Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adran 21 - Pŵer i gymryd camau brys

45.Mae adran 21 yn darparu pŵer i awdurdod lleol gymryd camau brys mewn rhai amgylchiadau.

46.Mae is-adran (2) yn pennu y caiff awdurdod lleol gymryd pa bynnag gamau sy’n angenrheidiol i ddileu risg sydd ar fin digwydd, o niwed difrifol i iechyd neu ddiogelwch unrhyw berson sydd, neu a all fod, ar y tir. O dan is-adrannau (3) i (5), pan fo awdurdod lleol yn bwriadu cymryd camau brys o dan yr adran hon, rhaid i’r awdurdod gyflwyno hysbysiad sy’n cynnwys gwybodaeth benodedig i’r perchennog. Caiff yr hysbysiad hwnnw ddatgan hefyd y byddai’r awdurdod lleol yn gwneud cais am warant o dan adran 32(3) pe gwrthodid mynediad i’r tir. Rhaid cyflwyno’r hysbysiad yn ddigon cynnar cyn yr adeg y bwriedir mynd i mewn, er mwyn rhoi rhybudd digonol i berchennog y tir.

47.Mae is-adran (6) yn darparu, pan fo awdurdod lleol yn awdurdodi person ac eithrio swyddog yr awdurdod lleol i weithredu ar ei ran, y trinnir y person hwnnw fel person awdurdodedig o dan adran 32(1) o’r Ddeddf.

48.Mae is-adran (7) yn pennu nad yw’r gofyniad yn adran 32(1) i arfer yr hawl mynediad “ar bob adeg resymol” yn gymwys, oherwydd gallai hynny fod yn amhriodol mewn sefyllfa o argyfwng. Nid yw’r gofyniad i roi 24 awr o rybudd o’r bwriad i fynd i mewn yn gymwys yma ychwaith. Mae is-adran (8) yn pennu bod rhaid i’r awdurdod lleol, o fewn 7 diwrnod ar ôl dechrau cymryd camau brys, gyflwyno hysbysiad pellach i’r perchennog, a fydd yn cynnwys gwybodaeth benodedig, gan gynnwys y rhesymau dros gymryd y camau ac esboniad o’r hawl i apelio.

49.Darperir i’r perchennog yr hawl i apelio at Dribiwnlys Eiddo Preswyl yn erbyn y camau brys, naill ai ar y sail nad oedd risg ar fin digwydd o niwed difrifol i iechyd neu ddiogelwch person a oedd, neu a allai fod, ar y tir, neu nad oedd (neu nad yw) y camau gan yr awdurdod lleol yn angenrheidiol er mwyn dileu risg o’r fath.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources