Search Legislation

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 RHEOLI CYNALIADWY AR ADNODDAU NATURIOL

  1. Rhagarweiniad

   1. 1.Diben y Rhan hon

   2. 2.Adnoddau naturiol

   3. 3.Rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol

   4. 4.Egwyddorion rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol

  2. Dyletswyddau cyffredinol ar awdurdodau cyhoeddus

   1. 5.Diben cyffredinol Corff Adnoddau Naturiol Cymru

   2. 6.Dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau

   3. 7.Rhestrau bioamrywiaeth a dyletswydd i gymryd camau i gynnal a gwella bioamrywiaeth

  3. Adroddiad ar gyflwr adnoddau naturiol

   1. 8.Dyletswydd i baratoi a chyhoeddi adroddiad ar gyflwr adnoddau naturiol

  4. Polisi adnoddau naturiol cenedlaethol

   1. 9.Dyletswydd i baratoi, cyhoeddi a gweithredu polisi adnoddau naturiol cenedlaethol

  5. Gweithredu’r polisi cenedlaethol ar sail ardaloedd

   1. 10.Ystyr corff cyhoeddus yn adrannau 11 i 15

   2. 11.Datganiadau ardal

   3. 12.Cyfarwyddydau Gweinidogion Cymru i weithredu datganiadau ardal

   4. 13.Canllawiau ynghylch gweithredu datganiadau ardal

   5. 14.Dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth neu gymorth arall i CNC

   6. 15.Dyletswydd ar CNC i ddarparu gwybodaeth neu gymorth arall i gyrff cyhoeddus

  6. Cytundebau rheoli tir

   1. 16.Pŵer i ymrwymo i gytundebau rheoli tir

   2. 17.Effaith cytundebau rheoli tir penodol ar olynwyr yn y teitl

   3. 18.Cymhwyso Atodlen 2 i Ddeddf Coedwigaeth 1967 i gytundebau rheoli tir

   4. 19.Effaith cytundebau ar gyflwyno priffordd a rhoi hawddfraint

   5. 20.Darpariaethau trosiannol

   6. 21.Tir y Goron

  7. Cynlluniau arbrofol

   1. 22.Pŵer i atal dros dro ofynion statudol ar gyfer cynlluniau arbrofol

   2. 23.Pŵer CNC i gynnal cynlluniau arbrofol etc.

