   2. 2.Trefniadau gwerthu ac adlesu

   3. 3.Amodau cymhwyso

  10. ATODLEN 10

   RHYDDHADAU CYLLID EIDDO ARALL

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIAD

    1. 1.Trosolwg

   2. RHAN 2 Y RHYDDHADAU

    1. 2.Tir a werthir i sefydliad ariannol ac a lesir i berson

    2. 3.Tir a werthir i sefydliad ariannol ac a ailwerthir i berson

    3. 4.Cyfeiriadau at P pan fo P yn unigolyn sydd wedi marw

   3. RHAN 3 AMGYLCHIADAU PAN NA FO TREFNIADAU WEDI EU RHYDDHAU

    1. 5.Dim rhyddhad pan fo rhyddhad grŵp, rhyddhad caffael neu ryddhad atgyfansoddi ar gael ar y trafodiad cyntaf

    2. 6.Tir a werthir i sefydliad ariannol ac a lesir i berson: trefniadau i drosglwyddo rheolaeth dros sefydliad

   4. RHAN 4 BUDDIANT ESEMPT

    1. 7.Buddiant a ddelir gan sefydliad ariannol yn fuddiant esempt

   5. RHAN 5 DEHONGLI

    1. 8.Ystyr “sefydliad ariannol”

    2. 9.Ystyr “trefniadau”

  11. ATODLEN 11

   RHYDDHAD BONDIAU BUDDSODDI CYLLID ARALL

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIAD

    1. 1.Trosolwg

    2. 2.Dehongli

   2. RHAN 2 NID YW DYRODDI, TROSGLWYDDO NAC ADBRYNU HAWLIAU O DAN FOND I’W TRIN FEL TRAFODIADAU TRETHADWY

    1. 3.Deiliad bond ddim i’w drin fel pe bai ganddo fuddiant yn asedau’r bond

    2. 4.Trin deiliad bond fel pe bai ganddo fuddiant os caffaelir rheolaeth dros ased sylfaenol

   3. RHAN 3 AMODAU AR GYFER GWEITHREDU RHYDDHADAU ETC.

    1. 5.Rhagarweiniad

    2. 6.Amod 1

    3. 7.Amod 2

    4. 8.Amod 3

    5. 9.Amod 4

    6. 10.Amod 5

    7. 11.Amod 6

    8. 12.Amod 7

   4. RHAN 4 RHYDDHAD AR GYFER TRAFODIADAU PENODOL

    1. 13.Rhyddhad ar gyfer y trafodiad cyntaf

    2. 14.Tynnu rhyddhad yn ôl ar gyfer y trafodiad cyntaf

    3. 15.Rhyddhad ar gyfer yr ail drafodiad

    4. 16.Gollwng pridiant tir pan fodlonir amodau ar gyfer rhyddhad

    5. 17.Rhyddhad heb fod ar gael pan fo deiliad bond yn caffael rheolaeth dros ased sylfaenol

   5. RHAN 5 ATODOL

    1. 18.Disodli ased

    2. 19.ACC i hysbysu’r Cofrestrydd ynghylch gollwng pridiant tir

  12. ATODLEN 12

   RHYDDHAD AR GYFER YMGORFFORI PARTNERIAETH ATEBOLRWYDD CYFYNGEDIG

   1. 1.Y rhyddhad

   2. 2.Amod A

   3. 3.Amod B

   4. 4.Amod C

   5. 5.Dehongli

  13. ATODLEN 13

   RHYDDHAD AR GYFER CAFFAELIADAU SY’N YMWNEUD AG ANHEDDAU LLUOSOG

   1. 1.Trosolwg

   2. 2.Mae’r Atodlen hon wedi ei threfnu fel a ganlyn—

   3. 3.Trafodiadau y mae’r Atodlen hon yn gymwys iddynt

   4. 4.Termau allweddol

   5. 5.Swm y dreth sydd i’w godi

   6. 6.Pennu’r dreth sy’n gysylltiedig â’r gydnabyddiaeth sydd i’w phriodoli i anheddau

   7. 7.Pennu’r dreth sy’n gysylltiedig â’r gydnabyddiaeth sy’n weddill

   8. 8.Adeiladau penodol sydd eto i’w hadeiladu neu i’w haddasu i gyfrif fel annedd

  14. ATODLEN 14

   RHYDDHAD AR GYFER CAFFAELIADAU PENODOL O ANHEDDAU

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIAD

    1. 1.Trosolwg

   2. RHAN 2 RHYDDHAD AR GYFER CAFFAELIADAU PENODOL O ANHEDDAU

    1. 2.Adeiladwr tai yn caffael gan unigolyn sy’n caffael annedd newydd

    2. 3.Masnachwr eiddo yn caffael gan unigolyn sy’n caffael annedd newydd

    3. 4.Masnachwr eiddo yn caffael gan unigolyn pan fo cadwyn o drafodiadau yn torri

    4. 5.Rhyddhad pan fo masnachwr eiddo yn caffael gan gynrychiolwyr personol

    5. 6.Masnachwr eiddo yn caffael mewn achos o adleoli cyflogaeth

    6. 7.Cyflogwr yn caffael mewn achos o adleoli cyflogaeth

    7. 8.Tynnu’n ôl ryddhadau sydd ar gael i fasnachwyr eiddo

    8. 9.Dehongli

   3. RHAN 3 RHYDDHAD AR GYFER PERSONAU SY’N ARFER HAWLIAU AR Y CYD

    1. 10.Rhyddhad ar gyfer trafodiadau yr ymrwymir iddynt gan bersonau sy’n arfer hawliau ar y cyd

  15. ATODLEN 15

   RHYDDHAD AR GYFER TRAFODIADAU PENODOL SY’N YMWNEUD Â THAI CYMDEITHASOL

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIAD

    1. 1.Trosolwg

   2. RHAN 2 RHYDDHAD HAWL I BRYNU

    1. 2.Rhyddhad ar gyfer trafodiad hawl i brynu

   3. RHAN 3 LESOEDD RHANBERCHNOGAETH

    1. 3.Les ranberchnogaeth: dewis triniaeth gwerth marchnadol

    2. 4.Les ranberchnogaeth: trosglwyddo rifersiwn pan ddewisir triniaeth gwerth marchnadol

    3. 5.Les ranberchnogaeth: dewis triniaeth gwerth marchnadol ar gyfer premiwm pan ganiateir cynyddu perchentyaeth

    4. 6.Les ranberchnogaeth: trafodiadau cynyddu perchentyaeth

    5. 7.Les ranberchnogaeth: rhoi les a thrafodiadau cynyddu perchentyaeth etc. heb fod yn gysylltiol

    6. 8.Rhent i les ranberchnogaeth: y swm y codir treth arno

    7. 9.Lesoedd rhanberchnogaeth: dehongli

   4. RHAN 4 YMDDIRIEDOLAETHAU RHANBERCHNOGAETH

    1. 10.Ymddiriedolaethau rhanberchnogaeth: ystyr ymddiriedolaeth ranberchnogaeth a thermau allweddol eraill

    2. 11.Ymddiriedolaeth ranberchnogaeth: y prynwr

    3. 12.Ymddiriedolaeth ranberchnogaeth: dewis triniaeth gwerth marchnadol

    4. 13.Ymddiriedolaeth ranberchnogaeth: trosglwyddo buddiant pan fo’r ymddiriedolaeth yn dod i ben

    5. 14.Ymddiriedolaeth ranberchnogaeth: trafodiadau cynyddu perchentyaeth

    6. 15.Ymddiriedolaeth ranberchnogaeth: trin taliadau ychwanegol pan na wneir dewis

    7. 16.Ymddiriedolaeth ranberchnogaeth: datganiad a chynyddu perchentyaeth etc. heb fod yn gysylltiol

    8. 17.Rhent i ymddiriedolaeth ranberchnogaeth: y swm y codir treth arno

   5. RHAN 5 RHENT I FORGAIS

    1. 18.Rhent i forgais: cydnabyddiaeth drethadwy

   6. RHAN 6 RHYDDHAD AR GYFER CAFFAELIADAU PENODOL GAN LANDLORDIAID CYMDEITHASOL COFRESTREDIG

    1. 19.Rhyddhad ar gyfer caffaeliadau penodol gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig

