xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

 1. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. 1.Trosolwg

 2. RHAN 2 GWELLA LLESIANT

  1. Datblygu cynaliadwy a dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus

   1. 2.Datblygu cynaliadwy

   2. 3.Dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus

   3. 4.Y nodau llesiant

   4. 5.Yr egwyddor datblygu cynaliadwy

   5. 6.Ystyr “corff cyhoeddus”

  2. Amcanion llesiant

   1. 7.Datganiadau ynghylch amcanion llesiant

   2. 8.Amcanion llesiant Gweinidogion Cymru

   3. 9.Amcanion llesiant cyrff cyhoeddus eraill

  3. Mesur perfformiad tuag at gyrraedd y nodau

   1. 10.Dangosyddion cenedlaethol ac adroddiad llesiant blynyddol

   2. 11.Adroddiad tueddiadau tebygol y dyfodol

   3. 12.Adroddiadau blynyddol gan Weinidogion Cymru

   4. 13.Adroddiadau blynyddol gan gyrff cyhoeddus eraill

  4. Canllawiau

   1. 14.Canllawiau

  5. Swyddogaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru

   1. 15.Yr egwyddor datblygu cynaliadwy: ymchwiliadau’r Archwilydd Cyffredinol

  6. Hyrwyddo datblygu cynaliadwy

   1. 16.Hyrwyddo datblygu cynaliadwy

 3. RHAN 3 COMISIYNYDD CENEDLAETHAU’R DYFODOL CYMRU

  1. Y Comisiynydd

   1. 17.Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

   2. 18.Dyletswydd gyffredinol y Comisiynydd

  2. Swyddogaethau’r Comisiynydd

   1. 19.Swyddogaethau’r Comisiynydd

   2. 20.Adolygiadau gan y Comisiynydd

   3. 21.Argymhellion gan y Comisiynydd

   4. 22.Dyletswydd i ddilyn argymhellion

   5. 23.Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol

   6. 24.Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol: gweithgareddau yn ystod y cyfnod adrodd

  3. Cydweithio

   1. 25.Cydweithio

  4. Panel cynghori’r Comisiynydd

   1. 26.Panel cynghori

   2. 27.Aelodau penodedig

   3. 28.Talu treuliau aelodau’r panel

 4. RHAN 4 BYRDDAU GWASANAETHAU CYHOEDDUS

  1. PENNOD 1 SEFYDLU, CYFRANOGIAD A CHRAFFU

   1. 29.Byrddau gwasanaethau cyhoeddus

   2. 30.Gwahoddiadau i gyfranogi

   3. 31.Gwahoddiadau i gyfranogi: dyroddi, ymateb a hyd y cyfranogiad

   4. 32.Partneriaid eraill

   5. 33.Newidiadau mewn cyfranogiad

   6. 34.Cyfarfodydd a chylch gorchwyl

   7. 35.Pwyllgor trosolwg a chraffu awdurdod lleol

  2. PENNOD 2 GWELLA LLESIANT LLEOL

   1. Dyletswydd llesiant ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus

    1. 36.Dyletswydd llesiant ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus

   2. Asesiadau llesiant lleol

    1. 37.Asesiadau llesiant lleol

    2. 38.Paratoi asesiadau

   3. Cynlluniau llesiant lleol

    1. 39.Cynlluniau llesiant lleol

    2. 40.Cynlluniau llesiant lleol: rôl cynghorau cymuned

    3. 41.Paratoi cynlluniau llesiant lleol: gwybodaeth am weithgarwch eraill

    4. 42.Paratoi cynlluniau llesiant lleol: cyngor y Comisiynydd

    5. 43.Paratoi cynlluniau llesiant lleol: ymgynghori pellach a chymeradwyaeth

    6. 44.Adolygu cynlluniau llesiant lleol

    7. 45.Adroddiadau cynnydd blynyddol

   4. Addasiadau canlyniadol

    1. 46.Addasiadau i ddeddfiadau

  3. PENNOD 3 AMRYWIOL

   1. 47.Uno byrddau gwasanaethau cyhoeddus

   2. 48.Cydlafurio rhwng byrddau gwasanaethau cyhoeddus

   3. 49.Cyfarwyddydau i uno neu i gydlafurio

   4. 50.Dangosyddion perfformiad a safonau

   5. 51.Canllawiau

 5. RHAN 5 DARPARIAETHAU TERFYNOL

  1. 52.Ystyr “corff cyhoeddus”: darpariaeth bellach

  2. 53.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.

  3. 54.Rheoliadau

  4. 55.Dehongli

  5. 56.Cychwyn

  6. 57.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   ADRODDIADAU BLYNYDDOL GAN GYRFF CYHOEDDUS ERAILL

   1. 1.Cyrff cyhoeddus: cyffredinol

   2. 2.Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG

   3. 3.Corff Adnoddau Naturiol Cymru

  2. ATODLEN 2

   COMISIYNYDD CENEDLAETHAU’R DYFODOL CYMRU

   1. 1.Statws

   2. 2.Dilysrwydd gweithredoedd

   3. 3.Cyfnod y penodiad

   4. 4.Telerau penodi

   5. 5.Taliadau cydnabyddiaeth, lwfansau a phensiynau

   6. 6.Anghymwyso

   7. 7.Diwedd penodiad (ac eithrio drwy anghymwyso)

   8. 8.Pwerau

   9. 9.Staff

   10. 10.Dirprwyo

   11. 11.Dirprwy Gomisiynydd

   12. 12.Y weithdrefn gwynion

   13. 13.Cofrestr buddiannau

   14. 14.(1) Rhaid i’r Comisiynydd— (a) sicrhau bod copi o’r gofrestr...

   15. 15.Gwrthdrawiadau buddiannau

   16. 16.Taliadau gan Weinidogion Cymru

   17. 17.Adroddiadau blynyddol

   18. 18.Swyddog cyfrifyddu

   19. 19.Amcangyfrifon

   20. 20.Cyfrifon

   21. 21.Archwilio

   22. 22.Archwilio’r defnydd o adnoddau

   23. 23.Y sêl a dilysrwydd dogfennau

  3. ATODLEN 3

   BYRDDAU GWASANAETHAU CYHOEDDUS: DARPARIAETH BELLACH

   1. 1.Cworwm

   2. 2.Cyfarfod cyntaf

   3. 3.Cyfarfodydd gorfodol

   4. 4.Cylch gorchwyl

   5. 5.Cymorth gweinyddol

   6. 6.Is-grwpiau a dirprwyo

   7. 7.Cynrychiolaeth mewn cyfarfodydd

  4. ATODLEN 4

   BYRDDAU GWASANAETHAU CYHOEDDUS: DIWYGIADAU CANLYNIADOL A DIDDYMU

   1. 1.Deddf Addysg 1997 (p.44)

   2. 2.Deddf Llywodraeth Leol 2000 (p.22)

   3. 3.Yn adran 2 (hyrwyddo lles), yn is-adran (3B), yn lle’r...

   4. 4.Yn lle is-adran (3C) o’r adran honno, rhodder—

   5. 5.Yn adran 21 (pwyllgorau trosolwg a chraffu), yn is-adran (4),...

   6. 6.Yn adran 21B o’r Ddeddf honno (dyletswydd awdurdod i ymateb...

   7. 7.Deddf Addysg 2002 (p.32)

   8. 8.Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (p.5)

   9. 9.Yn is-adran (5)(d), yn lle “community strategy” rhodder “local well-being...

   10. 10.Yn lle is-adran (7) rhodder— (7) A local well-being plan...

   11. 11.Deddf Plant 2004 (p.31)

   12. 12.Yn adran 25 (cydweithredu i wella lles: Cymru), ar ôl...

   13. 13.Mae adran 26 (cynlluniau plant a phobl ifanc: Cymru) wedi...

   14. 14.Yn adran 27— (a) yn is-adran (1)(a), yn lle’r geiriau...

   15. 15.Yn adran 30(2)(a) (archwilio swyddogaethau o dan Ran 3), mae’r...

   16. 16.Yn adran 50A(2)(c) (ymyriad - Cymru), mae’r geiriau “, 26”...

   17. 17.Mae adran 66(7) (y weithdrefn ar gyfer rheoliadau o dan...

   18. 18.Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32)

   19. 19.Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (p.42)

   20. 20.Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (mccc 2)

   21. 21.Mae Rhan 2 (Strategaethau cymunedol a chynllunio cymunedol) wedi ei...

   22. 22.Mae adrannau 48(2)(b), 50(5)(c) a 51(3) wedi eu diddymu.

   23. 23.Mae Atodlen 3 wedi ei diddymu.

   24. 24.Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (mccc 1)

   25. 25.Yn adran 2(8), mae’r geiriau “ac adran 26 o Ddeddf...

   26. 26.Yn adran 4 (strategaethau a lunnir gan awdurdodau lleol)—

   27. 27.Yn adran 5 (strategaethau a lunnir gan awdurdodau Cymreig eraill)—...

   28. 28.Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (mccc 7)

   29. 29.Yn adran 2 (Cynlluniau ar y cyd ar gyfer darparu...

   30. 30.Mae adran 11 (diwygio Deddf Plant 2004) wedi ei diddymu....

   31. 31.Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (mccc 4)

   32. 32.Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (dccc 3)

   33. 33.Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (dccc 4)

   34. 34.Ar ôl yr adran honno mewnosoder— Cynlluniau yn dilyn asesiadau...

   35. 35.Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (dccc x)