  8. Cyffredinol

   1. 24.Pŵer i ddiwygio cyfnodau ar gyfer paratoi a chyhoeddi dogfennau

   2. 25.Rheoliadau o dan y Rhan hon

   3. 26.Dehongliad cyffredinol o’r Rhan hon

   4. 27.Mân ddarpariaethau a darpariaethau canlyniadol

 3. RHAN 2 NEWID YN YR HINSAWDD

  1. Rhagarweiniad

   1. 28.Diben y Rhan hon

  2. Targedau allyriadau a chyllidebau carbon: y prif ddyletswyddau ar Weinidogion Cymru

   1. 29.Targed allyriadau 2050

   2. 30.Targedau allyriadau interim

   3. 31.Cyllidebau carbon

   4. 32.Targedau allyriadau a chyllidebau carbon: egwyddorion

  3. Targedau a chyllidebau: cwmpas a phrif gysyniadau

   1. 33.Cyfrif allyriadau net Cymru

   2. 34.Allyriadau net Cymru

   3. 35.Allyriadau Cymru o hedfan a morgludiant rhyngwladol

   4. 36.Unedau carbon

   5. 37.Nwyon tŷ gwydr

   6. 38.Y waelodlin

  4. Cydymffurfio â chyllidebau carbon: adroddiadau a datganiadau gan Weinidogion Cymru

   1. 39.Cynigion a pholisïau ar gyfer cyrraedd cyllideb garbon

   2. 40.Cario symiau o un cyfnod cyllidebol i un arall

   3. 41.Datganiad terfynol ar gyfer cyfnod cyllidebol

   4. 42.Cynigion a pholisïau pan nad yw cyllideb garbon wedi ei chyrraedd

  5. Cydymffurfio â thargedau allyriadau: datganiadau gan Weinidogion Cymru

   1. 43.Datganiadau ar gyfer blynyddoedd targed interim a 2050

  6. Swyddogaethau corff cynghori: adroddiadau a chyngor

   1. 44.Corff cynghori

   2. 45.Adroddiadau cynnydd

   3. 46.Dyletswydd ar y corff cynghori i ddarparu cyngor a chymorth

   4. 47.Canllawiau i’r corff cynghori

  7. Rheoliadau: gweithdrefn a chyngor

   1. 48.Rheoliadau: gweithdrefn

   2. 49.Gofyniad i gael cyngor ynghylch cynigion i wneud rheoliadau

   3. 50.Cyngor ynghylch rheoliadau arfaethedig sy’n ymwneud â thargedau a chyllidebau

  8. Mesur a dehongli

   1. 51.Mesur allyriadau

   2. 52.Arferion rhyngwladol adrodd ar garbon

   3. 53.Dehongliad cyffredinol o’r Rhan hon

 4. RHAN 3 CODI TALIADAU AM FAGIAU SIOPA

  1. Rheoliadau ynghylch codi taliadau am fagiau siopa

   1. 54.Ystyr “bag siopa”

   2. 55.Gofyniad i godi tâl

   3. 56.Gwerthwyr nwyddau

   4. 57.Cymhwyso’r enillion

  2. Gweinyddu a gorfodi

   1. 58.Gweinyddu

   2. 59.Cadw a chyhoeddi cofnodion

   3. 60.Gorfodi

   4. 61.Sancsiynau sifil

  3. Cyffredinol

   1. 62.Rheoliadau o dan y Rhan hon

   2. 63.Dehongliad cyffredinol o’r Rhan hon

   3. 64.Mân ddiwygiadau, diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

 5. RHAN 4 CASGLU A GWAREDU GWASTRAFF

  1. Casglu ar wahân etc. wastraff

   1. 65.Gofynion sy’n ymwneud â chasglu ar wahân etc. wastraff

  2. Gwaredu gwastraff

   1. 66.Gwahardd gwaredu gwastraff bwyd i garthffos

   2. 67.Pŵer i wahardd neu reoleiddio gwaredu gwastraff drwy losgi

  3. Gorfodi

   1. 68.Sancsiynau sifil

  4. Cyffredinol

   1. 69.Rheoliadau

   2. 70.Mân ddiwygiadau, diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

 6. RHAN 5 PYSGODFEYDD AR GYFER PYSGOD CREGYN

  1. Ceisiadau am orchmynion sy’n ymwneud â physgodfeydd

   1. 71.Ceisiadau am orchmynion sy’n ymwneud â physgodfeydd

  2. Diogelu’r amgylchedd morol

   1. 72.Gofyniad i gynnwys darpariaethau amgylcheddol mewn gorchmynion sy’n ymwneud â physgodfeydd

   2. 73.Pŵer i gyflwyno hysbysiadau ar gyfer diogelu safleoedd morol Ewropeaidd

   3. 74.Pŵer i amrywio neu ddirymu gorchmynion i ddiogelu safleoedd morol Ewropeaidd

   4. 75.Darpariaeth atodol

 7. RHAN 6 TRWYDDEDU MOROL

  1. 76.Cyngor a chymorth mewn perthynas â thrwyddedu morol

  2. 77.Ffioedd am fonitro, amrywio etc. drwyddedau morol

  3. 78.Darpariaeth bellach ynghylch talu ffioedd

  4. 79.Apelio yn erbyn amrywio etc. drwydded forol am beidio â thalu ffi neu flaendal

  5. 80.Eithriadau rhag pŵer i ddirprwyo swyddogaethau awdurdod trwyddedu

 8. RHAN 7 AMRYWIOL

  1. Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

   1. 81.Sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

  2. Draenio tir

   1. 82.Diddymu gofynion i gyhoeddi mewn papurau newydd lleol etc.