  16. ATODLEN 16

   RHYDDHAD GRŴP

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIAD

    1. 1.Trosolwg

   2. RHAN 2 Y RHYDDHAD

    1. 2.Rhyddhad grŵp

    2. 3.Rhyddhad grŵp: dehongli

   3. RHAN 3 CYFYNGIADAU AR ARGAELEDD RHYDDHAD

    1. 4.Cyfyngiadau ar argaeledd rhyddhad grŵp

    2. 5.Trefniadau penodol nad ydynt o fewn paragraff 4: cwmnïau cyd-fenter

    3. 6.Trefniadau morgais penodol nad ydynt o fewn paragraff 4

   4. RHAN 4 TYNNU RHYDDHAD YN ÔL

    1. 7.Dehongli: trafodiad a ryddheir

    2. 8.Tynnu rhyddhad grŵp yn ôl

    3. 9.Achosion pan na fo rhyddhad grŵp yn cael ei dynnu’n ôl

    4. 10.Ni chaiff rhyddhad grŵp ei dynnu’n ôl pan fo gwerthwr yn gadael grŵp

    5. 11.Ni chaiff rhyddhad grŵp ei dynnu’n ôl o ganlyniad i drosglwyddiadau penodol busnes etc. gan gymdeithasau cydfuddiannol

    6. 12.Tynnu rhyddhad grŵp yn ôl mewn achosion penodol sy’n ymwneud â thrafodiadau olynol

   5. RHAN 5 ADENNILL RHYDDHAD GAN BERSONAU PENODOL

    1. 13.Adennill rhyddhad grŵp gan un arall o gwmnïau’r grŵp neu gan gyfarwyddwr â rheolaeth

    2. 14.Adennill rhyddhad grŵp: atodol

  17. ATODLEN 17

   RHYDDHAD ATGYFANSODDI A RHYDDHAD CAFFAEL

   1. RHAN 1 RHAGARWEINIAD

    1. 1.Trosolwg

   2. RHAN 2 RHYDDHAD ATGYFANSODDI

    1. 2.Rhyddhad atgyfansoddi

   3. RHAN 3 RHYDDHAD CAFFAEL

    1. 3.Rhyddhad caffael

   4. RHAN 4 TYNNU’N ÔL RYDDHAD ATGYFANSODDI NEU RYDDHAD CAFFAEL

    1. 4.Dehongli

    2. 5.Tynnu’n ôl ryddhad atgyfansoddi neu ryddhad caffael

    3. 6.Achosion pan na chaiff rhyddhad atgyfansoddi neu ryddhad caffael ei dynnu’n ôl

    4. 7.Tynnu’n ôl ryddhad atgyfansoddi neu ryddhad caffael yn achos trosglwyddiad dilynol nad yw’n esempt

   5. RHAN 5 ADENNILL RHYDDHAD ATGYFANSODDI NEU RYDDHAD CAFFAEL

    1. 8.Adennill rhyddhad atgyfansoddi neu ryddhad caffael gan un arall o gwmnïau’r grŵp neu gan gyfarwyddwr â rheolaeth

    2. 9.Adennill rhyddhad atgyfansoddi neu ryddhad caffael: atodol

  18. ATODLEN 18

   RHYDDHAD ELUSENNAU

   1. 1.Trosolwg

   2. 2.Termau allweddol

   3. 3.Y rhyddhad

   4. 4.Tynnu rhyddhad elusennau yn ôl

   5. 5.Elusen nad yw’n elusen gymwys

   6. 6.Pryniant ar y cyd gan elusen gymwys a pherson arall: rhyddhad rhannol

   7. 7.Tynnu rhyddhad rhannol yn ôl

   8. 8.Rhyddhad rhannol: elusen nad yw’n elusen gymwys

   9. 9.Cymhwyso’r Atodlen hon i ymddiriedolaethau penodol

  19. ATODLEN 19

   RHYDDHAD I GWMNÏAU BUDDSODDI PENAGORED

   1. 1.Rhyddhad rhag treth trafodiadau tir: trosi ymddiriedolaeth unedau awdurdodedig yn gwmni buddsoddi penagored

   2. 2.Rhyddhad rhag treth trafodiadau tir: cyfuno ymddiriedolaeth unedau awdurdodedig gyda chwmni buddsoddi penagored

   3. 3.Dehongli

  20. ATODLEN 20

   RHYDDHAD AR GYFER CAFFAELIADAU GAN GYRFF CYHOEDDUS A CHYRFF IECHYD

   1. 1.Rhyddhad ar gyfer caffaeliadau penodol sy’n ymwneud â chyrff cyhoeddus

   2. 2.Rhyddhad ar gyfer caffaeliadau gan gyrff penodol y gwasanaeth iechyd

  21. ATODLEN 21

   RHYDDHAD PRYNU GORFODOL A RHYDDHAD RHWYMEDIGAETHAU CYNLLUNIO

   1. 1.Rhyddhad i bryniant gorfodol sy’n hwyluso datblygiad

   2. 2.Rhyddhad am gydymffurfio â rhwymedigaethau cynllunio

  22. ATODLEN 22

   RHYDDHADAU AMRYWIOL

   1. 1.Rhyddhadau goleudai

   2. 2.(1) Mae trafodiad tir yr ymrwymir iddo drwy neu o...

   3. 3.Rhyddhad lluoedd arfog sy’n ymweld a rhyddhad pencadlysoedd milwrol rhyngwladol

   4. 4.(1) Mae paragraff 3 yn cael effaith mewn perthynas â...

   5. 5.Ym mharagraffau 3 a 4, ystyr “llu arfog sy’n ymweld”...

   6. 6.Rhyddhad ar gyfer eiddo a dderbynnir i dalu treth

   7. 7.Rhyddhad cefnffyrdd

   8. 8.Rhyddhad ar gyfer caffaeliadau gan gyrff a sefydlir at ddibenion cenedlaethol

   9. 9.Rhyddhad ar gyfer caffaeliadau o ganlyniad i ad-drefnu etholaethau seneddol

   10. 10.Rhyddhad cymdeithasau adeiladu

   11. 11.Rhyddhad cymdeithasau cyfeillgar

   12. 12.Rhyddhad cymdeithasau cydweithredol a chymdeithasau budd cymunedol a rhyddhad undebau credyd

  23. ATODLEN 23

   DIWYGIADAU I DDEDDF CASGLU A RHEOLI TRETHI (CYMRU) 2016

   1. 1.Mae DCRhT wedi ei diwygio fel a ganlyn.

   2. 2.Yn adran 1 (trosolwg o’r Ddeddf), ar ôl paragraff (b)...

   3. 3.Yn y testun Cymraeg, yn adran 37 (trosolwg o’r Rhan),...

   4. 4.Ym Mhennod 2 o Ran 3, ym mhennawd y bennod...

   5. 5.Yn adran 38 (dyletswydd i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel)—...

   6. 6.Ar ôl adran 38 mewnosoder— Dyletswydd i gadw cofnodion a’u...

   7. 7.Yn adran 39 (storio gwybodaeth etc. yn ddiogel), ar ôl...

   8. 8.Ar ôl adran 39 mewnosoder— Pŵer i wneud rheoliadau ynghylch...

   9. 9.Yn adran 40 (ystyr dyddiad ffeilio), yn lle “Yn y...

   10. 10.Yn adran 41 (trethdalwr yn diwygio ffurflen dreth), yn lle...

   11. 11.Yn adran 42 (ACC yn cywiro ffurflen dreth)—

   12. 12.Yn adran 43 (hysbysiad ymholiad)— (a) yn is-adran (1), yn...

   13. 13.Yn adran 45 (diwygio ffurflen dreth yn ystod ymholiad er...

   14. 14.Ar ôl adran 45 mewnosoder— Trethdalwr yn diwygio ffurflen dreth...

   15. 15.Yn adran 50 (cwblhau ymholiad), yn is-adran (4), yn lle...

   16. 16.Yn adran 52 (dyfarniad o’r dreth sydd i’w chodi os...

   17. 17.Yn y testun Cymraeg, yn adran 54 (asesu treth a...

   18. 18.Yn adran 58 (amodau ar gyfer gwneud asesiadau ACC)—

   19. 19.Yn adran 59 (terfynau amser ar gyfer asesiadau ACC), yn...

   20. 20.Yn adran 61 (y weithdrefn asesu), hepgorer is-adran (3).

   21. 21.Yn y testun Cymraeg, ym mhennawd Pennod 7 o Ran...

   22. 22.Yn y testun Cymraeg, yn adran 62 (hawlio ymwared yn...

   23. 23.Yn adran 63 (hawlio ymwared rhag treth a ordalwyd etc.)—...

   24. 24.Ar ôl adran 63 mewnosoder— Hawlio rhyddhad mewn cysylltiad â...

   25. 25.(1) Yn adran 64 (gwrthod hawliadau am ymwared oherwydd cyfoethogi...

   26. 26.Yn y testun Cymraeg, yn adran 65 (cyfoethogi anghyfiawn: darpariaeth...

   27. 27.Yn adran 66 (cyfoethogi anghyfiawn: trefniadau talu’n ôl)—

   28. 28.Yn adran 67 (achosion pan na fo angen i ACC...

   29. 29.Yn adran 68 (gwneud hawliadau)— (a) yn is-adran (1), yn...

   30. 30.Yn adran 69 (dyletswydd i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel),...

   31. 31.Yn adran 71 (hawlydd yn diwygio hawliad), yn is-adran (1),...

   32. 32.Yn y testun Cymraeg, yn adran 73 (rhoi effaith i...

   33. 33.Yn y testun Cymraeg, yn adran 77 (rhoi effaith i...

   34. 34.Yn adran 81 (setliadau contract)— (a) ar ôl is-adran (1)...

   35. 35.Yn adran 90 (gwneud gwybodaeth a dogfennau yn ofynnol mewn...

   36. 36.Yn adran 95, (cydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth), yn is-adran (1)(a)...

   37. 37.Yn y testun Cymraeg, yn adran 100 (hysbysiadau trethdalwyr ar...

   38. 38.Yn adran 116(1) (dim adolygu nac apelio yn erbyn cymeradwyaeth...

   39. 39.Yn adran 118 (cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth...

   40. 40.Yn adran 119 (cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth...

   41. 41.Yn adran 120 (cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth...

   42. 42.Yn lle adran 122 rhodder— Cosb am fethu â thalu...

   43. 43.Hepgorer adrannau 123 a 124.

   44. 44.Yn adran 125 (gostyngiad arbennig i’r gosb), ar ôl is-adran...

   45. 45.Yn adran 126 (esgus rhesymol dros fethu â dychwelyd ffurflen...

   46. 46.Yn adran 127 (asesu cosbau)— (a) yn is-adran (5), ar...

   47. 47.Yn adran 128 (terfyn amser ar gyfer asesu cosbau o...

   48. 48.Yn adran 130 (swm y gosb am anghywirdeb mewn dogfen...

   49. 49.Yn adran 132 (cosb am anghywirdeb bwriadol mewn dogfen a...

   50. 50.Yn adran 133 (cosb am fethu â hysbysu ynghylch tanasesiad...

   51. 51.Yn adran 141 (asesu cosbau o dan Bennod 3), yn...

   52. 52.Yn y testun Cymraeg, yn adran 142 (dehongli Pennod 3),...

   53. 53.Yn adran 143 (cosb am fethu â chadw cofnodion a’u...

   54. 54.Yn adran 144 (esgus rhesymol am fethu â chadw cofnodion...

   55. 55.Yn adran 145 (asesu cosbau o dan adran 143), yn...

   56. 56.Ar ôl adran 154 (talu cosbau) mewnosoder— Atebolrwydd cynrychiolwyr personol...

   57. 57.Hepgorer y croes-bennawd mewn llythrennau italig yn union cyn adran...

   58. 58.Yn lle adrannau 157 a 158 rhodder— Llog taliadau hwyr...

   59. 59.Hepgorer adran 159 (dyddiad dechrau’r llog taliadau hwyr: diwygiadau i...

   60. 60.Yn adran 169 (achos yn llys yr ynadon), ar ôl...

   61. 61.Yn adran 170(1) (gorfodi drwy atafaelu nwyddau), yn lle “Deddf...

   62. 62.Yn adran 172(2) (rhestr o benderfyniadau apeliadwy), ar ôl paragraff...

   63. 63.Ar ôl adran 181, mewnosoder— PENNOD 3A TALU AC ADENNILL...

   64. 64.Yn adran 182 (talu cosbau yn achos adolygiad neu apêl),...

   65. 65.Ar ôl adran 183 mewnosoder— Atal ad-daliad pan fo apêl...

   66. 66.O flaen adran 188 (pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.)...

   67. 67.Yn adran 189 (rheoliadau), yn is-adran (2), ar ôl “18(2)”...

   68. 68.Yn adran 190 (dyroddi hysbysiadau gan ACC)—

   69. 69.Yn adran 191 (rhoi hysbysiadau a dogfennau eraill i ACC)—...

   70. 70.Yn adran 192(2) (dehongli), yn y mannau priodol, mewnosoder— ystyr...

   71. 71.Yn adran 193 (mynegai o ymadroddion a ddiffinnir), yn Nhabl...