xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

ATODLEN 4Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

48Yn is-adran (1) o adran 44 (astudiaethau ar gais cyrff llywodraeth leol yng Nghymru), hepgorer “or promote”.