Search Legislation

Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

(a gyflwynwyd gan adran 20)

ATODLEN 2MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

This schedule has no associated Explanatory Notes

Deddf Iechyd y Cyhoedd 1875

1Yn adran 184 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1875 (cadarnhad o is-ddeddfau) ar ôl “local authority” mewnosoder “in England”.

Deddf Tiroedd Comin 1899

2(1)Mae adran 10 o Ddeddf Tiroedd Comin 1899 (is-ddeddfau) (fel y’i diwygiwyd gan adran 50(7) o Ddeddf Tiroedd Comin 2006 pan gaiff ei dwyn i rym) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), ar ôl “apply” hepgorer “all byelaws under this section” a mewnosoder “byelaws under this section made by a council in England”.

(3)Ar ôl is-adran (2) mewnosoder –

(3)Sections 7, 8, 10 and 19 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (which relate to the procedure for making byelaws, authorise byelaws to impose fines not exceeding level 2 on the standard scale, and provide proof of byelaws in legal proceedings) apply to byelaws under this section made by a council in Wales..

Deddf Mannau Agored 1906

3Yn adran 15(2) o Ddeddf Mannau Agored 1906 (is-ddeddfau) ar ôl “any local authority” mewnosoder “in England”.

Deddf Diwygio Deddfau Iechyd y Cyhoedd 1907

4(1)Mae Deddf Diwygio Deddfau Iechyd y Cyhoedd 1907 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 9 (is-ddeddfau) ar ôl “byelaws made” mewnosoder “by a local authority in England”.

(3)Yn adran 82 (is-ddeddfau ynghylch glan y môr), ar ôl y geiriau “Provided that” mewnosoder “, in the case of byelaws made by a local authority in England,”.

Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949

5(1)Mae Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 106 (darpariaethau atodol ynghylch is-ddeddfau) ar ôl is-adran (4) mewnosoder –

(5)This section does not apply to byelaws made under this Act by the Countryside Council for Wales.

(3)Ar ôl adran 106 mewnosoder –

106ASupplementary provisions as to byelaws made by the Countryside Council for Wales

(1)Sections 3 to 19 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 shall apply to all byelaws madebythe Countryside Council for Wales this Act.

(2)The confirming authority for the purposes of section 7 of the 2012 Act is the Welsh Ministers..

Deddf Iechyd y Cyhoedd 1961

6(1)Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd 1961 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 75 (is-ddeddfau ynghylch ffeiriau pleser a rhinciau sglefrolio) –

(a)yn is-adran (8) ar ôl y geiriau “as respects byelaws” mewnosoder “made by a local authority in England”.

(b)ar ôl is-adran (8) mewnosoder –

(9)A local authority in Wales which proposes to make a byelaw under this section must consult the appropriate representative bodies on the matters dealt with by the proposed byelaw.

(10)For the purposes of subsection (9), “the appropriate representative bodies” are those bodies which appear to the authority to be representative of the interests of those who carry on pleasure fairs and entertainments to which this section applies.

(11)A local authority in Wales making a byelaw in pursuance of subsection (1)(d) of this section must consult the relevant fire and rescue authority on the matters dealt with by the proposed byelaw.

(12)For the purposes of subsection (11) “the fire and rescue authority” is the fire and rescue authority under the Fire and Rescue Act 2004 for the area to which the byelaw applies..

(3)Yn adran 76(2) (is-ddeddfau ynghylch cychod neu fadau pleser glan y môr) ar ôl y geiriau “byelaws made” mewnosoder “by a local authority in England”.

(4)Yn adran 77(3) (is-ddeddfau ynghylch trinwyr gwallt a barbwyr) ar ôl “byelaws” mewnosoder “made by a local authority in England”.

Deddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964

7(1)Mae adran 19 o Ddeddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964 (isddeddfau mewn perthynas â llyfrgelloedd ac amgueddfeydd) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1) ar ôl y geiriau “so made” mewnosoder “by a local authority in England”.

(3)Yn is-adran (2) ar ôl y geiriau mewn cromfachau mewnosoder “and section 10 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012”.