   2. 83.Prisio tir anamaethyddol er mwyn dosrannu costau draenio

   3. 84.Pŵer i wneud darpariaeth ar gyfer apelau yn erbyn ardollau arbennig

   4. 85.Pŵer mynediad: cydymffurfio â gorchymyn i lanhau ffosydd etc.

  3. Is-ddeddfau

   1. 86.Is-ddeddfau a wneir gan Gorff Adnoddau Naturiol Cymru

 9. RHAN 8 CYFFREDINOL

  1. 87.Dehongli

  2. 88.Dod i rym

  3. 89.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   CODI TALIADAU AM FAGIAU SIOPA: SANCSIYNAU SIFIL

   1. 1.Sancsiynau sifil

   2. 2.Cosbau ariannol penodedig

   3. 3.Cosbau ariannol penodedig: y weithdrefn

   4. 4.Gofynion yn ôl disgresiwn

   5. 5.Gofynion yn ôl disgresiwn: y weithdrefn

   6. 6.Gofynion yn ôl disgresiwn: gorfodi

   7. 7.Cyfuniad o sancsiynau

   8. 8.Cosbau ariannol

   9. 9.Adennill costau

   10. 10.Apelau

   11. 11.Cyhoeddusrwydd ar gyfer gosod sancsiynau sifil

   12. 12.Personau sy’n atebol i sancsiynau sifil

   13. 13.Canllawiau ynghylch defnyddio pwerau i osod sancsiynau sifil ac adennill costau

   14. 14.Cyhoeddi camau gorfodi

   15. 15.Cydymffurfio ag egwyddorion rheoleiddiol

   16. 16.Adolygu

   17. 17.Atal dros dro

   18. 18.Talu cosbau i Gronfa Gyfunol Cymru

   19. 19.Mynegai o dermau wedi eu diffinio

  2. ATODLEN 2

   MÂN DDIWYGIADAU, DIWYGIADAU CANLYNIADOL A DIDDYMIADAU

   1. RHAN 1 RHEOLI CYNALIADWY AR ADNODDAU NATURIOL

    1. 1.Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (p. 97)

    2. 2.Deddf Cefn Gwlad 1968 (p. 41)

    3. 3.Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (p. 69)

    4. 4.Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (p. 27)

    5. 5.Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (p. 56)

    6. 6.Deddf yr Amgylchedd 1995 (p. 25)

    7. 7.Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (p. 37)

    8. 8.Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (p. 5)

    9. 9.Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 (p. 16)

    10. 10.Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (dccc 2)

    11. 11.Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (dccc 4)

   2. RHAN 2 CODI TALIADAU AM FAGIAU SIOPA

    1. 12.Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 (p. 27)

    2. 13.Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 (mccc 8)

   3. RHAN 3 CASGLU A GWAREDU GWASTRAFF

    1. 14.Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (p. 43)

    2. 15.Deddf Ailgylchu Gwastraff Cartrefi 2003 (p. 29)

    3. 16.Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32)

    4. 17.Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 (mccc 8)

   4. RHAN 4 PWYLLGOR LLIFOGYDD AC ERYDU ARFORDIROL

    1. 18.Deddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyn i Gyfarfodydd) 1960 (p. 67)

    2. 19.Deddf Llywodraeth Leol 1974 (p. 7)

    3. 20.Deddf Adnoddau Dŵr 1991 (p. 57)

    4. 21.Deddf Draenio Tir 1991 (p. 59)

    5. 22.Deddf yr Amgylchedd 1995 (p. 25)

    6. 23.Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (p. 36)

    7. 24.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (p. 10)

    8. 25.Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (p. 29)

    9. 26.Deddf Cyrff Cyhoeddus 2011 (p. 24)

    10. 27.Deddf Dŵr 2014 (p. 21)

   5. RHAN 5 IS-DDEDDFAU

    1. 28.Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (p. 97)

    2. 29.Deddf Cefn Gwlad 1968 (p. 41)

    3. 30.Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (dccc 2)

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources