xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

ATODLEN 5COSTAU A’R WEITHDREFN WRTH APELIO ETC: DIWYGIADAU PELLACH

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (p. 9)

20Yn adran 41, yn is-adran (8), ar ôl “any proceedings” mewnosoder “in England”.