xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

ATODLEN 4CEISIADAU I WEINIDOGION CYMRU: DIWYGIADAU PELLACH

21Yn adran 324 (hawliau mynediad), yn is-adran (1), ar ôl paragraff (b) mewnosoder—

(ba)any application made to the Welsh Ministers under section 62O;

(bb)any secondary consent in respect of which, by virtue of section 62F(2), a decision is to be made by the Welsh Ministers;.