(4)Yn is-adran (3) ar ôl y geiriau mewn cromfachau mewnosoder “and section 8(5) of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (as applicable)”.

Deddf Cefn Gwlad 1968

8(1)Mae Deddf Cefn Gwlad 1968 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 8 (parciau gwledig: hwylio, cychio, ymdrochi a physgota) –

(a)yn is-adran (5), hepgorer “Section 106 of the Act of 1949 (supplementary provisions as to byelaws) shall have effect as if byelaws under this subsection were byelaws under that Act.”,

(b)ar ôl is-adran (5), mewnosoder –

(5A)In the case of byelaws made by a local authority in England, section 106 of the Act of 1949 (supplementary provisions as to byelaws) shall have effect as if byelaws under subsection (5) were byelaws under that Act.

(5B)In the case of byelaws made by a local authority in Wales –

(a)sections 3 to 19 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 apply, and

(b)the confirming authority for the purposes of section 7 of that Act is the Welsh Ministers..

(3)Yn adran 12 (cyfleusterau mewn Parciau Cenedlaethol neu gerllaw iddynt) –

(a)yn is-adran (5), hepgorer “Section 106 of the Act of 1949 (supplementary provisions as to byelaws) shall have effect as if byelaws under this subsection were byelaws under that Act.”,

(b)ar ôl is-adran (5), mewnosoder –

(5A)In the case of byelaws made by a local planning authority in England, section 106 of the Act of 1949 (supplementary provisions as to byelaws) shall have effect as if byelaws under subsection (5) were byelaws under that Act.

(5B)In the case of byelaws made by a local planning authority in Wales –

(a)sections 3 to 19 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 apply, and

(b)the confirming authority for the purposes of section 7 of that Act is the Welsh Ministers..

(4)Yn adran 13 (llynnoedd mewn Parciau Cenedlaethol: rheoli cychod etc) –

(a)yn is-adran (8), ar y dechrau, mewnosoder “In the case of byelaws made by a local planning authority in England,”,

(b)ar ôl is-adran (8), mewnosoder –

(8A)In the case of byelaws made by a local planning authority in Wales –

(a)sections 3 to 19 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 apply, and

(b)the confirming authority for the purposes of section 7 of that Act is the Welsh Ministers..

(5)Yn adran 41 (pŵer i wneud is-ddeddfau a darpariaethau cysylltiedig ynghylch wardeniaid) –

(a)yn is-adran (7), ar y dechrau, mewnosoder “In the case of byelaws made by a local planning authority in England, or by Natural England,”,

(b)ar ôl is-adran (7), mewnosoder –

(7A)In the case of byelaws made by a local planning authority in Wales, or by the Council –

(a)sections 3 to 19 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 apply, and

(b)the confirming authority for the purposes of section 7 of that Act is the Welsh Ministers..

Deddf Llywodraeth Leol 1972

9(1)Mae Deddf Llywodraeth Leol 1972 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 235(1) (pwerau cynghorau i wneud is-ddeddfau ar gyfer rheolaeth dda a llywodraeth etc) –

(a)hepgorer “the council of a principal area in Wales”;

(b)ar ôl yr ail “district” hepgorer “principal area”.

(3)Yn adran 236 (y weithdrefn etc ar gyfer is-ddeddfau) –

(a)yn is-adran (1) ar ôl “local authority” ym mhob achos mewnosoder “in England”;

(b)yn is-adran (3), hepgorer “or community”;

(c)yn is-adran (9) –

(i)hepgorer “or in Wales of a principal council”;

(ii)hepgorer y geiriau “or community” ym mhob achos lle y maent yn ymddangos;

(d)hepgorer is-adran (10A).

(4)Yn adran 236A (y weithdrefn amgen ar gyfer is-ddeddfau penodol) –

(a)yn is-adran (1)(a) ar ôl “local authority” mewnosoder “in England”;

(b)yn is-adran (4) –

(i)hepgorer paragraff (a);

(ii)ym mharagraff (b), hepgorer “in relation to any other byelaw,”;

(c)hepgorer is-adrannau (6), (10) ac (11).

(5)Yn adran 238 (tystiolaeth o is-ddeddfau) ar ôl “local authority” mewnosoder “in England”.

Deddf llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976

10(1)Mae adran 65 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 (pennu prisiau tocynnau ar gyfer cerbydau hacni) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (7) –

(a)ar ôl “this section” mewnosoder “by a district council in England”;

(b)ar ôl “district council” mewnosoder “in England”.

(3)Ar ôl is-adran (7) mewnosoder –

(7A)Section 8(5) and section 19 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 shall extend and apply to a table of fares made or varied under this section by a council for a county or county borough in Wales as they apply to byelaws made by a council for a county or county borough in Wales..

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

11(1)Mae adran 37 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (is-ddeddfau i amddiffyn gwarchodfeydd natur morol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (5) ar ôl “byelaws under this section” mewnosoder “, other than byelaws made by the Countryside Council for Wales”.

(3)Ar ôl is-adran (5) mewnosoder –

(5A)Sections 3 to 19 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 apply to byelaws made by the Countryside Council for Wales under this section, subject to such modifications (including modifications increasing the maximum fines which the byelaws may impose) as may be prescribed by regulations made by the Welsh Ministers.

(5B)Regulations under subsection (5A) shall be made by statutory instrument which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of the National Assembly for Wales.

Deddf Bwyd 1984

12Yn adran 121(1) o Ddeddf Bwyd 1984 (is-ddeddfau) ar ôl “Act” mewnosoder “by a local authority in England”.

Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984

13(1)Mae Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 31(2) (is-ddeddfau ynghylch ffyrdd a ddefnyddir fel lleoedd chwarae) ar ôl “this section” mewnosoder “made by a local traffic authority in England”.

(3)Yn adran 57(7) (is-ddeddfau ynghylch defnyddio mannau parcio) ar ôl “Secretary of State” mewnosoder “, in the case of byelaws made by a parish council”.

Deddf Draenio Tir 1991

14(1)Mae adran 66 o Ddeddf Draenio Tir 1991 (pwerau i wneud is-ddeddfau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (5) hepgorer paragraff (c).

(3)Ar ôl is-adran (5) mewnosoder –

(5A)In the case of byelaws made by a local authority in relation to any area of Wales, byelaws under this section shall not be valid until they are confirmed by the Welsh Ministers.

(5B)Sections 7 and 8 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 shall have effect in relation to byelaws under this section made by a local authority in Wales..

Deddf Morglawdd Bae Caerdydd 1993

15Yn adran 16 o Ddeddf Morglawdd Bae Caerdydd 1993 (is-ddeddfau), hepgorer isadrannau (8), (9) a (10).

Deddf yr Amgylchedd 1995

16(1)Mae paragraff 17 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Amgylchedd 1995 (dogfennau, hysbysiadau, cofnodion, is-ddeddfau etc) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-baragraff 2(e) ar ôl “Act,” mewnosoder “in the case of National Park authorities in England,”.

(3)Yn is-baragraff (5) ar ôl “National Park authority” mewnosoder “in England”.

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (OS 1999/672)

17(1)Mae Atodlen 1 i Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (OS 1999/672) (deddfiadau sy’n rhoi swyddogaethau yn cael eu trosglwyddo gan erthygl 2) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)O dan y pennawd “Local Gorvernment Act 1972” –

(a)hepgorer y geiriau “It is directed that the functions of the Secretary of State under section 236(11) and paragraph 25 of Schedule 14 shall be exercisable by the Assembly concurrently with the Secretary of State”;

(b)hepgorer y geiriau “Section 238 shall have effect as if after “the Secretary of State” there were inserted “or, as the case may be, the National Assembly for Wales””.

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000

18(1)Mae adran 17 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (is-ddeddfau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (5) ar ôl “this section” mewnosoder “made by an access authority in England”.

(3)Ar ôl is-adran (5) mewnosoder –

(5A)Sections 7, 8, 10 and 19 of the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 apply to all byelaws under this section made by an access authority in Wales..

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources